Venstre og opphavsretten

Venst­re har, først og fremst ved Tri­ne Skei Gran­de, pro­fi­lert seg i for­hold til opp­havs­rett, men dess­ver­re på en måte som først og fremst er en form form opp­havs­retts­po­pu­lis­me. I Venst­res pro­gram for kom­men­de stor­tings­pe­riode heter det i pkt. 15.5:

Venst­re mener at dagens ånds­verks­lov­giv­ning ikke er til­strek­ke­lig til­pas­set vårt moder­ne sam­funn. Balan­sen mel­lom sam­fun­nets og for­bru­ker­nes behov for åpen­het, til­gjen­ge­lig­het og spred­ning av ånds­verk, og kunst­ne­rens krav på aner­kjen­nel­se og veder­lag, må bed­res. Venst­re mener det må utvik­les model­ler for veder­lag for ånds­verks­ska­pe­ren som gjør det mulig å til­la­te fri fil­de­ling. Nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt regel­verk må end­res slik at det gjø­res helt klart at de bare regu­le­rer anven­del­se og kopie­ring av ver­ker i kom­mer­si­ell sam­men­heng. Enhver som har kjøpt bruks­ret­ten til et ånds­verk må ha tek­no­logi­nøy­tra­le mulig­he­ter til å bru­ke ånds­ver­ket som en vil. Venst­re mener der­for at pro­du­sent og tek­no­logi­le­ve­ran­dør ikke skal kun­ne sty­re hvor­dan den enkel­te skal benyt­te seg av det ånds­ver­ket de har kjøpt ved hjelp av DRM (Digi­tal Rights Mana­ge­ment).
Der­for vil Venst­re:
— Redu­se­re opp­havret­tens verne­tid.
— At nors­ke ånds­verk gjø­res til­gjen­ge­lig for fri bruk når verne­ti­den utlø­per.
Nasjo­nal­bi­blio­te­ket skal gis ansva­ret for å regist­re­re og syn­lig­gjø­re dis­se ver­ke­ne.
— Set­te i gang en offent­lig utred­ning for å opp­da­te­re dagens ånds­verk- og opp­havs­retts­lov­giv­ning, både nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt.
— Sør­ge for at forsk­nings­re­sul­ta­ter som er finan­siert med offent­li­ge mid­ler skal gjø­res gra­tis til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten umid­del­bart etter pub­li­ka­sjon (”open access”).
— Vur­de­re en dif­fe­ren­si­ert bred­bånds­av­gift, abon­ne­ment eller lig­nen­de model­ler for å finan­siere fri fil­de­ling.
— Støt­te bru­ken av fri­bruks­li­sen­ser.”

Dis­se stand­punk­te­ne for­tje­ner noen kom­men­ta­rer.

Venst­re mener det må utvik­les model­ler for veder­lag for ånds­verks­ska­pe­ren som gjør det mulig å til­la­te fri fil­de­ling. ”

Jeg har vært inn­om det­te noen gan­ger. Det som omskri­ves i skjønn­ma­len­de for­mu­le­ring som lega­li­se­ring “fil­de­ling” er i rea­li­te­ten at hvem som helst skal kun­ne gjø­re hva som helst til­gjen­ge­lig for hele ver­den via Inter­nett. Hvor­dan man enn snur og ven­der på det­te, så vil det være en mas­siv under­gra­ving av opp­havs­menns ret­tig­he­ter. Jeg skul­le også gjer­ne ha sett finan­sie­rings­mo­del­len Venst­re vil ha for å kun­ne beta­le veder­lag.

Nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt regel­verk må end­res slik at det gjø­res helt klart at de bare regu­le­rer anven­del­se og kopie­ring av ver­ker i kom­mer­si­ell sam­men­heng.”

Hva mener Venst­re med “kom­mer­si­ell sam­men­heng”? De fles­te som lyt­ter til musikk gjør det ikke kom­mer­si­elt. Det gjør hel­ler ikke de som leser bøker. Når jeg kjø­per musikk, da kjø­per jeg den til ikke-kom­mer­si­elt for­mål.  Teat­re og ope­ra som er avhen­gig av bety­de­lig offent­lig støt­te kan vel hel­ler ikke kal­les “kom­mer­si­el­le”. Det sam­me kan sies om hele utdan­nings­sek­to­ren fra barne­sko­le til uni­ver­si­tet. Mener Venst­re at verk fritt skal kun­ne kopie­res til under­vis­nings­bruk? Et slikt for­slag må bety at alle lære­bø­ker som gis ut etter kort tid vil lig­ge på nett som pdf-filer til fri og lov­lig ned­las­ting. Et slikt regi­me skal man ikke ha len­ge før det ikke len­ger fin­nes annet enn gam­le lære­bø­ker som kan leg­ges ut.

Hva Venst­re måt­te mene med “anven­del­se” av verk er ikke godt å si.

Enhver som har kjøpt bruks­ret­ten til et ånds­verk må ha tek­no­logi­nøy­tra­le mulig­he­ter til å bru­ke ånds­ver­ket som en vil. Venst­re mener der­for at pro­du­sent og tek­no­logi­le­ve­ran­dør ikke skal kun­ne sty­re hvor­dan den enkel­te skal benyt­te seg av det ånds­ver­ket de har kjøpt ved hjelp av DRM (Digi­tal Rights Mana­ge­ment).”

Betyr det­te at Venst­re vil for­by f.eks. “film­leie” via net­tet, slik at det ikke len­ger skal være til­latt at folk kan las­te ned en film i en ver­sjon som de kan se i 24 timer fra førs­te gang de ser fil­men?

Betyr det også at Venst­re vil for­by den sta­dig mer utbred­te prak­sis om at pro­gram­mer må “akti­ve­res” når de instal­le­res?

Eller er det bare nok et lite gjen­nom­tenkt, opp­havs­retts­po­pu­lis­tisk for­slag fra Venst­re?

- Redu­se­re opp­havret­tens verne­tid.”

Hvor mye vil Venst­re redu­se­re verne­ti­den? Jeg mener også at dagens verne­tid er for lang. Men jeg kan ikke støt­te noe som er så lite kon­kret som det Venst­re her går inn for.

- At nors­ke ånds­verk gjø­res til­gjen­ge­lig for fri bruk når verne­ti­den utlø­per.
Nasjo­nal­bi­blio­te­ket skal gis ansva­ret for å regist­re­re og syn­lig­gjø­re dis­se ver­ke­ne.”

Hva mener Venst­re med det­te? Alle verk kan bru­kes fritt når verne­ti­den har løpt ut. Hvem som helst kan gi ut Ibsens skue­spill og Griegs musikk, og jeg har ikke hørt at mang­len­de til­gjen­ge­lig­het skal være noe pro­blem.

Hva som lig­ger i kra­vet om at Najo­nal­bi­blio­te­ket skal “regist­re­re og syn­lig­gjø­re dis­se ver­ke­ne” er også høyst uklart. Det mes­te av det som er utgitt fin­nes vel alle­re­de i biblio­te­ke­ne og ver­ke­ne er nok også regist­rert. Mener Venst­re at man også skal etab­le­re et opp­havs­manns­re­gis­ter slik at vi kan sjek­ke døds­år for alle opp­havs­menn? Mener Venst­re at NB skal digi­ta­li­se­re alle sli­ke verk? (Jeg vil­le nok ha prio­ri­tert nyere verk, bort­sett fra klas­si­ker­ne.)

- Set­te i gang en offent­lig utred­ning for å opp­da­te­re dagens ånds­verk- og opp­havs­retts­lov­giv­ning, både nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt.

Jeg har ikke noe mot at ånds­verks­lo­ven gjen­nom­gås. (Hva får Venst­re til å tro at det er for­skjell på ånds­verks og opp­havs­retts­lov­giv­nin­gen? Er det bare en bekref­tel­se på at de mang­ler inn­sikt?)

Inter­na­sjo­nalt kan det­te gjø­res på to nivå­er. Et enk­les­te er nok EU. Men her har Nor­ge helt fri­vil­lig sør­get for å maski­ma­li­se­re det demo­kra­tis­ke under­skud­det ved at vi har stilt oss uten­for beslut­nings­pro­ses­se­ne. Et ini­tia­tiv fra uten­for­lan­det Nor­ge er nok nep­pe sær­lig inter­es­sant.

Det nes­te nivå­et er WIPO. Det er en sær­de­les tung pro­sess å få til noe der, og Venst­re vil møte man­ge som vil ha mer vern.

- Sør­ge for at forsk­nings­re­sul­ta­ter som er finan­siert med offent­li­ge mid­ler skal gjø­res gra­tis til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten umid­del­bart etter pub­li­ka­sjon (”open access”).

Det­te har jeg kom­men­tert en del gan­ger. Hvis man etab­le­rer en finan­sie­rings­ord­ning som betyr at pub­li­se­rings­kost­na­de­ne auto­ma­tisk dek­kes uten­for van­lig bud­sjett når det ikke len­ge skal være en abon­ne­ments­fi­nan­sie­ring av tids­skrif­ter, da har vi i alle fall en begrun­nel­se. Men fort­satt mener jeg at det vik­tigs­te er at forsk­nings­re­sul­ta­ter pub­li­se­res på en måte som gjø­res at man når øns­ket mål­grup­pe. Det hjel­per ikke at noe er gra­tis hvis ingen leser det.

- Vur­de­re en dif­fe­ren­si­ert bred­bånds­av­gift, abon­ne­ment eller lig­nen­de model­ler for å finan­siere fri fil­de­ling.

Den dagen de kom­mer opp med en finan­sie­rings­mo­dell og en god kon­se­kvens­ut­red­ning, da skal jeg se på det. Jeg anser det som et håp­løst pro­sjekt å skul­le til­la­te fri til­gjenge­lig­gjø­ring og sam­ti­dig behol­de et mar­ked. Det vil være en gig­i­an­tisk eks­pro­pria­sjon av opp­havs­menns ret­tig­he­ter. Det­te er opp­havs­retts­po­pu­lis­me på flos­kel­nivå.

— Støt­te bru­ken av fri­bruks­li­sen­ser.

Hva mener man med det­te? At man synes det er fint at opp­havs­menn avstår fra å få betalt for sitt arbeid? Hvis folk vel­ger å arbei­de gra­tis for fell­skska­pet så er det utmer­ket. Men hvor­for opp­ford­rer ikke Venst­re også til at f.eks. hånd­ver­ke­re skal avstå fra beta­ling for sitt arbeid?

Hvorfor vil Venstre legalisere pirateri og undergrave opphavsmenns interesser?

Jeg skul­le gjer­ne ha sett en begrun­nel­se for hvor­for Venst­re øns­ker å under­gra­ve opp­havs­menns inter­es­ser på den­ne måten. Mener Venst­re at opp­havs­menn ikke len­ger skal få betalt for den job­ben de gjør, annet enn gjen­nom hel­ler tvil­som­me veder­lags­ord­nin­ger?

Jeg lurer også på om Venst­re (og SV, som er ute på det sam­me skrå­pla­net) vil­le ha kjøpt argu­men­tet om at “vi må lega­li­se­re det alle gjør” på and­re områ­der. Vi vet at gans­ke man­ge av oss som kjø­rer bil fra tid til annen kjø­rer litt for fort og, at vi par­ke­rer ulov­lig og at vi til tider bry­ter and­re tra­fikk­reg­ler. Men jeg har ald­ri hørt Venst­re si at vi må opp­he­ve farst­gren­ser og slut­te med tra­fikkon­trol­ler siden det­te gjør en stor del av befolk­nin­gen til lov­bry­te­re. Men opp­havs­rett­spi­ra­ter vil alt­så Venst­re lega­li­se­re.

Jeg er en utro vel­ger. Jeg har ald­ri klart å gi hel­hjer­tet støt­te til noe par­ti. I dag vil­le jeg helst sett at man kun­ne kas­te ideo­lo­gisk vrak­gods over bord og hel­ler sam­ar­bei­de over midt­en frem­for å ori­en­te­re seg mot ytter­fløy­ene. Hiv ut sær­in­ter­esse­par­ti­ene SP og KrF, og vi står til­ba­ke med AP, V og H som par­ti­er det er verdt å vur­de­re nær­me­re. Tid­li­ge­re had­de jeg også SV på min lis­te, men de er strø­ket.

Venst­re  har noen gan­ger fått min stem­me. Det er noen måne­der til val­get, og jeg bestem­mer meg ikke før gans­ke kort tid før selve valg­da­gen. Men Venst­res opp­havs­retts­po­pu­lis­me gjør det nok mind­re sann­syn­lig at det blir Venst­re den­ne gan­gen.

Print Friendly, PDF & Email
 • Arne

  Er det fle­re par­ti­er enn Frem­skritts­par­ti­et som har pro­gram­fes­tet at det er et vik­tig å opp­rett­hol­de prin­sip­pet om at ska­pe­re skal ha rett til å ta betalt for det de ska­per?

  Ska­pe­re og utøve­re bør sik­res mulig­he­ten til å liv­nære seg gjen­nom sin virk­som­het gjen­nom eien­doms­rett til egne ska­per­verk og pre­sta­sjo­ner, frem­for fas­te over­fø­rin­ger fra skatte­be­ta­ler­nes mid­ler.”

 • FrPs pro­gram er nok et pro­gram for å fjer­ne kul­tur­støt­te og har lite med ret­tig­he­ter å gjø­re. Det er ikke noe i vei­en for å ha både kul­tur­støt­te og opp­havs­rett, f.eks. i form av inn­kjøps­ord­nin­ger, støt­te til teat­re, osv.

  Det er for så vidt hel­ler ikke noe i vei­en for at sta­ten fri­kjø­per verk, men da må de full­fi­nan­siere det­te og ha en klar avta­le. Om vi skul­le ten­ke oss det hel­ler lite sann­syn­li­ge at Sta­ten skul­le utly­se en kon­kur­ran­se om ny nasjo­nal­sang til grunn­lovs­ju­bi­le­et i 2014, så kun­ne de selv­føl­ge­lig også leg­ge inn at den­ne skal kun­ne syn­ges, spil­les, tryk­kes og spil­les inn av alle uten at noen skal kun­ne kre­ve veder­lag. De må bare ha en avta­le med opp­havs­man­nen om det­te, og selv­føl­ge­lig beta­le for ret­tig­he­te­ne.

 • Arne

  Mer­ke­lig at du kan si at en kon­kret for­mu­le­ring om eien­doms­rett til egne ska­per­verk og pre­sta­sjo­ner ikke har med opp­havs­rett å gjø­re. Den kon­klu­sjo­nen må jo være basert på infor­ma­sjon vi and­re ikke har til­gang på, og det vil­le vært fint om du vil­le dele det­te.

  …eller er det bare ditt per­son­li­ge tolk­nings­fil­ter som leder deg til kon­klu­sjo­nen?

 • Den for­ut­set­ter nok ret­tig­he­ter. Men det er ikke en for­mu­le­ring om ret­tig­he­ter. Og man kan for så vidt si at bare det at de skri­ver om eien­doms­rett viser at det­te har de ikke skjønt så mye av — noe jeg hel­ler ikke had­de ven­tet av FrP.

  Når jeg ser på hva FrP selv skri­ver om sin kul­tur­po­li­tikk, så står det føl­gen­de om hva FrP vil:

  Kut­te garanti­lønn og sti­pen­der, slik at kunst­ne­re må leve av det de selv ska­per.”

  Det du site­rer står i et avsnitt hvor hoved­inn­hol­det er at kul­tu­ren i stør­re grad må være selv­fi­nan­siert og få mind­re stats­støt­te. Opp­havs­rett nev­nes ikke. Så jeg synes det er et godt grunn­lag for å si at det­te er et uttrykk for at kul­tur­be­vilg­nin­ge­ne skal kut­tes, og ikke noe om folks ret­tig­he­ter.

 • Arne

  Har du for­talt WIPO at den imma­te­ri­el­le eien­doms­ret­ten ikke har noe med opp­havs­rett å gjø­re?

 • WIPO bru­ker ikke norsk. På engelsk bru­ker man “intel­lec­tu­al pro­per­ty” om det som i de nor­dis­ke land kal­les “imma­te­ri­el­le ret­tig­he­ter”. Det er bare folk som ikke har pei­ling som bru­ker “eien­doms­rett” i den­ne sam­men­hen­gen på norsk.

 • Sind­re

  Jeg mener at opp­havs­rett bør være ene­rett til å tje­ne pen­ger på pro­duk­te­ne, ikke en rett til å nek­te deling av dis­se. Fil­de­ling på dug­nad begren­ser seg selv. Tror at ret­tig­hets­bran­sjen had­de kom­met bed­re ut av det­te ved å gjø­re pro­duk­te­ne let­te­re til­gjen­ge­lig og rik­ti­ge­re pri­set. Sik­kert utford­ren­de for bran­sjen, men mye bed­re for sam­fun­net enn alter­na­ti­vet.

 • Det går ikke an å tje­ne pen­ger på det man ska­per hvis and­re fritt kan ta det og dele det ut gra­tis ti lal­le og enhver. Det har all­tid vært til­latt å dele med fami­lie og ven­ner. Men jeg ser abso­lutt ingen grunn til at man fritt skal kun­ne gjø­re and­res verk til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten uten opp­havs­man­nens sam­tyk­ke.

 • Sind­re

  Jeg tror det fint går an å tje­ne pen­ger hvis en lager dis­tri­bu­sjons­løs­nin­ger som er bed­re enn fil­de­ling. Bran­sjen bur­de slå ned på folk som bru­ker and­res pro­duk­ter til egen vin­ning, ikke på fil­de­re. Fil­de­ling er tross alt ikke så fan­tas­tisk, det er stort sett de ‚de mest kom­mer­si­ellt vel­lyk­ke­de pro­duk­te­ne man får tak i. Inter­nett gir en stor mulig­het til å øke salgs­vo­lu­met av ånds­verk, hvis pri­sen er lav nok for mar­ke­det. Tror de fles­te skjøn­ner at det kos­ter å pro­du­se­re kva­li­tet , og der­med være vil­lig til å beta­le for det, men slik det er nå har feks musikk­bran­sjen ikke tatt grep og laget god inter­nett­dis­tri­bu­sjon til rik­tig pris, der­for bru­ker folk fil­de­ling.
  Jeg mener at ver­di­en av et godt ånds­verk er mer enn den rent øko­no­mis­ke, både for den som pro­du­se­rer og kon­su­me­rer, og at det der­for må reg­nes som posi­tivt med mest mulig spred­ning. Så er det opp til for­la­ge­ne å lage pro­duk­ter som de som har råd til det vel­ger å beta­le for.
  Hvis de til­tal­te i pirate­bay saken blir dømt er det loven det er noe i vei­en med, noen bur­de sjek­ke dato­stemp­lin­gen på den.

 • Fol­ke­ne bak Pirate Bay blir nok etter all sann­syn­lig­het dømt. De har dre­vet kom­mer­si­elt. Nå kan det se ut som om de sel­ger ut for 60 mill. Sve­ri­ge vil­le ha hatt sto­re pro­ble­mer om de skul­le ha blitt en fri­havn for pira­ter.

  Jeg skjøn­ner ærlig talt ikke hvor­for hvem som helst skal kun­ne gjø­re hva som helst til­gjen­ge­lig for hvem som helst, uten å bry seg om den som fak­tisk har laget det som til­bys. Jeg ser ikke noen rime­lig grunn til at man skal kun­ne gjø­re noe slikt, like lite som man fritt skal kun­ne dele ut and­res sau­er som er på som­mer­bei­te i fjel­let.

  At man synes pri­se­ne er for høye er ingen grunn. Jeg synes pri­se­ne på vin er for høye i Nor­ge. Men det gir meg ikke noen rett til å “dele” det som er på polet. Jeg synes også at pri­se­ne på kol­lek­tiv­trans­port er for høye, men det gir selv­føl­ge­lig ingen rett til å “dele” trik­ken ved at alle som synes det er for dyrt og til­bu­det for dår­lig sni­ker.

  Pira­te­ne er og blir kjelt­rin­ger.

 • På min web­si­te har jeg også idag skre­vet under over­skrif­ten “Venst­re og opp­havs­ret­ten”.

  Her er et lite sitat:

  Et libe­ralt par­ti, som frem­for alt skal for­sva­re indi­vi­dets ret­tig­he­ter, må for­stå at opp­havs­ret­ten fak­tisk er et vik­tig uttrykk for den­ne ret­tig­he­ten. Er det noe som er direk­te knyt­tet opp til per­sonen og indi­vi­det, så er det de ånds­verk som ikke had­de eksis­tert uten den­ne per­sonens ska­pen­de kraft.

  Alle vi som har sli­ke opp­havs­ret­ter fører en vans­ke­lig kamp for å beskyt­te dis­se best mulig på en ansten­dig måte, og har utvik­let man­ge for­skjel­li­ge sys­te­mer for at det­te skal kun­ne skje. Nå er mye av det­te under angrep. Vi behø­ver poli­ti­kerns hjelp til å møte de utford­rin­ger som det digi­ta­le sam­funn ska­per når det gjel­der opp­havs­ret­ten.

  Venst­re har ikke satt opp­havs­ret­ten øverst på sin agen­da i den­ne sam­men­hen­gen, men fri fil­de­ling på net­tet. Det over­ord­ne­de poli­tis­ke mål for Venst­re blir da ikke å for­sva­re opp­havs­ret­ten, men å arbei­de for fri fil­de­ling. Det­te er opp­le­ver man­ge av oss som pro­vo­se­ren­de.

  For å få til den­ne fil­de­lin­gen, vil Venst­re kom­pen­se­re kunst­ner­ne på for­skjel­lig måte. Der­med blir kunst­ner­ne en sal­de­rings­post i for­hold til det egent­li­ge poli­tis­ke målet, som er den frie fil­de­ling. Både reto­risk og sak­lig kom­mer Venst­re der­med ut på feil side.

  Se mer på http://www.eyvindskeie.no

 • Pingback: Venstres fildelingsforslag truer opphavsretten – løgn? « Toralfsan()

 • Chris­ti­an

  Å sam­men­lig­ne elekt­ro­nisk inn­hold, som hver­ken blir brukt opp eller for­rin­get for and­re ved bruk, med varer som blir brukt opp ved bruk, slik som vin, eller and­re kna­ppe goder, som plass på trik­ken (ihvert­fall i rush­en) blir helt galt, og det bur­de du skjøn­ne.

 • Ano­ny­mous

  Det du sier er at f.eks. en roman eller musikk ikke har ver­di for­di det lett kan kopie­res. Det er en pri­mi­tiv tanke­gang. Det som gir en roman ver­di er det for­fat­te­ren har skapt med sine ord, ikke papi­ret som papir­ut­ga­ven er tryk­ket på.

 • Pingback: Har @Venstre blitt et piratparti? @Trinesg @HadiaTajik | Olav Torvunds blogg()