Venstre og opphavsretten

Venst­re har, først og fremst ved Tri­ne Skei Gran­de, pro­fi­lert seg i for­hold til opp­havs­rett, men dess­ver­re på en måte som først og fremst er en form form opp­havs­retts­po­pu­lis­me. I Venst­res pro­gram for kom­men­de stor­tings­pe­riode heter det i pkt. 15.5:

Venst­re mener at dagens ånds­verks­lov­giv­ning ikke er til­strek­ke­lig til­pas­set vårt moder­ne sam­funn. Balan­sen mel­lom sam­fun­nets og for­bru­ker­nes behov for åpen­het, til­gjen­ge­lig­het og spred­ning av ånds­verk, og kunst­ne­rens krav på aner­kjen­nel­se og veder­lag, må bed­res. Venst­re mener det må utvik­les model­ler for veder­lag for ånds­verks­ska­pe­ren som gjør det mulig å til­la­te fri fil­de­ling. Nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt regel­verk må end­res slik at det gjø­res helt klart at de bare regu­le­rer anven­del­se og kopie­ring av ver­ker i kom­mer­si­ell sam­men­heng. Enhver som har kjøpt bruks­ret­ten til et ånds­verk må ha tek­no­logi­nøy­tra­le mulig­he­ter til å bru­ke ånds­ver­ket som en vil. Venst­re mener der­for at pro­du­sent og tek­no­logi­le­ve­ran­dør ikke skal kun­ne sty­re hvor­dan den enkel­te skal benyt­te seg av det ånds­ver­ket de har kjøpt ved hjelp av DRM (Digi­tal Rights Management).
Der­for vil Venstre:
— Redu­se­re opp­havret­tens vernetid.
— At nors­ke ånds­verk gjø­res til­gjen­ge­lig for fri bruk når verne­ti­den utløper.
Nasjo­nal­bi­blio­te­ket skal gis ansva­ret for å regist­re­re og syn­lig­gjø­re dis­se verkene.
— Set­te i gang en offent­lig utred­ning for å opp­da­te­re dagens ånds­verk- og opp­havs­retts­lov­giv­ning, både nasjo­nalt og internasjonalt.
— Sør­ge for at forsk­nings­re­sul­ta­ter som er finan­siert med offent­li­ge mid­ler skal gjø­res gra­tis til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten umid­del­bart etter pub­li­ka­sjon (”open access”).
— Vur­de­re en dif­fe­ren­si­ert bred­bånds­av­gift, abon­ne­ment eller lig­nen­de model­ler for å finan­siere fri fildeling.
— Støt­te bru­ken av fribrukslisenser.”

Dis­se stand­punk­te­ne for­tje­ner noen kommentarer.

Venst­re mener det må utvik­les model­ler for veder­lag for ånds­verks­ska­pe­ren som gjør det mulig å til­la­te fri fildeling. ”

Jeg har vært inn­om det­te noen gan­ger. Det som omskri­ves i skjønn­ma­len­de for­mu­le­ring som lega­li­se­ring “fil­de­ling” er i rea­li­te­ten at hvem som helst skal kun­ne gjø­re hva som helst til­gjen­ge­lig for hele ver­den via Inter­nett. Hvor­dan man enn snur og ven­der på det­te, så vil det være en mas­siv under­gra­ving av opp­havs­menns ret­tig­he­ter. Jeg skul­le også gjer­ne ha sett finan­sie­rings­mo­del­len Venst­re vil ha for å kun­ne beta­le vederlag.

Nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt regel­verk må end­res slik at det gjø­res helt klart at de bare regu­le­rer anven­del­se og kopie­ring av ver­ker i kom­mer­si­ell sammenheng.”

Hva mener Venst­re med “kom­mer­si­ell sam­men­heng”? De fles­te som lyt­ter til musikk gjør det ikke kom­mer­si­elt. Det gjør hel­ler ikke de som leser bøker. Når jeg kjø­per musikk, da kjø­per jeg den til ikke-kom­mer­si­elt for­mål.  Teat­re og ope­ra som er avhen­gig av bety­de­lig offent­lig støt­te kan vel hel­ler ikke kal­les “kom­mer­si­el­le”. Det sam­me kan sies om hele utdan­nings­sek­to­ren fra barne­sko­le til uni­ver­si­tet. Mener Venst­re at verk fritt skal kun­ne kopie­res til under­vis­nings­bruk? Et slikt for­slag må bety at alle lære­bø­ker som gis ut etter kort tid vil lig­ge på nett som pdf-filer til fri og lov­lig ned­las­ting. Et slikt regi­me skal man ikke ha len­ge før det ikke len­ger fin­nes annet enn gam­le lære­bø­ker som kan leg­ges ut.

Hva Venst­re måt­te mene med “anven­del­se” av verk er ikke godt å si.

Enhver som har kjøpt bruks­ret­ten til et ånds­verk må ha tek­no­logi­nøy­tra­le mulig­he­ter til å bru­ke ånds­ver­ket som en vil. Venst­re mener der­for at pro­du­sent og tek­no­logi­le­ve­ran­dør ikke skal kun­ne sty­re hvor­dan den enkel­te skal benyt­te seg av det ånds­ver­ket de har kjøpt ved hjelp av DRM (Digi­tal Rights Management).” 

Betyr det­te at Venst­re vil for­by f.eks. “film­leie” via net­tet, slik at det ikke len­ger skal være til­latt at folk kan las­te ned en film i en ver­sjon som de kan se i 24 timer fra førs­te gang de ser filmen?

Betyr det også at Venst­re vil for­by den sta­dig mer utbred­te prak­sis om at pro­gram­mer må “akti­ve­res” når de installeres?

Eller er det bare nok et lite gjen­nom­tenkt, opp­havs­retts­po­pu­lis­tisk for­slag fra Venstre?

- Redu­se­re opp­havret­tens vernetid.” 

Hvor mye vil Venst­re redu­se­re verne­ti­den? Jeg mener også at dagens verne­tid er for lang. Men jeg kan ikke støt­te noe som er så lite kon­kret som det Venst­re her går inn for.

- At nors­ke ånds­verk gjø­res til­gjen­ge­lig for fri bruk når verne­ti­den utløper.
Nasjo­nal­bi­blio­te­ket skal gis ansva­ret for å regist­re­re og syn­lig­gjø­re dis­se verkene.”

Hva mener Venst­re med det­te? Alle verk kan bru­kes fritt når verne­ti­den har løpt ut. Hvem som helst kan gi ut Ibsens skue­spill og Griegs musikk, og jeg har ikke hørt at mang­len­de til­gjen­ge­lig­het skal være noe problem.

Hva som lig­ger i kra­vet om at Najo­nal­bi­blio­te­ket skal “regist­re­re og syn­lig­gjø­re dis­se ver­ke­ne” er også høyst uklart. Det mes­te av det som er utgitt fin­nes vel alle­re­de i biblio­te­ke­ne og ver­ke­ne er nok også regist­rert. Mener Venst­re at man også skal etab­le­re et opp­havs­manns­re­gis­ter slik at vi kan sjek­ke døds­år for alle opp­havs­menn? Mener Venst­re at NB skal digi­ta­li­se­re alle sli­ke verk? (Jeg vil­le nok ha prio­ri­tert nyere verk, bort­sett fra klassikerne.)

- Set­te i gang en offent­lig utred­ning for å opp­da­te­re dagens ånds­verk- og opp­havs­retts­lov­giv­ning, både nasjo­nalt og internasjonalt.

Jeg har ikke noe mot at ånds­verks­lo­ven gjen­nom­gås. (Hva får Venst­re til å tro at det er for­skjell på ånds­verks og opp­havs­retts­lov­giv­nin­gen? Er det bare en bekref­tel­se på at de mang­ler innsikt?)

Inter­na­sjo­nalt kan det­te gjø­res på to nivå­er. Et enk­les­te er nok EU. Men her har Nor­ge helt fri­vil­lig sør­get for å maski­ma­li­se­re det demo­kra­tis­ke under­skud­det ved at vi har stilt oss uten­for beslut­nings­pro­ses­se­ne. Et ini­tia­tiv fra uten­for­lan­det Nor­ge er nok nep­pe sær­lig interessant.

Det nes­te nivå­et er WIPO. Det er en sær­de­les tung pro­sess å få til noe der, og Venst­re vil møte man­ge som vil ha mer vern.

- Sør­ge for at forsk­nings­re­sul­ta­ter som er finan­siert med offent­li­ge mid­ler skal gjø­res gra­tis til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten umid­del­bart etter pub­li­ka­sjon (”open access”).

Det­te har jeg kom­men­tert en del gan­ger. Hvis man etab­le­rer en finan­sie­rings­ord­ning som betyr at pub­li­se­rings­kost­na­de­ne auto­ma­tisk dek­kes uten­for van­lig bud­sjett når det ikke len­ge skal være en abon­ne­ments­fi­nan­sie­ring av tids­skrif­ter, da har vi i alle fall en begrun­nel­se. Men fort­satt mener jeg at det vik­tigs­te er at forsk­nings­re­sul­ta­ter pub­li­se­res på en måte som gjø­res at man når øns­ket mål­grup­pe. Det hjel­per ikke at noe er gra­tis hvis ingen leser det.

- Vur­de­re en dif­fe­ren­si­ert bred­bånds­av­gift, abon­ne­ment eller lig­nen­de model­ler for å finan­siere fri fildeling.

Den dagen de kom­mer opp med en finan­sie­rings­mo­dell og en god kon­se­kvens­ut­red­ning, da skal jeg se på det. Jeg anser det som et håp­løst pro­sjekt å skul­le til­la­te fri til­gjenge­lig­gjø­ring og sam­ti­dig behol­de et mar­ked. Det vil være en gig­i­an­tisk eks­pro­pria­sjon av opp­havs­menns ret­tig­he­ter. Det­te er opp­havs­retts­po­pu­lis­me på floskelnivå.

— Støt­te bru­ken av fribrukslisenser.

Hva mener man med det­te? At man synes det er fint at opp­havs­menn avstår fra å få betalt for sitt arbeid? Hvis folk vel­ger å arbei­de gra­tis for fell­skska­pet så er det utmer­ket. Men hvor­for opp­ford­rer ikke Venst­re også til at f.eks. hånd­ver­ke­re skal avstå fra beta­ling for sitt arbeid?

Hvorfor vil Venstre legalisere pirateri og undergrave opphavsmenns interesser?

Jeg skul­le gjer­ne ha sett en begrun­nel­se for hvor­for Venst­re øns­ker å under­gra­ve opp­havs­menns inter­es­ser på den­ne måten. Mener Venst­re at opp­havs­menn ikke len­ger skal få betalt for den job­ben de gjør, annet enn gjen­nom hel­ler tvil­som­me vederlagsordninger?

Jeg lurer også på om Venst­re (og SV, som er ute på det sam­me skrå­pla­net) vil­le ha kjøpt argu­men­tet om at “vi må lega­li­se­re det alle gjør” på and­re områ­der. Vi vet at gans­ke man­ge av oss som kjø­rer bil fra tid til annen kjø­rer litt for fort og, at vi par­ke­rer ulov­lig og at vi til tider bry­ter and­re tra­fikk­reg­ler. Men jeg har ald­ri hørt Venst­re si at vi må opp­he­ve farst­gren­ser og slut­te med tra­fikkon­trol­ler siden det­te gjør en stor del av befolk­nin­gen til lov­bry­te­re. Men opp­havs­rett­spi­ra­ter vil alt­så Venst­re legalisere.

Jeg er en utro vel­ger. Jeg har ald­ri klart å gi hel­hjer­tet støt­te til noe par­ti. I dag vil­le jeg helst sett at man kun­ne kas­te ideo­lo­gisk vrak­gods over bord og hel­ler sam­ar­bei­de over midt­en frem­for å ori­en­te­re seg mot ytter­fløy­ene. Hiv ut sær­in­ter­esse­par­ti­ene SP og KrF, og vi står til­ba­ke med AP, V og H som par­ti­er det er verdt å vur­de­re nær­me­re. Tid­li­ge­re had­de jeg også SV på min lis­te, men de er strøket.

Venst­re  har noen gan­ger fått min stem­me. Det er noen måne­der til val­get, og jeg bestem­mer meg ikke før gans­ke kort tid før selve valg­da­gen. Men Venst­res opp­havs­retts­po­pu­lis­me gjør det nok mind­re sann­syn­lig at det blir Venst­re den­ne gangen.

Print Friendly, PDF & Email