Billige studieplasser?

I dag la regie­rin­gen fra revi­dert stats­bud­sjett. På skryte­lis­ta til Kunn­skaps­de­par­te­men­te står 3.800 nye stu­die­plas­ser ved uni­ver­si­tet- og høy­sko­ler. Går man inn i bud­sjett­do­ku­men­tet ser en at det­te er 3.000 van­li­ge stu­die­plas­ser + 800 plas­ser innen “desen­tra­li­sert etter- og videre­ut­dan­ning”. Så jeg synes 3.000 stu­die­plas­ser er mer dekkende.

Går en så til pen­ge­ne, så er  det fore­slått 96,6 mill til å dek­ke dis­se 3.000 stu­die­plas­se­ne. Det gir 32.200 pr stu­die­plass. Det er ikke sær­lig mye, ei hel­ler om man tar hen­syn til at tal­le­ne ikke har hel­års­virkning. Så noen full­fi­nan­sie­ring av stu­die­plas­ser for­slår ikke regjeringen.

Leg­ger vi inn at dis­se stu­den­te­ne som tas opp også stu­de­re ri 2010, må det føl­ges opp med 193,2 mill i 2010 om man bare skal hol­de den mini­mums­fi­nan­sie­ring som nå fore­slås til­delt. Hvis de nye stu­die­plas­se­ne ikke bare skal være en engangs­fore­te­el­se (slik at opp­taks­ram­me­ne igjen redu­se­res i 2010), må bevilg­nin­ge­ne økes ytter­li­ge­re. Om man reg­ner med at stu­den­te­ne er i sys­te­met i fem år, da må man i løpet av fem år øke bevilg­nin­ge­ne slik at de dek­ker 15.000 stu­die­plas­ser om opp­taks­ram­men skal økes med 3.000. Selv med den lave finan­sie­ring pr stu­dent som fore­slås, betyr det at det er nød­ven­dig med en økning opp til en milliard.

Det selv­øl­ge­lig lov å håpe.