Teleselskapenes pengeinnkreving

Jevn­lig kan vi lese om diver­se svin­de­l­pro­sjek­ter som har det til fel­les at tele­sel­ska­per kre­ver inn pen­ge­ne via tele­fon­reg­nin­gen. Vi har hatt såklat “modem­kid­na­pping”, hvor det ble instal­lert et pro­gram på bru­ke­rens PC som ring­te opp et svært så dyrt tele­fon­num­mer når man skul­le på net­tet. Nå som kna­pt ingen bru­ker modem len­ger har mar­ke­det for­svun­net for det­te. Men sta­dig nye vari­an­ter duk­ker opp. Nå synes diver­se SMS-tje­nes­ter og and­re mobil­ba­sert tje­nes­ter å være mest popu­læ­re blant svind­ler­ne. Sær­lig ret­ter man seg mot barn og unge. Tje­ner fett på barns mobil­bruk skri­ver NRK FBI.

Jeg for­står ikke hvor­for det­te ikke er stop­pet for len­ge siden. Tele­fon­sel­ska­pe­ne lar seg vil­lig bru­ke som penge­inn­kre­ve­re for svind­le­re og de fra­skri­ver seg ansva­ret. Kla­ger man på reg­nin­gen hevi­ses man til svindlerne.

Når man lar and­re bru­ke tele­fon­reg­nin­gen som fak­tu­ra for tje­nes­ter gjør tele­fon­sel­ska­pe­ne det sam­me som kreditt­kort­sel­ska­pe­ne gjør, og de bør behand­les på sam­me måte.

Et sær­pro­blem opp­står når man hen­ven­der seg til mindre­åri­ge. Mindre­åri­ge kan ikke bin­de seg til frem­ti­di­ge for­plik­tel­ser gjen­nom avta­ler. Der­for er mindre­åri­ge ikke for­plik­tet til å betale.

Når tele­fon­sel­ska­pe­ne belas­ter noens tele­fon­reg­ning for en tje­nes­te er det en selv­føl­ge at de må kun­ne doku­men­te­re kra­vets beret­ti­gel­se. Det hol­der ikke å vise til en eller annen tem­me­lig ano­nym tredje­part som har sendt kra­vet til tele­fon­sel­ska­pet. Tele­fon­sel­ska­pet har ingen rett til å kre­ve pen­ger uten å kun­ne doku­men­te­re kravet.

Ved for­hånds­be­tal­te abon­ne­men­ter vil tele­fon­sel­ska­pe­ne ikke kun­ne beta­le ut pen­ger fra kun­dens kon­to uten at utbe­ta­lin­gen er auto­ri­sert. Igjen er det tele­fon­sel­ska­pet som må vise at utbeat­lin­gen var berettiget.

Når tele­fon­sel­ska­pe­ne kre­ver inn pen­ger for tje­nes­ter levert av tredje­par­ter gjør de ikke noe annet enn hva kreditt­kort­sel­ska­pe­ne gjør. De yter eller fomid­ler kreditt, noe som er en kon­se­sjons­plik­tig virk­som­het etter  finan­sie­rings­vir­som­hets­lo­ven § 1–1. Men ingen tele­ope­ra­tø­rer har slik kon­se­sjon i føl­ge Kredittil­sy­nets kon­se­sjons­re­gis­ter. Hvis tje­nes­ten leve­res til for­bru­ker er tele­sel­ska­pet også ansvar­lig for tje­nes­ten etter kreditt­kjøps­lo­ven § 8.

Av en eller annen grunn har tele­fon­sel­ska­pe­ne klart å unn­gå den regu­le­ring som regu­le­rer den­ne siden av deres virk­som­het. Kan­skje er det noe som hen­ger igjen fra den tiden Tele­ver­ket had­de mono­pol og stort sett kun­ne gjø­re som de vil­le uten at noen blan­det seg inn. De har etab­lert et beta­lings- og kreditt­sys­tem som synes å mang­le de enk­les­te til­tak for å hol­de use­riø­se aktø­rer ute sam­ti­dig som tele­sel­ska­pe­ne totalt fra­skri­ver seg ansvar. Det bør de ikke kun­ne gjøre.

Når noen bru­ker tele­fon­sel­ska­pe­ne til gjen­nom­fø­ring av bedra­ge­ri er det grunn til å spør­re om tele­fon­sel­ska­pe­ne med­vir­ker når de gjør seg til nyt­ti­ge halv­idio­ter for bedra­ger­ne og kre­ver inn pen­ger for dem. Jeg mener det­te er med­virk­ning. Jeg mener at det­te er med­virk­ning til bedra­ge­ri. Om den der­med også er straff­bar er mind­re klart. Skyld­kra­vet for med­virk­ning til bedra­ge­ri er for­sett eller grov uakt­som­het. Jeg synes ikke det kan være sær­lig tvil om at tele­fon­sel­ska­pe­ne opp­trer uakt­somt når de kre­ver inn bedra­geri­pen­ger på veg­ne av bedra­ger­ne. Men om uakt­som­he­ten er grov, det er ikke like åpenbart.

Print Friendly, PDF & Email