Teleselskapenes pengeinnkreving

Jevn­lig kan vi lese om diver­se svin­de­l­pro­sjek­ter som har det til fel­les at tele­sel­ska­per kre­ver inn pen­ge­ne via tele­fon­reg­nin­gen. Vi har hatt såklat “modem­kid­na­pping”, hvor det ble instal­lert et pro­gram på bru­ke­rens PC som ring­te opp et svært så dyrt tele­fon­num­mer når man skul­le på net­tet. Nå som kna­pt ingen bru­ker modem len­ger har mar­ke­det for­svun­net for det­te. Men sta­dig nye vari­an­ter duk­ker opp. Nå synes diver­se SMS-tje­nes­ter og and­re mobil­ba­sert tje­nes­ter å være mest popu­læ­re blant svind­ler­ne. Sær­lig ret­ter man seg mot barn og unge. Tje­ner fett på barns mobil­bruk skri­ver NRK FBI.

Jeg for­står ikke hvor­for det­te ikke er stop­pet for len­ge siden. Tele­fon­sel­ska­pe­ne lar seg vil­lig bru­ke som penge­inn­kre­ve­re for svind­le­re og de fra­skri­ver seg ansva­ret. Kla­ger man på reg­nin­gen hevi­ses man til svind­ler­ne.

Når man lar and­re bru­ke tele­fon­reg­nin­gen som fak­tu­ra for tje­nes­ter gjør tele­fon­sel­ska­pe­ne det sam­me som kreditt­kort­sel­ska­pe­ne gjør, og de bør behand­les på sam­me måte.

Et sær­pro­blem opp­står når man hen­ven­der seg til mindre­åri­ge. Mindre­åri­ge kan ikke bin­de seg til frem­ti­di­ge for­plik­tel­ser gjen­nom avta­ler. Der­for er mindre­åri­ge ikke for­plik­tet til å beta­le.

Når tele­fon­sel­ska­pe­ne belas­ter noens tele­fon­reg­ning for en tje­nes­te er det en selv­føl­ge at de må kun­ne doku­men­te­re kra­vets beret­ti­gel­se. Det hol­der ikke å vise til en eller annen tem­me­lig ano­nym tredje­part som har sendt kra­vet til tele­fon­sel­ska­pet. Tele­fon­sel­ska­pet har ingen rett til å kre­ve pen­ger uten å kun­ne doku­men­te­re kra­vet.

Ved for­hånds­be­tal­te abon­ne­men­ter vil tele­fon­sel­ska­pe­ne ikke kun­ne beta­le ut pen­ger fra kun­dens kon­to uten at utbe­ta­lin­gen er auto­ri­sert. Igjen er det tele­fon­sel­ska­pet som må vise at utbeat­lin­gen var beret­ti­get.

Når tele­fon­sel­ska­pe­ne kre­ver inn pen­ger for tje­nes­ter levert av tredje­par­ter gjør de ikke noe annet enn hva kreditt­kort­sel­ska­pe­ne gjør. De yter eller fomid­ler kreditt, noe som er en kon­se­sjons­plik­tig virk­som­het etter  finan­sie­rings­vir­som­hets­lo­ven § 1–1. Men ingen tele­ope­ra­tø­rer har slik kon­se­sjon i føl­ge Kredittil­sy­nets kon­se­sjons­re­gis­ter. Hvis tje­nes­ten leve­res til for­bru­ker er tele­sel­ska­pet også ansvar­lig for tje­nes­ten etter kreditt­kjøps­lo­ven § 8.

Av en eller annen grunn har tele­fon­sel­ska­pe­ne klart å unn­gå den regu­le­ring som regu­le­rer den­ne siden av deres virk­som­het. Kan­skje er det noe som hen­ger igjen fra den tiden Tele­ver­ket had­de mono­pol og stort sett kun­ne gjø­re som de vil­le uten at noen blan­det seg inn. De har etab­lert et beta­lings- og kreditt­sys­tem som synes å mang­le de enk­les­te til­tak for å hol­de use­riø­se aktø­rer ute sam­ti­dig som tele­sel­ska­pe­ne totalt fra­skri­ver seg ansvar. Det bør de ikke kun­ne gjø­re.

Når noen bru­ker tele­fon­sel­ska­pe­ne til gjen­nom­fø­ring av bedra­ge­ri er det grunn til å spør­re om tele­fon­sel­ska­pe­ne med­vir­ker når de gjør seg til nyt­ti­ge halv­idio­ter for bedra­ger­ne og kre­ver inn pen­ger for dem. Jeg mener det­te er med­virk­ning. Jeg mener at det­te er med­virk­ning til bedra­ge­ri. Om den der­med også er straff­bar er mind­re klart. Skyld­kra­vet for med­virk­ning til bedra­ge­ri er for­sett eller grov uakt­som­het. Jeg synes ikke det kan være sær­lig tvil om at tele­fon­sel­ska­pe­ne opp­trer uakt­somt når de kre­ver inn bedra­geri­pen­ger på veg­ne av bedra­ger­ne. Men om uakt­som­he­ten er grov, det er ikke like åpen­bart.

Print Friendly, PDF & Email
 • Det er en inter­es­sant retts­prak­sis (unn­skyld hvis jeg ikke-jurist bru­ker feil begrep her) som til­si­er at hvis jeg (der jeg = et fir­ma) hev­der at jeg har ytt deg en tje­nes­te, levert deg en vare til en angitt pris, så er det din plikt å påvi­se at du (a) har betalt, eller (b) ald­ri har bestilt/bedt om og/eller © ikke har mot­tatt den angi­ve­li­ge tjeneste/varen.

  Som utste­der av sli­ke krav er man gans­ke så risiko­fri. I prin­sipp kan man jo til­ta­les for svin­del, men ters­ke­len er høy. Slik jeg ser det er den­ne beskyt­tel­sen av for­ret­nings­dri­ven­de foran kon­su­men­ter en vesent­lig del av årsa­ken til at sånn svin­del kan fore­gå. Det er prin­si­pi­elt liten for­skjell til for eksem­pel kata­log­svin­del.

 • Jeg tror ikke det er noen retts­prak­sis her. Belø­pe­ne er stort sett for små til at det er bry­et verdt å ta dem til ret­ten.

  Utgangs­punk­tet er helt klart: Ingen kan kre­ve pen­ger for noe du ikke har bedt om, og det er de som kre­ver pen­ger som må under­byg­ge at de har et krav der­som det bestri­des. Pro­ble­met er tele­sel­ska­pe­ne som til­la­ter ord­nin­ge­ne, og som bare kre­ver pen­ger inn uan­sett. Det er tele­sel­ska­pe­nes ukri­tis­ke inn­kre­vings­ru­ti­ner som mulig­gjør den­ne type virk­som­het som spen­ner fra use­riøs for­ret­nings­virk­som­het til ren svin­del. Had­de tele­sel­ska­pe­ne opp­trådt slik kreditt­kort­sel­ska­pe­ne gjør, had­de det ikke vært noe pro­blem.

  Sam­men­lig­nin­gen med kata­log­svin­del tref­fer ikke helt. Kata­log­svind­ler­ne sen­der en reg­ning og sat­ser på at den går igjen­nom i sys­te­mer hvor fak­tu­ra­er ikke sjek­kes så nøye. Men de blir ikke belas­tet tele­fon­reg­nin­gen, hus­leia eller noe annet som man må beta­le. Sier man nei til å beta­le må kata­log­hai­en even­tu­elt gå til inkas­so. De kan ikke bare over­late den job­ben til Tele­nor eller and­re.

 • Siden jeg, som sagt, ikke er jurist, skal jeg være for­sik­tig — men min erfa­ring fra fami­lie, ven­ner og bekjen­te, er at tele­sel­ska­pe­ne her opp­trer omtrent på sam­me måte som inkasso­bran­sjen. En van­lig per­son skal enten ha god kjenn­skap til for­mu­le­rin­ger i lov­ver­ket (eller evne/mulighet til å fin­ne det ut) eller så må de bru­ke jurist hvis de kom­mer ut for use­riø­se fir­ma­er som kre­ver pen­ger de ikke har rett til.

  Alt­så, inkasso­fir­ma­er (jeg kan jo ikke døm­me alle) ten­de­rer til å gjø­re det sam­me som tele­bran­sjen. Hvis du ser på det som jurist, er sik­kert for­skjel­le­ne kla­re, men for van­li­ge men­nes­ker som ikke kjen­ner loven, som er red­de for å ta kon­takt med en jurist, er nok for­skjel­le­ne små, er jeg redd.

  … ikke der­med sagt at den kam­pen du tar opp er vee­e­el­dig vik­tig.

 • Der gikk den dob­le neg­a­ti­ven før jeg fikk sjekka’n.

  At du tar opp tele­sel­ska­pe­ne (som nok er ver­stin­ger) er vee­e­el­dig vik­tig, mener jeg!

  Selv­føl­ge­lig.

 • Fred Gresch

  Min sam­bo­er har en sak gåen­de med Tel­nor på akku­rat det­te tema­et. Saken skal opp i for­liks­rå­det.

 • Hvis jeg had­de vært sik­ker på at de kre­ver pen­ger for noe jeg ald­ri har bestilt eller at det er et rent svin­de­l­opp­legg, da vil­le i alle fall ikke jeg ha inn­gått et for­lik om å beta­le.

 • Jeg tror ikke det er noen retts­prak­sis her. Belø­pe­ne er stort sett for små til at det er bry­et verdt å ta dem til ret­ten.

  Utgangs­punk­tet er helt klart: Ingen kan kre­ve pen­ger for noe du ikke har bedt om, og det er de som kre­ver pen­ger som må under­byg­ge at de har et krav der­som det bestri­des. Pro­ble­met er tele­sel­ska­pe­ne som til­la­ter ord­nin­ge­ne, og som bare kre­ver pen­ger inn uan­sett. Det er tele­sel­ska­pe­nes ukri­tis­ke inn­kre­vings­ru­ti­ner som mulig­gjør den­ne type virk­som­het som spen­ner fra use­riøs for­ret­nings­virk­som­het til ren svin­del. Had­de tele­sel­ska­pe­ne opp­trådt slik kreditt­kort­sel­ska­pe­ne gjør, had­de det ikke vært noe pro­blem.

  Sam­men­lig­nin­gen med kata­log­svin­del tref­fer ikke helt. Kata­log­svind­ler­ne sen­der en reg­ning og sat­ser på at den går igjen­nom i sys­te­mer hvor fak­tu­ra­er ikke sjek­kes så nøye. Men de blir ikke belas­tet tele­fon­reg­nin­gen, hus­leia eller noe annet som man må beta­le. Sier man nei til å beta­le må kata­log­hai­en even­tu­elt gå til inkas­so. De kan ikke bare over­late den job­ben til Tele­nor eller and­re.

 • Pingback: Digitalt landeveisrøveri : Iskwews hjørne på www()