VGs navngivelse av Bolivia-tiltalt

VG offent­lig­gjor­de i sin nett­ut­ga­ve nav­net på en av de til­tal­te i saken om de nors­ke jen­te­ne som er til­talt for nar­ko­tika­smug­ling fra Boli­via. Byfog­den i Oslo har gitt en miderl­ti­dig for­føy­ning om at per­sonen ikke kan navn­gis. Sam­ti­dig opp­gir Fædre­lands­ven­nen nav­net på jen­tas far i omta­le av saken.

Man kan mene mye om pres­sens navn­gi­vel­se av per­soner i straffe­sa­ker. Men jeg fin­ner ikke noe gene­relt for­bud mot å offent­lig­gjø­re navn. Jeg har dess­ver­re ikke sett selve avgjø­rel­sen fra byfog­den. Der­for vet jeg ikke hva slags retts­lig grunn­lag byfog­den har fun­net for å kun­ne gi med­hold i et krav om at nav­net ikke skal offent­lig­gjø­res. Jeg håper VG eller noen and­re også offent­lig­gjør selve kjen­nel­sen.

Alt jeg så langt har sett fra selve begrun­nel­sen er føl­gen­de sitat, gje­gitt i VG:

«Sam­fun­net har på nåvæ­ren­de tids­punkt ikke noe beret­ti­get behov for å kjen­ne sak­sø­kers iden­ti­tet»

Når man for­byr en avis å opp­gi navn på en per­son er det­te et inn­grep i ytrings­fri­he­ten. Nå kan f.eks. hen­sy­net til per­son­vern begrun­ne begrens­nin­ger i ytrings­fri­he­ten. Men både Grl § 100 og EMK art 10 kre­ver at inn­skrenk­nin­ger i ytrings­fri­he­ten skal bestem­mes i lov. En rent fri­retts­lig vur­de­ring av hva “sam­fun­net har et beret­ti­get behov for” er ikke til­strek­ke­lig.

Jeg ser fram til nes­te run­de og har vans­ke­lig for å se at avgjø­rel­sen kan bli opp­rett­holdt.

Print Friendly, PDF & Email
 • Jens

  Hei Tor­vund. Prøv EMK art 8.

 • Mar­tin Sand

  Men jeg fin­ner ikke noe gene­relt for­bud mot å offent­lig­gjø­re navn.”

  Jeg trod­de det­te var det TV2 ble dømt for i 1999? Nå kan jeg ikke si jeg kjen­ner saken så godt, men ut i fra hva jeg les­te i media og hva jeg for­står ut i fra dom­men, så vir­ker det som det er det de ble dømt for. Dom­men fin­nes her:

  http://www.personvern.uio.no/pvpn/avgjorelser/hoyesterett/hr_d19991117.html

  Mulig jeg går glipp av noe her, men had­de vært inter­es­sant å høre hva du ten­ker om det.

 • Mar­tin Sand

  Ops. Jeg la ikke mer­ke til at høy­est­rett end­te opp med å fri­fin­ne TV2.

  …Ingen­ting å se her…

 • Jeg er ikke over­be­vist om at det til­hø­rer pri­vat­li­vet eller fami­lie­li­vet at man er til­talt for omfat­ten­de nar­ko­tika­smug­ling. I Nor­ge skul­le det bety at det kun­ne hen­ges på strl § 390, men jeg tror ikke den dek­ker. Og uan­sett vil­le det vært inter­es­sant å se hvor­dan dom­me­ren har begrun­net den kon­kre­te avgjø­rel­sen. Det er ikke mulig å aksep­te­re en slik avgjø­rel­se uten å se begrun­nel­sen, og det er ikke mulig å krti­se­re den ordent­lig uten å kjen­ne begrun­nel­sen.

 • Og der­med ga du vel sva­ret selv. Men takk for refe­ran­sen. Jeg had­de ikke lett etter prak­sis selv, og hus­ket i alle fall ikke den­ne. Men det dom­men sier (egent­lig nok­så opp­lagt) er at det fak­tum at det fore­lå en sik­tel­se gjør at påstan­den er sann, og der­med ikke en ære­kren­kel­se — hel­ler ikke om sik­tel­sen sene­re skul­le bli fra­falt.

  Det er også grunn til å mer­ke seg at dom­men er fra 1999 og gjaldt ære­kren­kel­ser. Etter at Nor­ge har blitt dømt i Men­neske­retts­dom­sto­le­ne i diver­se saker om ære­kren­kel­ser har norsk prak­sis blitt end­ret hvor ytrings­fri­i­he­ten har fått stør­re gjen­nom­slag slik at det skal mer til for at man kan bli dømt for ære­kren­kel­se.

 • Jens

  Hei igjen Tor­vund. Jeg synes det klo­kes­te du skri­ver hit­til er at det er ikke mulig å krti­se­re avgjø­rel­sen ordent­lig uten å kjen­ne begrun­nel­sen.

  Jeg vet ikke hvor godt du kjen­ner til fel­tet hel­ler. Det er nok­så uhold­bart å hev­de at det ikke kan til­hø­rer pri­vat­li­vet eller fami­lie­li­vet at man er til­talt for omfat­ten­de nar­ko­tika­smug­ling. I Vero­ni­ca Orde­rud-dom­men fra EMD nå i pås­ken, står det helt klart at iden­ti­tet, her­under navn og bil­de, fal­ler innen­for pri­vat­li­vets ver­net­ter EMK artik­kel 8. Artik­kel 8 sier dess­uten at pri­vat­li­vet skal være ver­net, og det er unn­ta­ke­ne fra det­te som må være lov­hjem­let. Der­med fikk du kan­skje også svar på hjem­mels­jak­ten din. Fle­re sta­ter er dømt for mang­len­de lov­mes­sig vern av pri­vat­li­vet i saker som berø­rer ytrings­fri­het.

 • Navn og bil­de fal­ler inn under pri­vat­li­vet. Men å offent­lig­gjø­re dem er en ytring. Der­med blir det en avvei­ning mel­lom prin­sip­pet i art 8 og art 10. Den dom­men du refe­re­rer (som bl.a. fin­nes på http://www.journalisten.no/node/27669) tref­fer ikke helt. Den gjaldt bil­de tatt uten­for retts­lo­ka­let da Vero­ni­ca Orde­rud for­lot retts­sa­len. Etter dom­stols­lo­ven § 131a er “foto­gra­fe­ring, film­opp­tak og opp­tak for radio eller fjern­syn for­budt” under retts­for­hand­lin­ge­ne og det er “for­budt å foto­gra­fe­re eller gjø­re opp­tak av den sik­te­de eller dom­fel­te på veg til eller fra retts­mø­tet eller under opp­hold i den byg­ning hvor retts­mø­tet hol­des, om han ikke sam­tyk­ker”. Dag­bal­dets og Aften­pos­tens bil­led­bruk var i det til­fel­let uten tvil i strid med norsk lov, noe de også ble dømt for i Nor­ge.

  Spørs­må­let var om det­te for­bu­det var et urett­mes­sig inn­grep i ytrings­fri­he­ten etter EMK art 10, noe EMD kom til at det ikke var. Man vekt­la selv­føl­ge­lig per­son­vern som et ele­ment i avvei­nin­gen, og man sa at det enkel­te land har “a wide mar­gin of apprecia­tion in their balancing of the con­flic­ting inte­rests” (avsnitt 55), alt­så at lan­de­ne har en vid skjønns­mar­gin når man fast­set­ter reg­ler på det­te områ­det. Dom­mer gir ikke svar på spørs­må­let om EMK art 8 kan ram­me en iden­ti­fi­se­ring i and­re sam­men­hen­ger. Jeg tror ikke den kan det, og står fast ved at EMK art 8 ikke gir den nød­ven­di­ge hjem­mel for et for­bud mot navn­gi­vel­se.

 • Jeg har nå lagt ut avgjø­rel­sen i ano­ny­mi­sert form på http://www.torvund.net/dokumenter/VG_Bolivia_sladd.pdf. Bil­det blir noe mer nyan­sert når man leser selve avgjø­rel­sen, selv om det fort­satt er all mulig grunn til å være kri­tisk mot den. Men jeg har ikke tid til å skri­ve en mer inn­gå­en­de kom­men­tar akku­rat nå.