Opphavsrett i tegneserieform

boundbylawDen usan­ske opp­havs­retts-juris­ten James Boy­le har sam­men med Keith Aoki og Jeni­fer Jen­kins laget tegne­se­rie­hef­tet Bound by Law, om en doku­men­tar-film­ma­kers pro­ble­mer med å kla­re­re ret­tig­he­ter m.m.

Tegne­se­ri­en fin­nes til-gjen­ge­lig for ned­las­ting som pdf-fil under en CC by-nc-sa lisens.

Hvis du hel­ler vil ha teg­ne-seri­en i ordent­lig papir­form kan den bestil­les fra Ama­zon.

Jeg anbe­fa­ler sam­ti­dig James Boy­les sis­te bok “The Pub­lic Domain”. Også den boken kan las­tes ned i pdf-for­mat under en CC by-nc-sa lisens, eller boken kan kjø­pes fra Ama­zon.