Franz Joseph Haydn — 200 år siden han døde

b0000bxbxtFranz Joseph Haydn døde 31. mai 1809 — 200 år siden i dag. Jeg må inn­røm­me at jeg ikke had­de fes­tet med ved dato­en før jeg les­te Aften­pos­ten, som skrev at Øster­rike mar­ke­rer Haydn. Men til­fel­dig­he­te­ne vil at jeg nett­opp har blitt fer­dig med  “Life and Works of Joseph Haydn”, en boks med 4 CDer utgitt på Naxos.

Joseph Haydn har kan­skje kom­met litt i skyg­gen av Mozart og Beet­ho­ven. Men Haydn har hoved­æren både for å ha gitt ende­lig form til sym­fo­ni­en og for stryke­kvar­tet­ten. Han var enormt pro­duk­tiv og skrev flott og spen­nen­de musikk.  “Life and Works of Joseph Haydn” er en utmer­ket intro­duk­sjon til den­ne sto­re komponisten.

Jeg har blitt vel­dig glad i lyd­bø­ker gene­relt. Men sær­lig på ett områ­de er lyd­bø­ker bed­re enn noe annet for­mat: Musikk­his­to­rie og musikkun­skap gene­relt. Da kan musikk­ek­semp­le­ne spil­les i til­knyt­ning til den tekst som leses. Man slip­per å fin­ne fram en CD, rett spor og kan­skje akku­rat det lil­le uttdra­get som illust­re­rer poen­get, eller kan­skje hel­ler poen­get som omta­les i teks­ten. Naxos har gitt ut en rek­ke musikk­his­to­ris­ke lyd­bø­ker. For meg er Joseph Haydn num­mer seks i rek­ken, etter en gene­rell musikk­his­to­rie, opera­his­to­rie, Bach, Mozart og Beet­ho­ven. Nå lyt­ter jeg til Franz Schu­bert.

Ikke kast bort tiden på å lete i nors­ke plate­bu­tik­ker (med mulig unn­takt for Norsk Musikk­for­lag). De har den ikke. Bestill fra Ama­zon UK eller Ama­zon US. P.t. er pri­sen lavest hos Ama­zon UK.