Pasta med skalldyr

Skalldyrpasta

Det­te er en rett vi tyr til rela­tivt ofte, med litt små varia­sjo­ner over sam­me tema. Den er utmer­ket hvis man skal ha noe godt som ikke tar alt for lang tid.

Først og fremst tren­ger man blå­skjell. Til tre per­soner kjø­per jeg gjer­ne et slikt nett med en kilo blå­skjell som man fin­ner i fiske­dis­ken i litt bed­re super­mar­ke­der. Men går man til en ordent­lig fiske­hand­ler er kva­li­te­ten bed­re. Hvis jeg kjø­per blå­skjell hos Fjel­berg er de stør­re og bed­re enn de man fin­ner i et supermarked.

Noen gan­ger øns­ker jeg litt kar­ri i sau­sen. Da star­ter jeg med å fre­se litt kar­ri i kje­len. Så har jeg i rela­tivt fin­hak­ke sja­lott­løk som får fre­se litt til den er blank (ikke stekt). Da hel­ler jeg på hvit­vin. Jeg tar det all­tid på slump, men antar at det er ca 3 dl. I det­te hiver jeg i et par fedd hak­ket hvitløk.

Blå­skjel­le­ne dam­per i det­te (jeg leg­ger dem gjer­ne på en rist i kje­len) til de åpner seg. Blå­skjell skal være leven­de når man leg­ger dem i kje­len. De skal være luk­ket. Blå­skjell som har øde­lagt skall eller som er åpne sor­te­res vekk og kas­tes. Men: Blå­skjell kan godt være gode selv om de er åpne. Dunk dem litt på ben­ken og la dem lig­ge. Hvis de da luk­ker seg er de OK. Skjel­le­ne bør ikke lig­ge for len­ge i kje­len, da kan de lett begyn­ne å min­ne om viske­lær. Blå­skjell som ikke vil åpne seg sor­te­res vekk og kastes.

Det fine med blå­skjell er at man raskt og enkelt får en utmer­ket kraft. En god kraft er hem­mlig­he­ten bak enhver god saus (og sup­pe). Jeg siler av kraf­ten. Vær for­sik­tig. Det blir en god del sand i blå­skjell­kraf­ten, og den vil vi ikke ha med. Det bes­te er å øse den ut av kje­len, men det går også greit å hel­le den for­sik­tig ut av kje­len. Men ikke tenk på at du skal få med deg alt til sis­te drå­pe. Da får du mye sand med de sis­te dråpene.

Jeg plei­er å koke kraf­ten inn noe og til­set­te flø­te — igjen til­set­ter jeg flø­te til jeg synes sma­ken er rik­tig. Men det går med en del flø­te i det­te, det er nok ikke noen Gre­te Roe­de-saus. Smak til med salt og pep­per (men det gans­ke mye salt i blå­skjel­le­ne, så det er ikke sik­kert du behø­ver å til­set­te noe), even­tu­elt noen drå­per Tabasco. Det­te jev­ner jeg med mai­sen­na, og det er en utmer­ket saus. Akku­rat sam­me frem­gangs­måte kan bru­kes for å lage en sup­pe, det er bare å drop­pe jevningen.

Jeg synes at den­ne sau­sen og til­be­hø­ret for­tje­ner fersk pasta.

Blå­skjel­le­ne ser­ve­res selv­føl­ge­lig med det­te. I til­legg tar jeg gjer­ne med reker og/eller krepse­ha­ler. Her vel­ger jeg som regel lat­manns­va­ri­an­ten og kjø­per dem ferdi­gren­set. På bil­det er ret­ten pyn­tet med litt kaviar. Fransk­menn liker å bru­ke bok­sta­ven “ø” når du skal mar­ke­re at noe er norsk — det er sik­ker vel­dig ekso­tisk. Så det var et glass med “euf de løm­pe”. (Det står også gjer­ne “Nør­ge” på pak­ker med røke­laks.) Men jeg syn­tes nok egent­lig ikke at det­te hevet ret­ten på en sli­ke måte at det går inn i standardoppskriften.

Jeg lager den­ne ret­ten både hjem­me i Nor­ge og i Frank­ri­ke. For dem det måt­te inter­es­se­re: De blå­skjel­le­ne jeg kjø­per i Frank­ri­ke plei­er å være mye mer sal­te enn de jeg kjø­per i Nor­ge. Så i Frank­ri­ke er det ingen grunn til å til­set­te noe salt — det blir mer enn salt nok med sal­tet fra blåskjellene.

Bilene prioriteres — kan det vises tydeligere?

Sykkel_filer_StHans1I Col­lets gt ved St. Hans hau­gen er det syk­kel­sti. Men når man i nord­gå­en­de ret­ning nær­mer seg krys­set med Geite­myrs­vei­en og sør­gå­en­de nær­mer seg krys­set med Ulle­våls­vei­en, da for­svin­ner bare syk­kel­sti­ene. For de for våre poli­ti­ke­re så hel­li­ge bile­ne må selv­føl­ge­lig ha to filer når man nær­mer seg krys­set, og da må syk­le­ne vike. Con­ti­nue read­ing Bile­ne prio­ri­te­res — kan det vises tyde­li­ge­re?

Oslos sykkelbrems

peternmyhre_sykkel Hoved­pro­ble­met i Oslo heter Peter N. Myh­re. Han var byråd for sam­ferd­sel i peri­oden 2003–2009. Han må nok dele litt av skam­men med sine for­gjen­ge­re i byråds­sto­len Merete Ager­bak-Jen­sen (H — 1998–2000) og Hil­de Bar­stad (H- 2000–2003). Men Peter N. Myh­re frem­står som den ver­ste bremse­klos­sen. Hvis man skal dele ut “heders­be­vis­nin­ger” som “Sykkle­brem­sen”, “Den punk­ter­te syk­kel” eller noe slikt, bur­de han være en sterk kandidat.

Con­ti­nue read­ing Oslos syk­kel­brems

Statlig og kommunal sykkelveiutbygging i Oslo

sykkelvei_liten

Jeg had­de tenkt å ven­te med å leg­ge ut det­te inn­leg­get (det lig­ger en del i kø). Men Tron Kværns kom­men­tar til inn­leg­get Syk­kel­fel­ler og syk­k­els­kan­da­ler i Oslo gjør at jeg tar det tid­li­ge­re enn planlagt.

Ansva­ret for å byg­ge ut syk­kel­vei­er er delt mel­lom sta­ten og Oslo kom­mu­ne. Sta­ten byg­ger langs riks­vei­er, kom­mu­nen skal byg­ge ut det and­re.  Mitt inn­trykk er at sta­ten stort sett har gjort det de skal, mens Oslo kom­mu­ne har svik­tet. Det vi har av gode syk­kel­vei­er i Oslo er stort sett hoved­tra­fikk­årer som sta­ten har hatt ansvar for. Det fin­nes en del gode syk­kel­vei­er inn mot Oslo, men de ender gjer­ne i ingen­ting, eller kan­skje helst i tra­fi­kalt kaos. Det skjer gjer­ne der Oslo kom­mu­ne over­tar ansvaret.

Con­ti­nue read­ing Stat­lig og kom­mu­nal syk­kel­vei­ut­byg­ging i Oslo

Containere i sykkelsti

Sykkel_Parkering_containerOm det er feil­par­ker­te biler eller con­tai­ne­re som blok­ke­rer syk­kel­sti­en går ut på ett for den som syk­ler. Con­tai­ne­ren hind­rer tra­fik­ken og syk­kel­sti­en er blok­kert. Jeg håper ikke det er Trygg Tra­fi­kant  Kjøre­sko­le som selv har plas­sert den­ne con­tai­ne­ren i syk­kel­sti­en rett uten­for kjøre­sko­les loka­ler i Ulle­våls­vei­en. Det er ikke slik adferd frem­ti­di­ge bilis­ter skal læres opp til.

I Oslo kom­mu­nes inor­ma­sjon utplas­se­ring av con­tai­ne­re står det:

Tra­fikk­eta­ten har ansvar for ord­nin­gen med utleie av gate­grunn til utplas­se­ring av con­tai­ne­re. Alle con­tai­ne­re som set­tes på offent­lig gate­grunn skal mel­des til Trafikketaten.”

Con­ti­nue read­ing Con­tai­ne­re i syk­kel­sti

Rettigheter til fossilet Ida

Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert Jørn Hurums øns­ke om “copy­right” på fos­si­let “Ida”. Patent­sty­ret pek­te også på at opp­havs­rett var uak­tu­elt, men at Natur­his­to­risk muse­um kun­ne og bur­de søke vare­merke­be­skyt­tel­se. På spørs­mål om Jørn Hurum bør kjap­pe seg, svar­te sek­sjons­sjef Jens Her­man Ruge hos Patent­sty­ret 6. juni 2009: “–Det må han. Han bør søke i dag.” Jeg får leg­ge til at det er musé­ets admi­ni­stra­sjon, ikke Jørn Hurum som bur­de ha sør­get for even­tu­el­le registreringer.

Nå har muse­et som­let, og et lite fir­ma i Far­sund har sendt inn søk­nad om vare­merke­be­skyt­tel­se for navn og logo.

Con­ti­nue read­ing Ret­tig­he­ter til fos­si­let Ida

Sykkelfeller og sykkelskandaler i Oslo

sykkelveiJeg har bodd i Oslo i drøyt 30 år. Helt siden jeg flyt­tet hit rundt midt­en av 1970-tal­let har poli­ti­ker­ne lovet at vi i løpet av de nes­te fem åre­ne skal få et syk­kel­vei­nett i Oslo. I 2005 hev­det Oslo at de skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Man kan trygt se at Oslo har langt igjen. Da man kåret Nor­ges bes­te syk­kel­byer i 2008 kom Oslo på en ynke­lig 18. plass.

Rett skal være rett. Det har kom­met noen kilo­me­ter syk­kel­vei i løpet av dis­se åre­ne. Men ikke man­ge. I alle fall alt for få. Og i løpet av dis­se åre­ne har fak­tisk også en del syk­kel­vei­er for­svun­net, uten at de har blitt erstat­tet.  Mitt inn­trykk er at det er den delen av syk­kel­vei­net­tet som sta­ten har ansva­ret for som har blitt byg­get ut. Oslo kom­mu­ne har sviktet.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­fel­ler og syk­k­els­kan­da­ler i Oslo

Symbolet på Oslos sykkelidioti

kontraskjaret

Poli­ti­ker­ne og plan­leg­ger­ne skal ikke langt fra Råd­hu­set for å fin­ne et av de mest talen­de sym­bo­ler på poli­ti­ker­nes idio­ti når man plan­leg­ger for syk­kel. Jeg har man­ge gan­ger lurt på hvor de ansvar­li­ge had­de lagt igjen hjer­nen sin da de plan­la syk­kel­vei­en i Råd­hus­ga­ten ved Kon­tra­skjæ­ret. Det som anta­ge­lig­vis er ment som syk­kel­vei (den er ikke mer­ket, så man kan ikke være sik­ker), går plut­se­lig rett gjen­nom lesku­ret på trikkeholdeplassen.

Con­ti­nue read­ing Sym­bo­let på Oslos syk­ke­l­idio­ti

Tour de France — nå er løypekartene på nett

Tour de Fran­ce arran­gø­ren har nå lagt ut kart, løype­be­skri­vel­ser m.m. på nett.

Etap­pe­ne gjen­nom Lan­gue­doc-Roussi­lon er:

3. etap­pe: Mar­seil­le — La Gran­de-Mot­te, man­dag 6. juli.

4. etap­pe: Montpel­li­er (lag­tem­po), tirs­dag 7. juli

5. etap­pe:  Le Cap d’Ag­de — Per­pig­nan, ons­dag 8. juli.

[TdF-his­to­rie]