Jordbær og vin

brachettoVi går nå inn i jor­bær­se­son­gen. Selv om import gjør at vi nå kan få jord­bær året rundt, er det ikke noe som kan måle seg med de nors­ke jord­bæ­re­ne i seson­gen. Et kjø­lig kli­ma gir lang­som mod­ning. Når det kom­bi­ne­res med alt det lyset en nor­disk som­mer kan by på, da gir det en smak syd­li­ge import­bær og driv­hus­bær ikke kan matche.

Men om vi nå skul­le øns­ke å ser­ve­re en vin til dis­se bære­ne, hva skal vi da vel­ge? Champag­ne går til alt, også jord­bær. Det er vans­ke­lig å ten­ke seg en bed­re som­me­r­ape­ri­tif enn champag­ne og jord­bær. Champag­ne går selv­føl­ge­lig også til jord­bær om de spi­ses som des­sert, men da bør man gå for en halv­tørr eller enda søte­re vari­ant. Jord­bær med flø­te og/eller vanilje­is med en knas­tørr champag­ne, det går ikke så bra.

Noen insis­te­rer på at jord­bær blir bed­re av å mari­ne­res i rødvin, gjer­ne en Bor­deaux, og at man så drik­ker den sam­me vinen til. Etter at noen for­tal­te så entu­si­as­tisk om den­ne kom­bi­na­sjo­nen, måt­te jeg for­sø­ke.  Men jeg fore­trek­ker at jord­bær sma­ker jord­bær, ikke rødvin. Så det ble med det­te ene forsøket.

Mos­cato d’as­ti er en jor­bær­klas­si­ker.  Men min jord­bær­vin den­ne som­mer­en vil være Bra­chet­to d’Acqui. Det er en søt, lett mus­se­ren­de rød vin. Den er laget på dru­en Bra­chet­to, og pro­du­se­res i Acqui – et områ­de syd i Pied­mon­te (Ita­lia).  Vinen er svakt mus­se­ren­de – det ita­lie­ner­ne kal­ler fizzan­te. Det er en vin som er søt og frisk, lett og ukom­pli­sert – akku­rat slik en god som­mer­dag skal være.

Det er en alko­hol­svak vin, gjer­ne rundt 6%. De som er ute etter mest mulig “bang for the bucks” bør sty­re unna den­ne. De vine­ne som Vin­mono­po­let liste­fø­rer (juni 2009) kos­ter rundt 145 kr pr flas­ke, så pri­sen pr ml alko­hol er gans­ke høy. Vi and­re kan set­te pris på at vinen kan nytes uten at det blir alt for mye sommerpromille.


Vis større kart

Tour de France i Languedoc-Roussillon 2009

Tour de Fran­ce plei­er all­tid å gå gjen­nom Lan­gue­doc-Rous­sil­lon. Van­lig­vis er det­te “hvi­le­etap­per” (alt er rela­tivt) mel­lom fjel­le­ne. Enten har man vært gjen­nom Alpe­ne og er på vei mot Pyre­ne­ene, eller omvendt. Rit­tet har satt seg. Noen har vist seg fram i fjel­le­ne, and­re er blitt hek­tet av. De som har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get lar and­re gjø­re job­ben, og noen som like­vel lig­ger håp­løst langt bak etter fjell­e­tap­pe­ne får lov til å vise seg fram.

I år er det ander­le­des.  Rit­tet star­ter med pro­log i Mona­co lør­dag 4. juli. Den førs­te ordent­li­ge etap­pen går fra Mona­co til Brig­no­les søn­dag 5. juli, og alle­re­de på rit­tets tred­je dag kom­mer man inn i Lan­gue­doc-Rous­sil­lon med etap­pen Mar­seil­le — La Gran­de Mot­te. (Jeg skal selv­føl­ge­lig stå i mål­om­rå­det når Tour de Fran­ce inn­tar La Gran­de Mot­te.)

Con­ti­nue read­ing Tour de Fran­ce i Lan­gue­doc-Rous­sil­lon 2009