Tour de France i Languedoc-Roussillon 2009

Tour de Fran­ce plei­er all­tid å gå gjen­nom Lan­gue­doc-Rous­sil­lon. Van­lig­vis er det­te “hvi­le­etap­per” (alt er rela­tivt) mel­lom fjel­le­ne. Enten har man vært gjen­nom Alpe­ne og er på vei mot Pyre­ne­ene, eller omvendt. Rit­tet har satt seg. Noen har vist seg fram i fjel­le­ne, and­re er blitt hek­tet av. De som har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get lar and­re gjø­re job­ben, og noen som like­vel lig­ger håp­løst langt bak etter fjell­e­tap­pe­ne får lov til å vise seg fram.

I år er det ander­le­des.  Rit­tet star­ter med pro­log i Mona­co lør­dag 4. juli. Den førs­te ordent­li­ge etap­pen går fra Mona­co til Brig­no­les søn­dag 5. juli, og alle­re­de på rit­tets tred­je dag kom­mer man inn i Lan­gue­doc-Rous­sil­lon med etap­pen Mar­seil­le — La Gran­de Mot­te. (Jeg skal selv­føl­ge­lig stå i mål­om­rå­det når Tour de Fran­ce inn­tar La Gran­de Mot­te.)

Fore­lø­pig er det ikke offent­lig­gjort noen detal­jer om etap­pe­ne, i alle fall ikke på rit­tets nett­si­der. Men det står at førs­te del av etap­pen Mona­co — Brig­no­les vil føl­ge sjø­en og at det ikke er noen fjell­e­tap­pe (man kan fin­ne nok av fjell om går litt inn i lan­det). Man ven­ter ner­vøs syk­ling. Her kan man­ge kjem­pe om å kun­ne vise seg fram i gult før de hek­tes av i de førs­te fjellene.

Tred­je etap­pe fra Mar­seil­le til La Gran­de Mot­te er flat.  Selv om detal­je­ne ikke er kjent, skal de syk­le gjen­nom Camar­gue. Camar­gue er flatt. Høy­es­te punkt lig­ger 15 meter over havet, så her blir det ikke man­ge klatre­po­eng å hen­te. Det blir gans­ke sik­kert et spurt­opp­gjør, et spurt­opp­gjør jeg skal se “live”. Hvis man vir­ke­lig vil se hva som skjer, da får man med seg mer på TV. Når man står i mål­om­rå­det sier det bare “svisj”, så er syk­lis­te­ne for­bi og man lurer på hva som egent­lig skjed­de. Men stem­nin­gen på ste­det får man ikke med seg på TV.

Fjer­de etap­pe er lag­tem­po i Montpel­li­er. Det er en gans­ke kort etap­pe til lag­tem­po å være, bare 38 km.

Fem­te etap­pe går fra  Cap d’Ag­de til Per­pig­nan. De kan leg­ge inn noen mode­ra­te fjell om de ikke hol­der seg helt ute ved kys­ten. Hvor­dan etap­pen er lagt opp vet jeg fore­lø­pig ikke.

Etter det­te for­la­ter Touren Lange­doc-Rous­sil­lon i førs­te omgang. Den går da over i Spa­nia, før syk­lis­te­ne for alvor angri­per Pyre­ne­ene med en etap­pe fra Bar­ce­lo­na til Andor­ra.

Mot slut­ten av rit­tet kom­mer touren nes­ten til­ba­ke til vårt områ­de. Den 19. etap­pen, 24. juli, går fra Bourgo­in-Jal­li­eu til Aubenas. Bourgo­in-Jal­li­eu lig­ger litt syd-øst for Lyon, mens Aubenas lig­ger i Arde­che, i fort­set­tel­sen av Les Ceven­nes, nord for Gard og øst for Loze­re. Hel­ler ikke her er detal­jer om etap­pen offent­lig­gjort. Men føl­ger man den ruten som fore­slås av Goog­le Maps er det 196 km. Siden etap­pen er opp­gitt til å være 195 km kan de ikke gjø­re stor annet enn å føl­ge hovedveien.

Den nest sis­te etap­pen, 25. juli, går fra Mon­té­li­mar til Mont Ventoux. Mon­té­li­mar lig­ger i bun­nen av Rhô­ne­da­len, mel­lom Oran­ge og Valen­ce. Mont Ventoux er en av de kjen­te top­pe­ne i Tour de Fran­ce sam­men­heng. Det var på vei opp til den­ne top­pen at den bri­tis­ke syk­lis­ten Tom Simp­son døde på syk­ke­len i 1967, etter å ha styr­ket seg på en blan­ding av amfe­ta­min og alko­hol, men ikke fått i seg nok væske.

Det­te skal være førs­te gang man har en fjell­e­tap­pe som nest sis­te etap­pe før fina­len inn til Paris. Det kan bety at spen­nin­gen i rit­tet hol­der seg helt til den­ne dagen.

[TdF-his­to­rie]

Print Friendly, PDF & Email