Kan en reproduksjon bli så dårlig at den er krenkende?

Eirik Newth har på sin blogg under over­skrif­ten Look what they’ve done to my book, ma, satt søke­ly­set på dår­lig bil­led­kva­li­tet i  Nasjo­nal­bi­blio­te­kets scan­ning av bøker som leg­ges ut på bokhylla.no. Han får for så vidt svar fra “ma” (Met­te Newth) i kom­men­ta­re­ne, og viser hvor­dan en av “mas” bøker har blitt enda dår­li­ge­re behand­let under over­skrif­ten bokhylla.no goes pink.

De eksemp­le­ne som Eirik Newth trek­ker fram viser at Nasjo­nal­bi­blio­te­ket ikke gjør en god jobb med scan­ne­ren. Jeg vet ikke hvor repre­sen­ta­ti­ve Eirik Newths eksemp­ler er. Men de vit­ner om at de som har ansva­ret for scan­nin­gen ikke tar bil­de­ne på alvor og ikke viser nød­ven­dig respekt for bil­de­ne.

Opp­havs­man­nen ide­el­le ret­tig­he­ter for­byr kren­ken­de gjen­gi­vel­se. I åvl § 3 annet ledd heter det:

Har en annen rett til å end­re et ånds­verk eller å gjø­re det til­gjen­ge­lig for almen­he­ten, må det­te ikke skje på en måte eller i en sam­men­heng som er kren­ken­de for opp­havs­man­nens lit­te­rære, viten­ska­pe­li­ge eller kunst­ne­ris­ke anse­el­se eller egen­art, eller for ver­kets anse­el­se eller egen­art.

Det er lite retts­prak­sis knyt­tet til den­ne bestem­mel­sen, og jeg har i alle fall ikke fun­net prak­sis som er direk­te rele­vant for det spørs­må­let som her rei­ses. Men det må åpen­bart være en gren­se for hvor for­vrengt et verk kan gjen­gis uten at det­te anses som en kren­kel­se. Uten kon­kre­te holde­punk­ter for å trek­ke en gren­se er det vans­ke­lig å si at gjen­gi­vel­sen er kren­ken­de, men jeg synes at den er det og at så dår­li­ge gjen­gi­vel­ser ikke bør kun­ne til­la­tes. Man kan rik­tig­nok vise til man­ge eksemp­ler på tek­nisk dår­lig gjen­gi­vel­se gjen­nom den rela­tivt kor­te his­to­ri­en hvor det­te har vært en aktu­ell pro­blem­stil­ling. Men da har det­te kun­net for­kla­res med tek­no­lo­gi­ens begrens­nin­ger. Når det det ikke er spe­si­elt vans­ke­lig å gjø­re det­te bed­re, da vit­ner den dår­li­ge kva­li­te­ten om mang­len­de respekt for ver­ket og mang­len­de vil­je, ikke om mang­len­de mulig­he­ter til å gjø­re det bed­re.

I en av kom­men­ta­re­ne i den etter­føl­gen­de debat­ten skri­ver Eirik Newth føl­gen­de:

Jeg er ikke med­lem av noen av orga­ni­sa­sjo­ne­ne Kopi­nor for­hand­let på veg­ne av, så even­tu­ell infor­ma­sjon til dis­ses med­lem­mer nåd­de ald­ri meg. All den tid fle­re av for­fat­ter­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne har opp­taks­krav som ute­luk­ker man­ge skri­ben­ter, kan man hel­ler ikke for­ut­set­te det.

bokhylla.no frem­står klart som gjen­bruk av mitt verk, og det er noe som nor­malt hånd­te­res av for­la­get på veg­ne av meg. Men hel­ler ikke for­la­ge­ne har kon­tak­tet meg i sakens anled­ning, om ikke annet så for å klar­gjø­re sta­tu­sen til “Sola”, hvis kon­trakt ikke har noen klau­sul om digi­tal bruk i det hele tatt.”

Digi­ta­li­se­rin­gen er basert på en avtale­li­sens med hjem­mel i åvl § 16a. Nasjo­nal­bi­blio­te­ket kan inn­gå en avta­le med en organ­si­sa­sjon som nevnt i § 38a, og avta­len får da virk­ning etter § 36. I det­te til­fel­let er avta­len inn­gått med Kopi­nor. Sli­ke avta­ler omfat­ter også opp­havs­menn som ikke er med­lem­mer av de orga­ni­sa­sjo­ner som inn­går avta­len. Det er det­te ele­men­tet i avtale­li­sen­sen som gjør at bru­ker­ne ikke behø­ver å sjek­ke hvert enkelt verk. Jeg behø­ver ikke under­sø­ke om for­fat­te­ren av en artik­kel jeg vil inklu­de­re i et kom­pen­di­um er med­lem av en orga­ni­sa­sjon som Kopi­nor repre­sen­te­rer, og på sam­me måte behø­ver ikke Nasjo­nal­bi­blio­te­ket å under­sø­ke om for­fat­te­ren er med­lem eller ikke før de digi­ta­li­se­rer. Yng­ve Slett­holm gir en god rede­gjø­rel­se for avtale­li­sen­sen i en kro­nikk i Aften­pos­ten 27. mai 2009.

Den enkel­te opp­havs­mann kan ikke reser­ve­re seg mot at hans verk omfat­tes av en avtale­li­sens. Det vil­le under­gra­ve hele ord­nin­gen om jeg skul­le måt­te sjek­ke at en for­fat­ter ikke har reser­vert seg før jeg inklu­de­rer hans artik­kel i et kom­pen­di­um. Hva som kan avta­les er noe annet. I avta­lens § 6 heter det at Kopi­nor “løpet av avtale­pe­rioden [kan] trek­ke enkelt­verk fra avta­len”. Den enkel­te opp­havs­mann har ikke noen slik rett. Man kan be Kopi­nor om å trek­ke et verk fra avta­len, men det vil være Kopi­nor som avgjør om det­te skal skje. Som opp­havs­mann kan man nok i enkelt­til­fel­ler opp­le­ve at ens verk i med­hold av avtale­li­sens bru­kes på en måte man ikke liker, men her har enkelt­per­sonens inter­es­se måt­te vike for fel­les­ska­pet.

De ide­el­le ret­tig­he­ter etter åvl § 3 kan som hoved­re­gel ikke fra­skri­ves ved avta­le.  Ret­ten kan like­vel fra­skri­ves hvis bru­ken er “avgren­set efter art og omfang”. Man kan f.eks. gi en manus­for­fat­ter og/eller regiss­sør frie hen­der når et verk skal film­a­ti­se­res. Men fjer­de ledd sier at man da uan­sett kan kre­ve at “det enten ikke skjer under hans navn eller at det angis på fyl­dest­gjø­ren­de måte at de fore­tat­te end­rin­ger ikke skri­ver seg fra ham”. Det var det­te Lars Saa­bye Chris­ten­sen gjor­de da han nylig trakk seg fra film­pro­sjek­tet “Bastøy”.

Hjem­le­ne for avtale­li­sens går ikke så langt at orga­ni­sa­sjo­ne­ne kan gi sam­tyk­ke til end­rin­ger i ver­ke­ne, og de kan hel­ler ikke gi sam­tyk­ke til bruk som må kun­ne opp­fat­tes som kren­ken­de. Og uan­sett kan ikke digi­ta­li­se­ring med sik­te på all­menn til­gjenge­lig­gjø­ring være “avgren­set efter art og omfang”. Så om man skul­le mene at den dår­li­ge bil­led­kva­li­te­ten må anses som en kren­kel­se av opp­havs­men­ne­nes ide­el­le ret­tig­he­ter, da kan hel­ler ikke Kopi­nor gi sam­tyk­ke til slik bruk. Da vil Nasjo­nal­bi­blio­te­kets til­gjenge­lig­gjø­ring være ulov­lig.

Eirik Newth rei­ser også spørs­må­let om beta­ling.

Hvil­ket brin­ger meg til spørs­må­let om pen­ger: det skal utbe­ta­les rundt 50 øre per digi­ta­li­sert side per år, men jeg har ikke fått noen infor­ma­sjon om hva som skjer med mid­le­ne mine bøker gene­re­rer, even­tu­elt hvor­dan jeg får tak i dem. Om de slu­ses inn i orga­ni­sa­sjo­ne­nes sti­pend­pott, får jeg hel­ler ikke vite det­te.”

Hvis Eirik Newth ikke er med­lem av Norsk fag­lit­te­rær for­fat­ter- og over­set­ter­for­ening eller en annen orga­ni­sa­sjon som er med­lem av Kopi­nor, vil han som “uten­for­stå­en­de ret­tig­hets­ha­ver” etter åvl § 37 annet ledd kre­ve veder­lag utbe­talt til seg. Et slikt krav må i så fall ret­tes mot Kopi­nor, som har krevd inn veder­la­get. Men det er bare for­fat­te­rens andel han kan kre­ve. 50-ørin­gen skal også dek­ke veder­lag til for­la­get, og For­leg­ger­for­enin­gen er med i Kopi­nor.

Den dår­li­ge kva­li­te­ten på scan­ni­ge­ne gir grunn til bekym­ring også på et annet grunn­lag enn en mulig kren­kel­se av opp­havs­man­nens ide­el­le ret­tig­he­ter. I avta­lens § 2 heter det:

Den­ne ret­ten omfat­ter nød­ven­dig frem­stil­ling av vis­nings­ko­pi­er på grunn­lag av de digi­ta­le beva­rings­ko­pi­ene som Nasjo­nal­bi­blio­te­ket frem­stil­ler med hjem­mel i for­skrif­ten til ånds­verk­lo­ven (FOR 21.12.2001 nr. 1563 (§1–3)).”

Hvis man for frem­ti­den skal base­re seg på digi­tal beva­ring av verk, og de verk som lag­res har en så dår­lig tek­nisk kva­li­tet som det Eirik Newths eksemp­ler viser, da svik­ter Najo­nalt­bi­blio­te­ket sin opp­ga­ve som nasjo­nalt arkiv.

Print Friendly, PDF & Email
 • Pingback: Eiriks forfatterblogg :: Torvund blogger om bokhylla-saken()

 • Takk for å set­te det­te i per­spek­tiv. Som nevnt i kom­men­ta­ren til Eirik Newths inn­legg (refe­rert over), så skjøn­ner jeg fort­satt ikke hvor­for NB skal _scanne_ dis­se bøke­ne. Det­te fin­nes alle­re­de digi­talt hos for­la­ge­ne, og avta­len bur­de vært inn­gått med avta­le om inn­le­ve­ring av PDF-er.

  (At det i dag ikke er plikt­av­le­ve­ring av digi­ta­le utga­ver av tryk­te verk er jo i seg selv gans­ke håp­løst!)

 • Avta­lens § 1 lyder:

  Avta­len er en pilot­av­ta­le om pro­sjek­tet Bok­hyl­la. Pro­sjek­tet omfat­ter tryk­te bøker utgitt i Nor­ge i åre­ne 1790?1799, 1890?1899 og 1990?1999, her­under over­satt lit­te­ra­tur. Den­ne avta­len regu­le­rer den delen av mate­ria­let omfat­tet av pro­sjek­tet som er opp­havs­retts­lig beskyt­tet, inn­til 50 000 bøker med et antatt gjen­nom­snitt­lig side­tall på 185.”

  Den digi­ta­le ver­den har utvik­let seg mye i løpet av de sis­te 10 åre­ne. Jeg er slett ikke sik­ker på at alt som ble pro­du­sert i peri­oden 1990?1999 i dag fin­nes til­gjen­ge­lig i hånd­ter­ba­re digi­ta­le for­ma­ter. De fore­lig­ger nep­pe i pdf. Pdf ble utvik­let i 1993. Når det for alvor “tok av”, er jeg ikke sik­ker på. Men det ble ikke en offi­si­ell ISO-stan­dard før i 2008. Når det gjel­der bøker fra preiode­ne 1790?1799 og 1890?1899 er det nok ingen vei uten­om scan­ning.

  Vi vil nok få plikt­av­le­ve­ring i digi­tal form også. Men det tar tid å få slikt på plass. Da må man ha stan­dar­der, inklu­si­ve stan­dar­der for meta­data, ruti­ner for å hånd­te­re det­te, osv. Selv om slikt i prin­sip­pet er enkelt, så blir det vans­ke­lig og tid­kre­ven­de når man­ge skal bli eni­ge og alle mener at akku­rat den løs­nin­gen de har, det er den bes­te. I dag vil pdf være et natru­lig valg for digi­tal lag­ring. Men det vil­le nok ha blitt mye bråk om Nasjo­nal­bi­blio­te­ket på et tid­li­ge­re tids­punkt skul­le ha gått inn for en pro­prie­tær stan­dard og kre­ve at alle leve­rer i hen­hold til den.

 • Harald Gro­ven

  #Digi­tal plikt­av­le­ve­ring

  Tanke­gan­gen som lig­ger til grunn for plikt­av­le­ve­rings­lo­ven er at den tryk­te utga­ven av et ånds­verk som er den mest umis­te­li­ge og kul­tu­relt beva­rings­ver­di­ge for etter­ti­den. Ori­gi­na­ler som bly­ty­per, trykk­pal­ter, off­set, film etc. og sene­re digi­ta­le filer har blitt reg­net som et mid­del, ikke et mål. I løpet av nes­te tiår vil den­ne hold­nin­gen grad­vis snus opp ned, og den digi­ta­le ori­gi­na­len vil bli sett på som den mest ver­di­ful­le. Had­de ori­gi­nal­fi­le­ne blitt inn­sam­let og for­svar­lig lag­ret, kun­ne Nasjo­nal­bi­blio­te­ket kjør papir­ut­ga­ven fra hvel­vet på dyn­ga. Det er lett og feil­fritt å lage papir av fil, men tung­vint feil­fullt å skan­ne papir til tekst.

  Så len­ge for­ma­tet er åpent og doku­men­tert, gjer­ne stan­dar­di­sert av en inter­na­sjo­nal orga­ni­sa­sjon, spil­ler det egent­lig ikke noen rol­le hvil­ket for­mat NB had­de sam­let det inn i. Så len­ge noen i ver­den har behov for å hen­te ut infor­ma­sjon lag­ret i dis­se for­ma­te­ne, vil en eller annen smar­ting lage kon­ver­te­rings­skript. Fin­nes det kon­ver­ter­ins­skript, kan det kopie­res til de til enhver tid van­li­ge åpne for­mat pro­gram­ma­tisk. Selv har uten for mye frust­ra­sjon kon­ver­tert data som opp­rin­ne­lig stam­met fra hull­kort­stab­ler fra 60-tal­let og Nord­sjø-seis­mikk­data som stam­met fra 80-talls­ke IBM-taperul­ler. Det er fak­tisk ofte vans­ke­li­ge­re å rens­ke filer som stam­mer fra pro­prie­tæ­re for­mat som MS-Word.

  IT-spe­sia­lis­ters ster­ke mot­vil­je mot pro­prie­tæ­re fil­for­ma­ter og kopi­be­skyt­tel­ses­sys­te­mer (DRM) skyl­des blant annet at det lager brudd i “doku­ment­be­va­ring­skje­den” som er påkrevd for å unn­gå data­tap og for å sik­re beva­ring av kul­tur­ar­ven etter­hvert som en sta­dig stør­re del alle doku­men­ter ikke får et ana­logt slutt­pro­dukt.

  Med fare for å byt­te sjan­ger fra juss­blogg til tek­noblogg: Suk­ses­sen til Por­ta­belt Doku­ment­for­mat (PDF) som en de facto stan­dard skyl­des at det er et con­tai­ner­for­mat for en haug med and­re åpne for­ma­ter. En pdf er gjer­ne en inn­kaps­let pak­ke av data lag­ret i Post­script (70-tall­stan­dard), True­Type-fon­ter (80-tall), jpeg-bil­der (90-talls­stan­dard), ICC-farge­pro­fi­ler (2000-talls­stan­dard) etc. Åpen­he­ten og flek­sibli­li­te­ten til det­te for­ma­tet byg­ger på åpen­he­ten og popu­la­ri­te­ten til fil­for­ma­te­ne det er en sam­men­set­ning av.

  Det er de sam­me biblio­gra­fis­ke stan­dar­der som bru­kes for å indek­se­re (papir-) bøker som digi­ta­le doku­men­ter. Stan­dar­der som Dub­lin Core (DC) er til­strek­ke­lig abs­trakt for å bru­kes for beg­ge. Et ISBN-num­mer og en URI har beg­ge til fel­les at det meta­data for å unikt iden­ti­fi­se­re et doku­ment. NB har ikke pro­ble­mer med å hånd­te­re meta­data for hundre­tu­se­ner av bøker. Da bur­de det ikke være noe pro­blem å indek­se­re et til­sva­ren­de antall digi­ta­le doku­ment.

 • Pingback: Velkommen til det norske Nasjonalbibliotekets – uoffisielle – inNBoks! « inNBoks()

 • Hei

  Til ori­en­te­ring — 28. sep­tem­ber ifjor ble det inn­gått avta­le mel­lom Den nors­ke For­leg­ger­for­ening og Nasjo­nal­bi­blio­te­ket om digi­tal avle­ve­ring av verk. Se: http://www.forleggerforeningen.no/nor/avtaler/nasjonalbiblioteket

 • Per Hel­ge Berre­fjord

  Takk Olav for at du hen­tet fram den juri­dis­ke ter­men alt for få i dagens medi­er ser ut til å ta alvor­lig. Kren­ken­de er ordet.

  Det hør­te til ABC-lær­dom­men blant presse­folk for en gene­ra­sjon siden. Vi var helt på det rene med en slik kren­kel­se (ref. Eiriks for­fat­ter­blog) er en for­bry­tel­se. Og at hvis vi ble hek­tet med noe slikt så ble det klek­ke­lig “bot”. Spent på å se hvil­ken straff som nå må/bør utmå­les for den nye “verdi­kje­den” av kren­ken­de pub­li­sis­ter, her i sin spi­ren­de form. Ta gjer­ne opp den trå­den!

  Den­ne typen kon­flikt — kren­ken­de pub­li­se­ring sett fra opp­havs­per­sonens side — lå før i tiden gjer­ne før pub­li­se­rin­gen (slik bør det også være i den digi­ta­le offent­lig­he­ten — spør du meg), og på ymse vis rod­de man seg i land. Man­ge var vi nok som titt og ofte fikk vårt pass påskre­vet fra bidrags­yte­re — sær­lig på illust­ra­sjons- og bil­led­si­den. I så fall var det bare å bak­ke ut og be om pent vær, gjer­ne i form av mange­dob­belt hono­rar. Her lig­ger nok grun­nen til at du ikke fin­ner så mye retts­prak­sis. Men prak­sis vil du få høre mye om hvis du spør for eksem­pel våre mest pro­fi­ler­te illust­ra­tø­rer for noen tiår til­ba­ke.

 • Pingback: Eiriks forfatterblogg :: Jeg snakker om bokhylla.no på NTB()

 • Hei

  Til ori­en­te­ring — 28. sep­tem­ber ifjor ble det inn­gått avta­le mel­lom Den nors­ke For­leg­ger­for­ening og Nasjo­nal­bi­blio­te­ket om digi­tal avle­ve­ring av verk. Se: http://www.forleggerforeningen.no/nor/avtaler/n

 • Pingback: Gjesteblogg: Hva er galt med bokhylla.no?()

 • Pingback: Gjesteblogg: Hva er galt med bokhylla.no?()