Tour de France — nå er løypekartene på nett

Tour de Fran­ce arran­gø­ren har nå lagt ut kart, løype­be­skri­vel­ser m.m. på nett.

Etap­pe­ne gjen­nom Lan­gue­doc-Roussi­lon er:

3. etap­pe: Mar­seil­le — La Gran­de-Mot­te, man­dag 6. juli.

4. etap­pe: Montpel­li­er (lag­tem­po), tirs­dag 7. juli

5. etap­pe:  Le Cap d’Ag­de — Per­pig­nan, ons­dag 8. juli.

[TdF-his­to­rie]

Pirat Bay-dommer Thomas Norström ikke inhabil

Stock­holm tings­rett har talt — i føl­ge Dagens Nyhe­ter. (Og nå har visst Dag­bla­det også fått med saken.) Pirate Bay-dom­mer Tho­mas Norström var ikke, jeg er fris­tet til å leg­ge til selv­føl­ge­lig ikke, inha­bil. Ret­ten avvi­ser at med­lem­skap i opp­havs­retts­for­enin­ger o.l. gjør en dom­mer inha­bil. Noe annet vil­le da også vært sær­de­les over­ras­ken­de. Ret­ten utta­ler at det er en for­del at dom­mer­ne for­dy­per seg fag­lig. Det er ikke noe over­ras­ken­de i det.

Da kan vi kan­skje luk­ke den epi­so­den av “sir­kus Pirate Bay” og hel­ler hol­de oss til saken.

For de som ikke har fått med seg rea­li­te­te­ne, eller bare har fått med seg en tab­lo­id ver­sjon, viser jeg til tid­li­ge­re kom­men­tar om saken.

En uvelkommen bursdagshilsen fra Eniro

Eniro, som står bak tje­nes­te­ne “Gule sider”, telefonkatalogen.no m.m. har fun­net det for godt å leg­ge ut fød­sels­da­gen til alle som er regist­rert i tele­fon­ka­ta­lo­gen. De har ikke inn­hen­tet samtykke.

Eniro sier at det­te er en “hyg­ge­lig til­leggs­tje­nes­te” og at “den­ne infor­ma­sjo­nen gjør det mulig blant annet å skil­le mel­lom fle­re per­soner med sam­me navn”. Som om den som ver­ken vet en per­sons tele­fon­num­mer eller adres­se kla­rer å iden­ti­fi­se­re rett per­son ved å se på fødelsesdagen!

Sam­ti­dig som man sta­dig opp­ford­res til å være var­som med å leg­ge per­son­opp­lys­nin­ger på nett, leg­ger tje­nes­ter som telefonkatalogen.no helt unødv­den­dig ut per­son­opp­lys­nin­ger uten å spørre.

Øns­ker du ikke at fød­sels­dato skal fram­kom­me sam­men med ditt tele­fon­num­mer, ber vi deg selv gå inn via “Min­Si­de” .

Det­te skri­ver Eniro. Men her bør vi ikke aksep­te­re en “opt out” løs­ning. De som vil ha sli­ke opp­lys­nin­ger på net­tet bør selv kun­ne skri­ve dem på “Min­Si­de”.

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Bård Ham­mer­vold skri­ver føl­gen­de i en e‑post (som sik­kert er et standardsvar):

” Sam­ti­dig vil jeg til­leg­ge at vi utvik­ler våre tje­nes­ter etter bru­ker­nes øns­ker. Vår vur­de­ring har vært at bru­ker­ne øns­ker fød­sels­da­ger som endel av info­ma­sjo­nen på “Min­Si­de”, men der­som kon­klu­sjo­nen viser seg å være en annen vil vi lyt­te til det­te og fjer­ne den­ne muligheten.”

De som øns­ker at folk skal sen­de hils­ner til and­re bør like å få hils­ner selv. Hvis du ikke liker at noen leg­ger ut din fød­sels­dag på nett i en tje­nes­te som telefonkatalogen.no kan du sen­de en hil­sen pr e‑post eller SMS til disse:

Admi­ni­stre­ren­de direk­tør  Hans Petter Ter­ning hans.petter.terning@eniro.no

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Bård Ham­mer­vold
bard.hammervold@eniro.no
Mobil: 99 58 31 20

Skatteregler og skattelister

Jeg har omsi­der gjort unna årets selv­an­gi­vel­se. Nok en gang har jeg blitt klar over merk­ver­dig­he­ter i skattereglene.

Noe av min inn­tekt for 2008 er over­skudd i et sel­skap hvor jeg er del­ei­er. Da jeg fikk “del­ta­ker­opp­ga­ve” fra regn­skaps­fø­rer og før­te det­te inn i selv­an­gi­vel­sen, stus­set jeg. Det så ut som om den­ne inn­tek­ten ble ført som inn­tekt to gan­ger. Så det var bare å søke utset­tel­se og få tak i regn­skaps­fø­rer da han var til­ba­ke etter pin­se, for å få en for­kla­ring på dette.

Den inn­tek­ten blir fak­tisk ført som inn­tekt i selv­an­gi­vel­sen to gan­ger. Først fører man andel av over­skud­det i sel­ska­pet som inn­tekt. Og hvis man tar ut noe av det­te over­skud­det reg­nes også det man tar ut som inn­tekt. Nå er skatte­pro­sen­ten lave­re for sli­ke inn­tek­ter enn hva de er for per­son­lig nærings­inn­tekt eller lønns­inn­tekt. Så selv om pen­ge­ne beskat­tes to gan­ger blir sum­men omtrent den sam­me som for per­son­lig nærings­inn­tekt. Litt for­enk­let kan man si at belø­pet inn­tekts­fø­res to gan­ger, og så beta­ler man omtrent halv skatt av det beløpet.

Kan hen­de er det­te en skatte­mes­sig for­nuf­tig måte å gjø­re det på. Jeg har for lengst gitt opp å for­stå skatte­reg­le­ne. Men en kon­se­kvens jeg ikke liker er at når medi­er og and­re nys­gjer­ri­ge til høs­ten skal graf­se i skatte­lis­te­ne, da er de tal­le­ne som frem­kom­mer i de lis­te­ne helt mis­vi­sen­de. Siden en del av inn­tek­ten føres til inn­tekt to gan­ger blir man stå­en­de med en fik­tiv inn­tekt som kan være bety­de­lig høy­ere enn den reel­le inn­tek­ten. Det man beta­ler i skatt blir rela­tivt lavt i for­hold til inn­tek­ten. Hvis en stor del av ens inn­tekt er av den­ne typen vil man kun­ne ende med en skatte­mes­si­ge inn­tekt som er nes­ten det dob­belte av den reel­le inn­tek­ten, mens skat­ten ser ut som om den er halv­par­ten av hva and­re må beta­le med en til­sva­ren­de inntekt.

Her kan man lett trig­ge “Se og Hør-instink­tet” hos mis­un­ne­li­ge nord­menn, tab­lo­i­de jour­na­lis­ter og finans­mi­nis­ter Kris­tin Hal­vor­sen: Høy inn­tekt og lite skatt.

Det er selv­føl­ge­lig ingen som for­sva­rer offent­lig­gjø­ring av skatte­lis­ter ut fra hen­sy­net til folks nys­gjer­rig­het, mis­un­nel­se og grafse­lyst. Man skal lik­som kun­ne kon­trol­le­re hver­and­re, som må bety at man skal rap­por­te­re nabo­en til skatte­myn­dig­he­te­ne hvis man synes at han har alt for høyt for­bruk i for­hold til skatt­bar inn­tekt. Jeg tror ikke stort på den­ne kon­troll­funk­sjo­nen. Men skal prak­si­sen ha noen som helst kon­troll­funk­sjon må man i det mins­te kre­ve at de tal­le­ne som opp­gis fak­tisk reflek­te­rer folks reel­le inn­tekt. Når de ikke gjør det, da kan jeg ikke se noen aksep­ta­bel grunn til å fort­set­te med skatte­myn­dig­he­te­nes årli­ge personvernkrenkelse.

Hvitvin + rødvin blir ikke rosévin

vinroseI føl­ge den syd­frans­ke avi­sen Midi Libre har EU-kom­mi­sjo­nen i dag annon­sert at de trek­ker det omstrid­te for­sla­get om at man skal kun­ne lage “rosé­vin” ved å blan­de hvit­vin og rødvin. Fort­satt skal alt­så rosé­vin lages på røde dru­er hvor skal­let bare får være med en kort tid.

Jeg hør­te en vin­pro­du­sent som smak­te den rosa blan­dings­vi­nen si det slik: Det er en god vin. Men det er en rosa hvit­vin, det er ikke en rosé­vin. Og det er vel hele poenget.

Se også omta­le på nrk.no.