En uvelkommen bursdagshilsen fra Eniro

Eniro, som står bak tje­nes­te­ne “Gule sider”, telefonkatalogen.no m.m. har fun­net det for godt å leg­ge ut fød­sels­da­gen til alle som er regist­rert i tele­fon­ka­ta­lo­gen. De har ikke inn­hen­tet sam­tyk­ke.

Eniro sier at det­te er en “hyg­ge­lig til­leggs­tje­nes­te” og at “den­ne infor­ma­sjo­nen gjør det mulig blant annet å skil­le mel­lom fle­re per­soner med sam­me navn”. Som om den som ver­ken vet en per­sons tele­fon­num­mer eller adres­se kla­rer å iden­ti­fi­se­re rett per­son ved å se på fødel­ses­da­gen!

Sam­ti­dig som man sta­dig opp­ford­res til å være var­som med å leg­ge per­son­opp­lys­nin­ger på nett, leg­ger tje­nes­ter som telefonkatalogen.no helt unødv­den­dig ut per­son­opp­lys­nin­ger uten å spør­re.

Øns­ker du ikke at fød­sels­dato skal fram­kom­me sam­men med ditt tele­fon­num­mer, ber vi deg selv gå inn via “Min­Si­de” .

Det­te skri­ver Eniro. Men her bør vi ikke aksep­te­re en “opt out” løs­ning. De som vil ha sli­ke opp­lys­nin­ger på net­tet bør selv kun­ne skri­ve dem på “Min­Si­de”.

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Bård Ham­mer­vold skri­ver føl­gen­de i en e-post (som sik­kert er et stan­dard­svar):

” Sam­ti­dig vil jeg til­leg­ge at vi utvik­ler våre tje­nes­ter etter bru­ker­nes øns­ker. Vår vur­de­ring har vært at bru­ker­ne øns­ker fød­sels­da­ger som endel av info­ma­sjo­nen på “Min­Si­de”, men der­som kon­klu­sjo­nen viser seg å være en annen vil vi lyt­te til det­te og fjer­ne den­ne mulig­he­ten.”

De som øns­ker at folk skal sen­de hils­ner til and­re bør like å få hils­ner selv. Hvis du ikke liker at noen leg­ger ut din fød­sels­dag på nett i en tje­nes­te som telefonkatalogen.no kan du sen­de en hil­sen pr e-post eller SMS til dis­se:

Admi­ni­stre­ren­de direk­tør  Hans Petter Ter­ning hans.petter.terning@eniro.no

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Bård Ham­mer­vold
bard.hammervold@eniro.no
Mobil: 99 58 31 20

Print Friendly, PDF & Email
 • Hvis du ikke liker at none’
  mener vel noen?
  Epost på vei.. vel snart.

 • Ta også en titt på birthday.no, som vel må være minst like ille.

 • Trykk­leif er ret­tet.

 • Jeg liker ikke den tje­nesen hel­ler og man kan lure på hvor de hen­ter sine data fra. De opp­gir også fød­sels­år, noe telefonkatalogen.no ikke gjør. Et kom­pli­se­ren­de for­hold er at birthday.no synes å bli dre­vet fra Sve­ri­ge.

  Man bru­ker vel typisk en tje­nes­te som birthday.no til nett­opp å søke om fød­sels­da­ger. Det er ikke noe som bare kom­mer opp når man egent­lig søker etter et tele­fon­num­mer eller en adres­se. Uten at det gjør det så vel­dig mye bed­re.

  Men det at det fin­nes and­re tje­nes­ter som er like ille gjør like­vel ikke at telefonkatalogen.no bør leg­ge ut slik infor­ma­sjon.

 • Jeg har all­tid øns­ket meg en tje­nes­te som gid­de meg tele­fon­num­mer og fød­sels­dag! Så kan jeg rin­ge vildt frem­m­me­de på burs­da­gen deres HEHE! Så poeng­løst -.-

 • Fol­ket har talt: Burs­da­gen tas bort”

  Presse­mel­ding

 • Hmmm

  jeg mener det hvert­fall er tul­le­te å utfø­re til­a­ket uten å spør­re om til­la­tel­se først. det gjør i det mins­te 1881. sjekk http://www.1881.no og si din mening der de hvert­fall spør oss i for­kant!

 • peek_a_boo

  Man kan fak­tisk stem­me om man vil ha det offent­lig eller ikke på 1881,hvis man går inn på den­ne lin­ken: http://www.1881.no/. Stem stem!

 • Hvis folk vil ha fød­sels­da­gen sin på nett, så må de gjer­ne det. Men and­re skal ikke leg­ge den ut uten folks sam­tyk­ke.