En uvelkommen bursdagshilsen fra Eniro

Eniro, som står bak tje­nes­te­ne “Gule sider”, telefonkatalogen.no m.m. har fun­net det for godt å leg­ge ut fød­sels­da­gen til alle som er regist­rert i tele­fon­ka­ta­lo­gen. De har ikke inn­hen­tet samtykke.

Eniro sier at det­te er en “hyg­ge­lig til­leggs­tje­nes­te” og at “den­ne infor­ma­sjo­nen gjør det mulig blant annet å skil­le mel­lom fle­re per­soner med sam­me navn”. Som om den som ver­ken vet en per­sons tele­fon­num­mer eller adres­se kla­rer å iden­ti­fi­se­re rett per­son ved å se på fødelsesdagen!

Sam­ti­dig som man sta­dig opp­ford­res til å være var­som med å leg­ge per­son­opp­lys­nin­ger på nett, leg­ger tje­nes­ter som telefonkatalogen.no helt unødv­den­dig ut per­son­opp­lys­nin­ger uten å spørre.

Øns­ker du ikke at fød­sels­dato skal fram­kom­me sam­men med ditt tele­fon­num­mer, ber vi deg selv gå inn via “Min­Si­de” .

Det­te skri­ver Eniro. Men her bør vi ikke aksep­te­re en “opt out” løs­ning. De som vil ha sli­ke opp­lys­nin­ger på net­tet bør selv kun­ne skri­ve dem på “Min­Si­de”.

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Bård Ham­mer­vold skri­ver føl­gen­de i en e‑post (som sik­kert er et standardsvar):

” Sam­ti­dig vil jeg til­leg­ge at vi utvik­ler våre tje­nes­ter etter bru­ker­nes øns­ker. Vår vur­de­ring har vært at bru­ker­ne øns­ker fød­sels­da­ger som endel av info­ma­sjo­nen på “Min­Si­de”, men der­som kon­klu­sjo­nen viser seg å være en annen vil vi lyt­te til det­te og fjer­ne den­ne muligheten.”

De som øns­ker at folk skal sen­de hils­ner til and­re bør like å få hils­ner selv. Hvis du ikke liker at noen leg­ger ut din fød­sels­dag på nett i en tje­nes­te som telefonkatalogen.no kan du sen­de en hil­sen pr e‑post eller SMS til disse:

Admi­ni­stre­ren­de direk­tør  Hans Petter Ter­ning hans.petter.terning@eniro.no

Kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Bård Ham­mer­vold
bard.hammervold@eniro.no
Mobil: 99 58 31 20

Print Friendly, PDF & Email