Pirat Bay-dommer Thomas Norström ikke inhabil

Stock­holm tings­rett har talt — i føl­ge Dagens Nyhe­ter. (Og nå har visst Dag­bla­det også fått med saken.) Pirate Bay-dom­mer Tho­mas Norström var ikke, jeg er fris­tet til å leg­ge til selv­føl­ge­lig ikke, inha­bil. Ret­ten avvi­ser at med­lem­skap i opp­havs­retts­for­enin­ger o.l. gjør en dom­mer inha­bil. Noe annet vil­le da også vært sær­de­les over­ras­ken­de. Ret­ten utta­ler at det er en for­del at dom­mer­ne for­dy­per seg fag­lig. Det er ikke noe over­ras­ken­de i det.

Da kan vi kan­skje luk­ke den epi­so­den av “sir­kus Pirate Bay” og hel­ler hol­de oss til saken.

For de som ikke har fått med seg rea­li­te­te­ne, eller bare har fått med seg en tab­lo­id ver­sjon, viser jeg til tid­li­ge­re kom­men­tar om saken.

Print Friendly, PDF & Email
 • Her har visst både du og Dag­bla­det lest litt fort. La oss ta en titt på det som fak­tisk står:

  Pirate Bay-doma­ren Tomas Norström var inte jävig. Det anser Stock­holms Tings­rätt i ett yttran­de till hovrät­ten som utre­der om rätteg­ån­gen ska tas om på grund av jäv.

  Som jeg leser det­te står det her svart på hvitt at tings­ret­ten har kom­met med en utta­lel­se til hov­ret­ten — som er de som fak­tisk skal avgjø­re spørs­må­let om inha­bi­li­tet. Saken er med and­re ord ikke avgjort enda.

 • VonF

  Jepp, sir­kus kos­ter pen­ger, og det vil­le ha vært res­surs­kre­ven­de å kom­me til en annen slut­ning enn at Nor­strøm var habil. Men det­te har blitt en helt van­lig til­nær­ming i både norsk og svensk retts­ve­sen. Man bru­ker 1.instans som en prøve­klut for det som kom­mer i “hoved­retts­sa­ken. Bekla­ge­lig, men alt­så sant. I en så kom­pleks og prin­sipp­mes­sig vik­tig sak bur­de alt ha fore­gått rik­tig, uten tvil og usik­ker­het av noe slag. Her ser vi at pola­ri­se­rin­gen for­ster­kes — vel, om ikke annet gir det næring til debat­ten.

 • Ingen av spørs­må­le­ne i den­ne saken er ende­lig avgjort før saken er avgjort i Högs­ta dom­sto­len. Påstand om inha­bi­i­li­tet kan være en av fle­re saks­be­ha­lings­feil. Men nå er saken inne i et nor­malt spor. Og jeg vil bli sær­de­les over­ras­ket der­som noen dom­stol vil­le kom­me til at Tomas Norström er inha­bil.

  Dess­uten har pira­te­nes advo­ka­ter gjort en sær­de­les dår­lig jobb når de ikke kom på det­te før etter at en P3-jour­na­list tok opp saken. Det under­stre­ker vel først og fremst at det ikke er hold i påstan­de­ne om inha­bi­li­tet.

 • Poen­get er er at det mes­te har fore­gått rik­tig. Det enes­te som har skjedd feil er at pira­te­nes advo­ka­ter ikke tok opp spørs­må­let om inha­bi­li­tet på det tids­punkt det bur­de ha vært tatt opp, nem­lig før saken star­tet. Det er deres dår­li­ge arbeid som gjør at det har blitt en eks­tra sir­kus­om­gang.

  At saker ankes er helt ordi­nært. Det er også helt ordi­nært at anke­in­stan­sen i en del saker sen­der saken til­ba­ke til førs­te instans. Noen gan­ger avgjør anke­in­stan­sen rea­li­te­ten i saken, and­re gan­ger opp­he­ver de dom­men og sen­der den til­ba­ke til ny behand­ling. Regele­ne for når man vel­ger hvil­ken løs­ning går jeg ikke inn på. Man leg­ger ikke vekt på om det kos­ter eks­tra med ny behand­ling, det gjør det i alle sli­ke saker — selv om sir­kus­fak­to­ren van­lig­vis ikke er så høy som i den­ne saken.

 • Einar Stav­leik

  Hei Olav.

  Les kom­men­ta­ren til Nina en gang til. Du hev­der at «nå er saken inne i et nor­malt spor». Du har enten mis­for­stått, eller du kom­mu­ni­se­rer på måter som ikke involve­rer klar­tekst.

  Tings­ret­ten har gitt sin utta­lel­se til Hovs­ret­ten, men det er Hovs­ret­ten som avgjør om Norström er inha­bil eller ikke. At Ting­ret­ten har talt, slik du inn­le­det inn­leg­get ditt, med har ingen­ting å si: alle vi and­re (bort­sett fra deg og Dag­bla­det) ven­ter på at Hov­ret­ten skal tale i spørs­må­let om inha­bi­li­tet.

  *Der­som* Hov­ret­ten ved­tar at Norström ikke var inha­bil, ** vil saken være på et nor­malt spor. Nes­te trinn er da at anken behand­les — i Hov­ret­ten.

  Ser du mis­for­stå­el­sen?

 • Jeg har ikke sagt at spørs­må­let er end­lig avgjort. Man kan anke over saks­be­hand­lings­feil, og inha­bi­li­tet er en slik feil. Det som har fått saken til å spo­re av er kom­bi­na­sjo­nen av medie­sir­kus og dår­lig arbeid fra pira­te­nes advo­ka­ter.

  Jeg kan ikke detal­jer i svensk pro­sess­rett. Men i Nor­ge er det i alle fall slik at man må kom­me med inha­bi­li­tets­inn­si­gel­ser før hoved­for­hand­lin­ger begyn­ner. Det er bare hvis det duk­ker opp for­hold som ikke var kjent at man i etter­tid kan anfø­re det­te. Begrun­nel­sen er åpen­bar: Man vil ikke ha full hoved­for­hand­ling, og så må ta hele run­den på nytt for­di en part mener at dom­me­ren var inha­bil. Tomas Norstöm er en kjent og respek­tert opp­havs­retts­ju­rist, og at han er med­lem av bl.a. den svens­ke opp­havs­retts­for­enin­gen bør ikke akku­rat være noen bom­be. Så om pira­te­nes advo­ka­ter mener at det­te fører til inha­bi­li­tet bur­de de ha tatt det opp med en gang. Da had­de pro­se­dy­ren vært helt nor­mal: Tomas Norström vur­de­rer sin habi­li­tet, slik enhver dom­mer all­tid gjør. Ser dom­me­ren ikke noe som til­si­er at han er inha­bil, behand­les saken nor­malt. Hvis en av par­te­ne mener at dom­me­ren er inha­bil avgjø­res det­te av and­re dom­me­re ved sam­me dom­stol. Er par­te­ne uenig i den­ne avgjø­rel­se kan det­te påkjæ­res, even­tu­elt til Høy­este­rett (i alle fall kan man gjø­re det i Nor­ge). Da had­de man fått en avkla­ring av habi­li­tets­spørs­må­let før man gikk løs på sakens rea­li­te­ter.

  Grunn­la­get for å påstå inha­bi­li­tet er sær­de­les tynt. Selv om media kan gi inn­trykk av noe annet, så er det ingen seriø­se fag­per­soner som har sagt at Tomas Norström er inha­bil. (Men noen har fått sine utta­lel­ser for­vrengt av media.)

  Med­lem­skap i de aktu­el­le for­enin­ger er ikke en ny omsten­dig­het som har kom­met fram først etter at hoved­for­hand­ling star­tet. At jour­na­lis­ter ikke har visst det­te betyr ikke noe i den­ne sam­men­hen­gen. Så de står med et syl­tynt grunn­lag for en påstand som er frem­satt for sent.

  Dom­mer­ne i hov­ret­ten og sene­re Högs­ta dom­sto­len lar seg nep­pe påvir­ke noe sær­lig av medie­sir­ku­set. Jeg kan ikke ten­ke meg at de kom­mer til noen annen kon­klu­sjon når det gjel­der habi­li­tets­spørs­må­let.

 • VonF

  Jepp, sir­kus kos­ter pen­ger, og det vil­le ha vært res­surs­kre­ven­de å kom­me til en annen slut­ning enn at Nor­strøm var habil. Men det­te har blitt en helt van­lig til­nær­ming i både norsk og svensk retts­ve­sen. Man bru­ker 1.instans som en prøve­klut for det som kom­mer i “hoved­retts­sa­ken. Bekla­ge­lig, men alt­så sant. I en så kom­pleks og prin­sipp­mes­sig vik­tig sak bur­de alt ha fore­gått rik­tig, uten tvil og usik­ker­het av noe slag. Her ser vi at pola­ri­se­rin­gen for­ster­kes — vel, om ikke annet gir det næring til debat­ten.