Pirat Bay-dommer Thomas Norström ikke inhabil

Stock­holm tings­rett har talt — i føl­ge Dagens Nyhe­ter. (Og nå har visst Dag­bla­det også fått med saken.) Pirate Bay-dom­mer Tho­mas Norström var ikke, jeg er fris­tet til å leg­ge til selv­føl­ge­lig ikke, inha­bil. Ret­ten avvi­ser at med­lem­skap i opp­havs­retts­for­enin­ger o.l. gjør en dom­mer inha­bil. Noe annet vil­le da også vært sær­de­les over­ras­ken­de. Ret­ten utta­ler at det er en for­del at dom­mer­ne for­dy­per seg fag­lig. Det er ikke noe over­ras­ken­de i det.

Da kan vi kan­skje luk­ke den epi­so­den av “sir­kus Pirate Bay” og hel­ler hol­de oss til saken.

For de som ikke har fått med seg rea­li­te­te­ne, eller bare har fått med seg en tab­lo­id ver­sjon, viser jeg til tid­li­ge­re kom­men­tar om saken.

Print Friendly, PDF & Email