Skatteregler og skattelister

Jeg har omsi­der gjort unna årets selv­an­gi­vel­se. Nok en gang har jeg blitt klar over merk­ver­dig­he­ter i skattereglene.

Noe av min inn­tekt for 2008 er over­skudd i et sel­skap hvor jeg er del­ei­er. Da jeg fikk “del­ta­ker­opp­ga­ve” fra regn­skaps­fø­rer og før­te det­te inn i selv­an­gi­vel­sen, stus­set jeg. Det så ut som om den­ne inn­tek­ten ble ført som inn­tekt to gan­ger. Så det var bare å søke utset­tel­se og få tak i regn­skaps­fø­rer da han var til­ba­ke etter pin­se, for å få en for­kla­ring på dette.

Den inn­tek­ten blir fak­tisk ført som inn­tekt i selv­an­gi­vel­sen to gan­ger. Først fører man andel av over­skud­det i sel­ska­pet som inn­tekt. Og hvis man tar ut noe av det­te over­skud­det reg­nes også det man tar ut som inn­tekt. Nå er skatte­pro­sen­ten lave­re for sli­ke inn­tek­ter enn hva de er for per­son­lig nærings­inn­tekt eller lønns­inn­tekt. Så selv om pen­ge­ne beskat­tes to gan­ger blir sum­men omtrent den sam­me som for per­son­lig nærings­inn­tekt. Litt for­enk­let kan man si at belø­pet inn­tekts­fø­res to gan­ger, og så beta­ler man omtrent halv skatt av det beløpet.

Kan hen­de er det­te en skatte­mes­sig for­nuf­tig måte å gjø­re det på. Jeg har for lengst gitt opp å for­stå skatte­reg­le­ne. Men en kon­se­kvens jeg ikke liker er at når medi­er og and­re nys­gjer­ri­ge til høs­ten skal graf­se i skatte­lis­te­ne, da er de tal­le­ne som frem­kom­mer i de lis­te­ne helt mis­vi­sen­de. Siden en del av inn­tek­ten føres til inn­tekt to gan­ger blir man stå­en­de med en fik­tiv inn­tekt som kan være bety­de­lig høy­ere enn den reel­le inn­tek­ten. Det man beta­ler i skatt blir rela­tivt lavt i for­hold til inn­tek­ten. Hvis en stor del av ens inn­tekt er av den­ne typen vil man kun­ne ende med en skatte­mes­si­ge inn­tekt som er nes­ten det dob­belte av den reel­le inn­tek­ten, mens skat­ten ser ut som om den er halv­par­ten av hva and­re må beta­le med en til­sva­ren­de inntekt.

Her kan man lett trig­ge “Se og Hør-instink­tet” hos mis­un­ne­li­ge nord­menn, tab­lo­i­de jour­na­lis­ter og finans­mi­nis­ter Kris­tin Hal­vor­sen: Høy inn­tekt og lite skatt.

Det er selv­føl­ge­lig ingen som for­sva­rer offent­lig­gjø­ring av skatte­lis­ter ut fra hen­sy­net til folks nys­gjer­rig­het, mis­un­nel­se og grafse­lyst. Man skal lik­som kun­ne kon­trol­le­re hver­and­re, som må bety at man skal rap­por­te­re nabo­en til skatte­myn­dig­he­te­ne hvis man synes at han har alt for høyt for­bruk i for­hold til skatt­bar inn­tekt. Jeg tror ikke stort på den­ne kon­troll­funk­sjo­nen. Men skal prak­si­sen ha noen som helst kon­troll­funk­sjon må man i det mins­te kre­ve at de tal­le­ne som opp­gis fak­tisk reflek­te­rer folks reel­le inn­tekt. Når de ikke gjør det, da kan jeg ikke se noen aksep­ta­bel grunn til å fort­set­te med skatte­myn­dig­he­te­nes årli­ge personvernkrenkelse.

Print Friendly, PDF & Email