Symbolet på Oslos sykkelidioti

kontraskjaret

Poli­ti­ker­ne og plan­leg­ger­ne skal ikke langt fra Råd­hu­set for å fin­ne et av de mest talen­de sym­bo­ler på poli­ti­ker­nes idio­ti når man plan­leg­ger for syk­kel. Jeg har man­ge gan­ger lurt på hvor de ansvar­li­ge had­de lagt igjen hjer­nen sin da de plan­la syk­kel­vei­en i Råd­hus­ga­ten ved Kon­tra­skjæ­ret. Det som anta­ge­lig­vis er ment som syk­kel­vei (den er ikke mer­ket, så man kan ikke være sik­ker), går plut­se­lig rett gjen­nom lesku­ret på trikkeholdeplassen.

Løs­nin­gen er i seg selv far­lig både for syk­lis­ter og de som ven­ter på trik­ken, og kom­plett idio­tisk. Den blir ikke bed­re av at det ikke er vars­let ved skilt. Det som anleg­ger syk­kel­vei­er på den måten tar ikke syk­ke­len på alvor.

Det er ikke så lett å flyt­te på trik­ken. Så da må løs­nin­gen være å leg­ge om hele sykkelveien.


Vis større kart

Print Friendly, PDF & Email