Containere i sykkelsti

Sykkel_Parkering_containerOm det er feil­par­ker­te biler eller con­tai­ne­re som blok­ke­rer syk­kel­sti­en går ut på ett for den som syk­ler. Con­tai­ne­ren hind­rer tra­fik­ken og syk­kel­sti­en er blok­kert. Jeg håper ikke det er Trygg Tra­fi­kant  Kjøre­sko­le som selv har plas­sert den­ne con­tai­ne­ren i syk­kel­sti­en rett uten­for kjøre­sko­les loka­ler i Ulle­våls­vei­en. Det er ikke slik adferd frem­ti­di­ge bilis­ter skal læres opp til.

I Oslo kom­mu­nes inor­ma­sjon utplas­se­ring av con­tai­ne­re står det:

Tra­fikk­eta­ten har ansvar for ord­nin­gen med utleie av gate­grunn til utplas­se­ring av con­tai­ne­re. Alle con­tai­ne­re som set­tes på offent­lig gate­grunn skal mel­des til Trafikketaten.”

Con­ti­nue read­ing Con­tai­ne­re i syk­kel­sti

Rettigheter til fossilet Ida

Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert Jørn Hurums øns­ke om “copy­right” på fos­si­let “Ida”. Patent­sty­ret pek­te også på at opp­havs­rett var uak­tu­elt, men at Natur­his­to­risk muse­um kun­ne og bur­de søke vare­merke­be­skyt­tel­se. På spørs­mål om Jørn Hurum bør kjap­pe seg, svar­te sek­sjons­sjef Jens Her­man Ruge hos Patent­sty­ret 6. juni 2009: “–Det må han. Han bør søke i dag.” Jeg får leg­ge til at det er musé­ets admi­ni­stra­sjon, ikke Jørn Hurum som bur­de ha sør­get for even­tu­el­le registreringer.

Nå har muse­et som­let, og et lite fir­ma i Far­sund har sendt inn søk­nad om vare­merke­be­skyt­tel­se for navn og logo.

Con­ti­nue read­ing Ret­tig­he­ter til fos­si­let Ida