Containere i sykkelsti

Sykkel_Parkering_containerOm det er feil­par­ker­te biler eller con­tai­ne­re som blok­ke­rer syk­kel­sti­en går ut på ett for den som syk­ler. Con­tai­ne­ren hind­rer tra­fik­ken og syk­kel­sti­en er blok­kert. Jeg håper ikke det er Trygg Tra­fi­kant  Kjøre­sko­le som selv har plas­sert den­ne con­tai­ne­ren i syk­kel­sti­en rett uten­for kjøre­sko­les loka­ler i Ulle­våls­vei­en. Det er ikke slik adferd frem­ti­di­ge bilis­ter skal læres opp til.

I Oslo kom­mu­nes inor­ma­sjon utplas­se­ring av con­tai­ne­re står det:

Tra­fikk­eta­ten har ansvar for ord­nin­gen med utleie av gate­grunn til utplas­se­ring av con­tai­ne­re. Alle con­tai­ne­re som set­tes på offent­lig gate­grunn skal mel­des til Trafikketaten.”

I instruks for utplas­se­ring av con­tai­ner heter det i pkt 1:

Tra­fikk­eta­ten kan etter søk­nad god­kjen­ne utplas­se­ring av con­tai­ner på offent­lig grunn og pri­vat områ­de som er åpen for almin­ne­lig ferdsel. ”

Vide­re i  pkt. 7b:

Con­tai­ner skal ald­ri plas­se­res slik at fare kan oppstå.”

Jeg lurer på om det var gitt til­la­tel­se til utplas­se­ring av den avbil­de­de con­tai­ne­ren, og i så fall hvor­dan man kan for­sva­re en slik plas­se­ring.  Jeg har sendt spørs­mål til Tra­fikk­eta­ten, og er spent på svaret.

Opp­da­te­ring:

Jeg fikk føl­gen­de svar fra Tra­fikk­eta­ten 16. juni:

Vi gir ald­ri til­la­tel­se til utplas­se­ring av con­tai­ner på syk­kel­sti. Vi obser­ver­te den­ne con­tai­ne­ren selv og tok da kon­takt med reder for å få den­ne flyt­tet. Kan med­de­le at den­ne nå ikke står der lenger.

Der­som du ved en sene­re anled­ning opp­da­ger sli­ke for­hold, kan det­te mel­des til vår døgn­åpne vakt­te­le­fon tlf. 23 48 21 00.”

Det er hyg­ge­lig med noen gode nyhe­ter også.

Print Friendly, PDF & Email