Statlig og kommunal sykkelveiutbygging i Oslo

sykkelvei_liten

Jeg had­de tenkt å ven­te med å leg­ge ut det­te inn­leg­get (det lig­ger en del i kø). Men Tron Kværns kom­men­tar til inn­leg­get Syk­kel­fel­ler og syk­k­els­kan­da­ler i Oslo gjør at jeg tar det tid­li­ge­re enn planlagt.

Ansva­ret for å byg­ge ut syk­kel­vei­er er delt mel­lom sta­ten og Oslo kom­mu­ne. Sta­ten byg­ger langs riks­vei­er, kom­mu­nen skal byg­ge ut det and­re.  Mitt inn­trykk er at sta­ten stort sett har gjort det de skal, mens Oslo kom­mu­ne har svik­tet. Det vi har av gode syk­kel­vei­er i Oslo er stort sett hoved­tra­fikk­årer som sta­ten har hatt ansvar for. Det fin­nes en del gode syk­kel­vei­er inn mot Oslo, men de ender gjer­ne i ingen­ting, eller kan­skje helst i tra­fi­kalt kaos. Det skjer gjer­ne der Oslo kom­mu­ne over­tar ansvaret.

Oslo kom­mu­nes eget syk­kel­kart, fra presse­mel­din­gen hvor de i 2005 pre­sen­ter­te  ambi­sjo­nen om at Oslo skul­le bli nor­ges bes­te syk­kel­by, viser det­te gans­ke tyde­lig. Kar­tet er rik­tig­nok fra 2004, og litt har skjedd siden den gang. Men ikke stort. Aften­pos­ten kun­ne i okto­ber 2008 mel­de føl­gen­de: “Fem kilo­me­ter syk­kel­vei på tre år”. Det er ikke slik man blir Nor­ges bes­te syk­kel­by (og der­for er det ikke over­ras­ken­de at Oslo hav­net på en ynke­lig 18. plass da Nor­ges bes­te syk­kel­byer ble kåret i 2008). Så kar­tet fra 2004 gir nok dess­ver­re en gans­ke dek­ken­de beskri­vel­se av situa­sjo­nen også i 2009 — i alle fall for den delen av syk­kel­vei­net­tet som er Oslo kom­mu­nes ansvar.

De syk­kel­vei­er som  Tron Kværn nev­ner i sin kom­men­tar er nok stort sett blant de blå vei­ene på kar­tet, alt­så syk­kel­vei­er som har blitt byg­get av sta­ten, ikke av Oslo kommune.

oslo_sykkelkart_2004

Print Friendly, PDF & Email