Oslos sykkelbrems

peternmyhre_sykkel Hoved­pro­ble­met i Oslo heter Peter N. Myh­re. Han var byråd for sam­ferd­sel i peri­oden 2003–2009. Han må nok dele litt av skam­men med sine for­gjen­ge­re i byråds­sto­len Merete Ager­bak-Jen­sen (H — 1998–2000) og Hil­de Bar­stad (H- 2000–2003). Men Peter N. Myh­re frem­står som den ver­ste bremse­klos­sen. Hvis man skal dele ut “heders­be­vis­nin­ger” som “Sykkle­brem­sen”, “Den punk­ter­te syk­kel” eller noe slikt, bur­de han være en sterk kandidat.

Bil­det av Peter N. Myh­re med syk­kel illust­re­rer presse­mel­din­gen hvor Oslo kom­mu­ne lan­se­rer sine ambi­sjo­ner om å bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Jeg har mis­tan­ke om at syk­ke­len er en rekvi­sitt som foto­gra­fen had­de tatt med til foto­gra­fe­rin­gen. Det­te var ambi­sjo­ner som Peter N. Myh­re skul­le hatt ansva­ret for å gjen­nom­føre. I 2008 hav­net Oslo på en pin­lig 18. plass da Nor­ges bes­te syk­kel­byer ble kåret, så Peter N Myre har lite å være stolt av på det­te området.

Men Peter N. Myh­re er vel strå­len­de for­nøyd med tin­ge­nes still­stand. “Sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myh­re er godt for­nøyd med Oslo som syk­kel­by” kun­ne vi lese i Aften­pos­ten 29. sep­tem­ber 2004. Det er ikke så vel­dig ofte jeg er enig med Jan Bøh­ler, og han er langt fra min favo­ritt­po­li­ti­ker. Men jeg er enig når han i Dags­avi­sen 28. janu­ar 2009 kal­ler Peter N Myh­re en “syk­kel­sa­bo­tør”.

Mitt førs­te min­ne om Peter N. Myh­re som “syk­kel­po­li­ti­ker” er en artik­kel han skrev, av alle ste­der i bladet “Motor”. Jeg har ikke fun­net igjen artik­ke­len og hus­ker ikke pre­sist tids­punk­tet. Men det var i alle fall en del år før hans byrådspe­riode. Det er risi­ka­belt å refe­re­re etter hukom­mel­sen. Men slik jeg hus­ker artik­ke­len had­de Peter N Myh­re tatt en syk­kel­tur på Grü­ner­løk­ka, og bud­ska­pet var at Peter N Myh­re fikk bekref­tet sine for­dom­mer om at syk­kel ikke var et egnet frem­komst­mid­del i byen. I den tid­li­ge­re nevn­te Aften­pos­ten-artik­ke­len fra 29. sep­tem­ber 2oo4 sier Peter N. Myh­re: “Ikke fle­re syk­kel­felt i sen­trum”.

Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan, sier Myhre.”

Jeg ute­luk­ker ikke at Peter N Myh­re har inn­sett at syk­kel har noe for seg når han sier at “Oslo skal bli Nor­ges bes­te syk­kel­by”. Men det er i så fall en sær­de­les mots­re­ben­de erkjen­nel­se fra hans side. Han har vært en bremse­kloss og langt fra noen pådri­ver i å utvik­le Oslo til en syk­kel­by. Det som (ikke) har skjedd etter at byrå­det i 2005 sa at “Oslo skal bli Nor­ges bes­te syk­kel­by”, vit­ner ikke om noe politikkskifte.

Nå har Peter N. Myh­re gått av som byråd for å sat­se på å bli inn­valgt på Stor­tin­get. Jøran Kall­myr har over­tatt Peter N Myh­res plass i byrå­det. Hva det vil bety i prak­sis er vans­ke­lig å si. Men det kan i det mins­te se ut som om Jøran Kall­myr er en per­son som syk­ler selv, noe som vil være et frem­skritt. I alle fall sier han til  Nord­re Aker bud­stik­ke:

- Jeg syk­ler selv ofte strek­nin­gen opp Sogns­vei­en — gjen­nom John Col­letts plass og opp til Sognsvann. ”

Men ut over det­te har jeg ikke fun­net stort om Jøran Kall­myr og sykling.

Print Friendly, PDF & Email