Bilene prioriteres — kan det vises tydeligere?

Sykkel_filer_StHans1I Col­lets gt ved St. Hans hau­gen er det syk­kel­sti. Men når man i nord­gå­en­de ret­ning nær­mer seg krys­set med Geite­myrs­vei­en og sør­gå­en­de nær­mer seg krys­set med Ulle­våls­vei­en, da for­svin­ner bare syk­kel­sti­ene. For de for våre poli­ti­ke­re så hel­li­ge bile­ne må selv­føl­ge­lig ha to filer når man nær­mer seg krys­set, og da må syk­le­ne vike. 

Sykkel_Filer_StHans2

Hvor de skal vike til, se det er ikke så lett å vite. Det er ikke plass noen ste­der. Syk­kel­sti­en for­svin­ner bare i løse luf­ten. Man kan gjø­re et for­søk på et hopp opp på for­tau­et. Men det er ikke lett og hel­ler ikke helt ufar­lig. Eller man kan aksep­te­re å være fritt vilt for bile­ne inn mot krys­set. Noen av oss vel­ger å leg­ge oss midt i kjøre­fi­len slik at det ikke blir plass for bile­ne å pres­se seg for­bi. Som syk­lis­ter er vi kjø­ren­de, og vi vet at det dum­mes­te vi kan gjø­re er å gi bilis­ter akku­rat så mye plass at de kan pres­se seg forbi.

Svin­ger vi ned Ulle­våls­vei­en kom­mer vi inn i en av de bed­re syk­kel­sti­er i Oslo (Fra Louises­gt / Col­lets gt mot Akers­gt. Vest­over mot Adam­stu­en er det ikke til­rette­lagt for syk­ler.) Men også her for­svin­ner syk­kel­sti­en i intet når plan­leg­ger­ne og poli­ti­ker­ne igjen prio­ri­te­rer sine hel­li­ge biler i det syk­kel­sti­en nær­mer seg krys­set ved St. Olavs gt. Igjen har man prio­ri­tert en eks­tra fil for biler, og syk­lis­te­ne for bare ber­ge seg som best de kan.

Sykkel_Fil_StOlav

Det­te er bare noen få eksemp­ler. Dess­ver­re er det ikke vans­ke­lig å fin­ne man­ge fler.

Sær­lig tyde­li­ge­re uttrykk for våre plan­leg­ge­res og poli­ti­ke­res er det vans­ke­lig å fin­ne: Når bile­ne vil ha mer plass, da fei­er man syk­lis­te­ne av banen. Det er bare et spørs­mål om poli­tisk vil­je. Vil man leg­ge til ret­te for syk­ler må bile­ne vike og vi må aksep­te­re at det kan bli litt mer kø i sli­ke kryss. Det er helt greit at det ikke er alt for frem­kom­me­lig for biler på sli­ke vei­er uansett.

I Oslo kom­mu­nes hand­lings­plan for 2006–2009 heter det:

Bysty­ret ber byrå­det raskt gjen­nom­føre til­tak som bed­rer syk­lis­te­nes frem­kom­me­lig­het på ste­der der bort­fall av syk­kel­vei rett før rund­kjø­rin­ger og vei­kryss i dag ska­per far­li­ge for­hold for
syklister.”

Det var alt­så det­te som skul­le ha vært gjen­nom­ført i peri­oden 2006 — 2009, og vi er nå halv­e­is i 2009. Det er ikke mye tid igjen. Men syk­kel­fel­len er der fort­satt. Byrå­det har i alle fall ikke fulgt opp bysty­rets ved­tak om at byrå­det raskt skal gjen­nom­føre til­tak for å bed­re dette.

I Syk­kel­hånd­boka fra Sta­tens veg­ve­sen heter det på s. 45:

Syk­kel­felt opp­hø­rer på en strek­ning med redu­sert gatebredde

Anven­del­ses­om­rå­de

Løs­nin­gen er aktu­ell der syk­kel­felt må opp­hø­re på en strek­ning for­di det ikke er plass til syk­kel­felt i kjørebanen.

Utfø­rel­se

Det er behov for å gjø­re syk­len­de og bil­fø­re­re tyde­lig opp­merk­som på at det er end­ring i stan­dard når et syk­kel­felt for­svin­ner, slik at syk­len­de og bil­tra­fikk blan­des i kjørebanen. ”

Skal man være pir­ke­te kan man kan­skje si at det­te ikke kom­mer til anven­del­se, siden  opp­hørs­grun­nen ikke er at det ikke er plass. Syk­kel­vei­en opp­hø­rer for­di ansvar­li­ge plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re åpen­bart har ment at biler er vik­ti­ge­re enn syk­ler, og gir bile­ne den lil­le plas­sen som var satt av til syk­ler. Man kan si at kom­mu­nen her anven­der det som gjer­ne omta­les som Mat­teus-prin­sip­pet, etter orde­ne i Mat­teus-evan­ge­li­et kapit­tel 13, vers 12:

For den som har, skal få, og det i over­flod. Men den som ikke har, skal bli fra­tatt selv det han har.”

Vi kan alt­så kon­sta­te­re at byrå­det etter tre år fort­satt ikke har fulgt opp bysty­rets ved­tak om å bed­re syk­lis­te­nes frem­kom­me­lig­het, og man har ikke gjort noe for å vars­le at syk­kel­sti­en blir borte. Byrå­det føl­ger sitt eget prin­sipp om at syk­lis­ter tole­re­res så len­ge de ikke hind­rer bilis­te­ne.

Print Friendly, PDF & Email