Led oss ikke inn i trikkeskinner

Sylkkel_Grensen1Det er en syk­kel­sti i Akers­gata, i alle fall i deler av den. (Der plas­sen ikke er avgitt for at bile­ne skal få litt mer plass å bolt­re seg på. For Oslos plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re er bilen hel­lig, så syk­lis­ter og and­re må bare fin­ne seg i å vike hvis bilen tre­ger litt mer plass.)

sykkel_Grensen2Ved VG-byg­get er det et skilt, men ingen klar anvis­ning av hvor syk­kel­sti­en fort­set­ter. Man slø­ser ikke med skilt i Oslo, i alle fall ikke med skilt som kan hjel­pe syk­lis­ter. Men syk­kel­sti­en fort­set­ter rett fram til den brått stop­per mot Gren­sen: Rett fram er det skil­tet med “inn­kjø­ring for­budt”. Enn så len­ge er det ikke lov til å syk­le mot enveis­kjø­ring, og uan­sett er det ikke for­svar­lig å gjø­re det hvis det ikke er mer­ket en egen syk­kel­sti. Det står et skilt om at det er for­budt å svin­ge til venst­re. Det har nep­pe vært menin­gen at det også skal gjel­de for syk­lis­ter, for Gren­sen er bare stengt for motor­kjøre­tøy­er (unn­tatt trikk, buss og taxi). Men i Oslo anses det åpen­bart for unø­dig slø­sing å skil­te for syk­lis­ter. Der­for vel­ger man hel­ler å demon­stre­re at det sik­kert ikke er så nøye med skil­ter og tra­fikk­reg­ler hvis man syk­ler.

Sykkel_grensen3

De lov­li­ge mulig­he­te­ne er enten å syk­le gågata i Lille­gren­sen eller Gren­sen til høy­re mot Pro­fes­sor Asche­hougs plass. Lille­gren­sen er ikke akku­rat egnet som en hove­syk­kel­vei. Og i Gren­sen går trik­ken. Gren­sen er smal, med sma­le for­tau. Her skal alt­så syk­lis­te­ne kon­kur­re­re med og sloss mot trik­ker og bus­ser.

Sykkel_Grensen4

Tar man sjan­sen på å over­se skil­tet om for­bud mot å svin­ge til venst­re hav­ner man også i en gate som er håp­løs for syk­lis­ter.

Sykkel_Grensen5

Hvis det bare had­de eksis­tert litt poli­tisk vil­je kun­ne man ha fjer­net par­ke­rings­plas­se­ne i Akers­gata mel­lom Karl Johans gt og Gren­sen, og laget en syk­kel­vei mot enveis­kjø­rin­gen. Men det Oslo mang­ler er nett­opp poli­tisk vil­je til å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter, i alle fall hvis det må skje på bekost­ning av en hånd­full par­ke­rings­plas­ser på et sted hvor det egent­lig ikke bur­de ha vært pri­vat­bi­ler.

Den­ne syk­kel­vei­en bur­de selv­føl­ge­lig ha fulgt Akers­gata vide­re til syk­kel­vei­en i Råd­hus­gata (even­tu­elt med en alter­na­tiv rute mel­lom Prin­sens gt og Råd­hus­gata for å unn­gå trikke­skin­ne­ne der). Men vi har et byråd som anser par­ke­rings­plas­ser for hel­li­ge og som ikke øns­ker at det skal være mulig å syk­le i sen­trum. Så da kan vi vel ikke ven­te oss noe bed­re.

Sykkel_Akersgata

Jeg tror ikke at de som har plan­lagt og bestemt det­te selv har syk­let i byen, bort­sett fra når de skal vise seg fram for foto­gra­fer.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email
 • Vel­dig bra doku­men­tert — godt at noen tar seg tid til å vise hvor ille det er! Nå kan for­øv­rig alle frust­rer­te Oslo-syk­lis­ter sam­le alle sine erfa­rin­ger på ett kart! En venn har laget et Goog­le-kart der alle med egen Gmail/­Goog­le-kon­to kan leg­ge inn mar­kø­rer og for­kla­re syk­kel­hind­rin­ger i Oslos gater. Gå til kar­tet, logg inn, klikk på “Edit” og der­et­ter “Add a place­mark” for å trek­ke mar­kø­ren til rik­tig sted. Så er det bare å skri­ve inn teks­ten, og klik­ke “Done”. Flott om flest mulig tar seg tid til å doku­men­te­re — kar­tet fin­ner dere her:
  http://is.gd/2bvGf

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Kaos i Grensen og syklistene er glemt()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Fra 1. juli kan man i Frankrike sykle mot enveiskjøring()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykling Frogner — Oslo sentrum()

 • Peter Udbjørg

  Syk­ling i trikke­ga­ter: nedob­ver­bak­ke og bort­over: Legg dere midt mel­lom skin­ne­ne. 1435 mm er mer å gå på enn de ca. 3 bru­steins­bred­de­ne inn mot for­taus­kant.
  Opp­over­bak­ke er det fint om dere fin­ner en luke å svin­ge inn­om, så bare trik­ken får pas­sert. Som i The­re­ses gate.
  Hol­te­gata er fin nå, men slett og fin asfalt. Det sam­me gjel­der Gren­sen.
  Men hvis jeg fikk bestem­me, had­de jeg midtilt trikke­spo­re­ne i Stor­gata hele vei­en fra Haus­manns gate til Bru­ga­ta, kas­tet ut alle par­ke­rings­plas­se­ne og opp­ar­bei­det sykkelveier/baner mel­lom trikke­spo­re­ne og for­tau­et.
  Gene­rellt er par­ke­ring langs trikke­spor en uting, for dety er all­tid en dust som par­ke­rer for langt ut. Det er jo så vans­ke­lig å se trikk og spor. Få vekk all den par­ke­rin­ga, og opp­ar­beid syk­kel­felt hvor mulig.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Samferdselsministerens økseskaft()