Hvor naiv kan man bli?

Jeg får min del av alle fan­tas­tis­ke nettil­bud om at jeg har vun­net eller arvet sto­re penge­be­løp fra en eller annen ukjent per­son i et ekso­tisk land. Alle de som bare tren­ger litt av mine pen­ger for at de skal kun­ne over­fø­re beløpet.

Dagens “gevinst” kom­mer fra Pin­ses­se Doris — Dr.Mrs Prin­cess Doris. Hun rere­sen­te­rer etter sigen­de noe som kalles

Insti­tu­tion For Out­stan­ding Payment
65 Kings­way Lon­don WC2B 6TD, Uni­ted Kingdom

Men har vir­ke­lig ikke en slik insti­tu­sjon ikke et eget dome­ne? Prin­ses­sen som repre­sen­te­rer det­te sel­ska­pet bru­ker en gmail-adres­se. Ikke nok med det. Det er åpen­bart man­ge Prin­cess Doris, siden e‑postnavnet er princess.doris052.

Nå skal jeg får pen­ge­ne i form av et ATM-kort (mini­bank­kort), og prin­ses­sen har vært så ven­lig å beta­le for reak­ti­ve­ring av kor­tet. Det­te opp­be­va­res hos DHL Delive­ry Ser­vice. Kon­takper­son er en Mr. Roben Chuks E. Den­ne gang er det ikke en per­son­lig e‑postadresse, men noe som til­syne­la­ten­de er en ser­vice­adres­se hos DHLdhl_couriercomp2. Men når begyn­te DHL å bru­ke fransk Hot­mail (hotmail.fr) for slik kommunikasjon?

Gene­relt gjel­der rege­len om at hvis noe er for godt til å være sant, da er det som regel det. Like­vel må noen bite på, ellers had­de de vel ikke sendt ut all slik e‑post? Men når det er så åpen­bart juks som det­te, hvor­dan i alle ver­den kan noen gå på dette?

Opera i Orange — “La Traviata”

Som­mer­ens kul­tu­rel­le høyde­punkt har utvil­somt vært gårs­da­gens fore­stil­ling med Ver­dis ope­ra “La Tra­via­ta” i det gam­le romers­ke tea­te­ret i Oran­ge. Fore­stil­lin­gen inn­går i fes­ti­va­len Choré­gies d’Oran­ge.

Det er vans­ke­lig å ten­ke seg en bed­re set­ting: Et 2000 år gam­melt tea­ter, som er det best bevar­te romers­ke tea­te­ret i den vest­li­ge ver­den. Tea­te­ret lig­ger i et natur­lig amfi, med en bak­vegg på ca 100 x 37 m reflek­te­rer lyden inn i amfi­et. Akkus­tik­ken er utro­lig: På en uten­dørs are­na med plass til 9.000 per­soner kan man gjen­nom­føre en fore­stil­ling helt uten noen form for for­sterk­ning.  Og man hører godt. Det er bare ett ord som kan beskri­ve opp­le­vel­sen: Det­te var magisk!

Con­ti­nue read­ing Ope­ra i Oran­ge — “La Tra­via­ta”

Tour de France — med et lite blikk bak kulissene

TdF_LGM_Finish Tour de Fran­ce er så vidt i gang. I dag (ons­dag 8. juli) har de syk­let den fem­te etap­pen, og fore­lø­pig har syk­lis­te­ne ikke møtt noen skik­ke­li­ge fjell. I år har jeg kom­met litt tet­te­re inn­på det­te sir­ku­set enn van­lig. Tred­je etap­pe had­de mål­gang her i La Gran­de Mot­te, slik at vi også kun­ne se litt på for­be­re­del­se­ne til mål­gan­gen. Vi had­de iniv­tert TV2-team­et på mid­dag siden de for en gangs skyld var i “vår” by. De har gitt oss man­ge Tour de Fran­ce-gle­der, og nå var det mulig å gi litt tilbake.

TdF_TV2_Middag Con­ti­nue read­ing Tour de Fran­ce — med et lite blikk bak kulis­se­ne