Tour de France — med et lite blikk bak kulissene

TdF_LGM_Finish Tour de Fran­ce er så vidt i gang. I dag (ons­dag 8. juli) har de syk­let den fem­te etap­pen, og fore­lø­pig har syk­lis­te­ne ikke møtt noen skik­ke­li­ge fjell. I år har jeg kom­met litt tet­te­re inn­på det­te sir­ku­set enn van­lig. Tred­je etap­pe had­de mål­gang her i La Gran­de Mot­te, slik at vi også kun­ne se litt på for­be­re­del­se­ne til mål­gan­gen. Vi had­de iniv­tert TV2-team­et på mid­dag siden de for en gangs skyld var i “vår” by. De har gitt oss man­ge Tour de Fran­ce-gle­der, og nå var det mulig å gi litt tilbake.

TdF_TV2_Middag De tak­ket bl.a. med å gi oss “back sta­ge pass” til mål­om­rå­det i Montpel­li­er dagen etter (lag­tem­po). Det sies at Tour de Fran­ce er ver­dens tred­je størs­te idretts­ar­ran­ge­ment (etter som­mer-OL og fot­ball-VM), og det størs­te årli­ge arran­ge­men­tet. Jeg vet ikke hvor­dan man måler slikt. I antall kilo­me­ter er nok Tour de Fran­ce det lengs­te. Men det er nok man­ge and­re arran­ge­men­ter som har fle­re del­ta­ke­re. Og pub­li­kum kan vans­ke­lig måles når til­gang er gra­tis og det ikke sel­ges bil­let­ter. Men stort er det uan­sett. Og i mot­set­ning til de fles­te and­re sto­re idretts­ar­ran­ge­men­ter så er Tour de Fran­ce hver dag på et nytt sted. Kvel­den før det skul­le være mål­gang her i La Gran­de Mot­te syk­let vi ned til mål­om­rå­de for å så på for­be­re­del­se­ne. Til min over­ras­kel­se var det nes­ten ikke gjort noen ting. Det var satt opp “all stans for­budt” skilt, og det var skre­vet ut en del par­ke­rings­bø­ter til bilis­ter som ikke had­de brydd seg om det­te. Et par trai­le­re fra Fran­ce Télé­vi­sion sto på par­ke­rings­plas­sen og det var satt opp en liten tri­bu­ne. Det var alt. Mor­ge­nen etter var det helt for­and­ret. Det var kom­met opp tid­ta­ger­rigg, kom­me­ta­tor­bok­ser, TV-kame­ra­er, mer tri­bu­ner, sper­rin­ger, pro­duk­sjons­bus­ser fra alle TV-sel­ska­per som dek­ker arran­ge­men­tet, og alt som må være på plass for at det hele skal virke.

TdF_LGM_Morgen2 I føl­ge fol­ke­ne fra TV2 star­ter rig­gin­gen kl. 04.00 (vi var ikke i mål­om­rå­det på det tids­punk­tet for å se det stem­te). Da trek­ker de mål­lin­jen, og star­ter der­fra. Så skal man ha strøm (fra med­bragt gene­ra­tor), alt skal kob­les for å få TV-sig­na­ler osv ut i ver­den, osv. TV-sel­ska­pe­ne har typisk par­ke­rings­tid kl. 07.00. Det vil si at det er da de kan/må kom­me med sine pro­duk­sjons­bi­ler og mobi­le stu­dio­er for å fin­ne seg en plass på områ­det. Mitt inn­trykk er at det også her er slik at den som kom­mer først til møl­la får male først, alt­så kan ta den bes­te plas­sen (men også her er nok noen like­re enn and­re). Så skal det rig­ges slik at alt er klart når det hele star­ter. I løpet av dagen skal det gjer­ne lages egne repor­ta­sjer og etter etap­pen er det tid for “Après Tour”, eller et annet til­sva­ren­de pro­gram med kom­men­ta­rer, opp­sum­me­rin­ger og intervjuer.

TdF_TV2Sporten Når dagens etap­pe er slutt skal alt pak­kes sam­men og kjø­res til nes­te mål­by. Hvor lang tid det tar å rig­ge ned alle arrang­rø­rens faci­li­te­ter, vet jeg ikke. Men dagen etter mål­gang var det kna­pt spor igjen etter arran­ge­men­tet i La Gran­de Mot­te. Selv det fine vei­dek­ket på opp­lø­pet så det ut til at de had­de tatt med. Det var bare den gam­le, hul­le­te asfal­ten som var igjen etter at sir­ku­set had­de for­latt byen. Fol­ke­ne i TV2 er typisk fer­di­ge med å rig­ge ned rundt kl. 21. Så er det å kjø­re til nes­te by.

Det ver­ste tra­fikkao­set har nok lagt seg når de som har ansva­ret for tek­nik­ken er kla­re til å dra. Her hvor sir­ku­set er nå er det gode vei­er. Man kun­ne kjø­re på motor­vei fra Mon­pel­li­er (hvor det var mål­gang i går) til Per­pig­nan hvor det var­mål­gang i dag. Dit kom­mer man på 1 1/2 time, om man kjø­rer rela­tivt lov­lig. Fra Per­pig­nan til Bar­ce­lo­na (nes­te mål­by) kom­mer man på to timer. Men når man skal ned sma­le og svin­ge­te vei­er fra et fjell­pla­tå og opp like sma­le og svin­ge­te vei­er til det nes­te, da kan det nok bli en del timers kjø­ring før man kan fin­ne sen­gen på hotel­let. Det er ikke tre ukers ferie å skul­le dek­ke Tour de Fran­ce for en TV-kanal. Kan­skje er jeg mer enn nor­malt inter­es­sert i det som skjer bak sce­nen og bak kame­ra­ene. Men jeg skul­le øns­ke at noen kun­ne lage en doku­men­tar om hvor­dan “Cir­cus de Fran­ce” flyt­ter seg fra sted til sted om alt som skjer bak kulis­se­ne. Det bur­de kun­ne bli et spen­nen­de program.

Tour de Fran­ce er et stort medie­sir­kus, og det­te året er hoved­at­trak­sjo­nen utvil­somt Lance Arm­strong. Alle vil­le ha en bit av Lance, mens Fabi­an Can­ce­l­a­ra (som fort­satt leder) fikk stå rela­tivt uforstyrret.

TdF_Circus_Lance Jeg vet ikke om alle repor­te­re er like, men det er i alle fall klart at noen er like­re enn and­re. Og den likes­te av alle er Gerard Holtz fra Fran­ce Télé­vi­sion. Før syk­lis­te­ne skul­le star­te på den and­re etap­pen ut fra Mona­co skul­le de syk­le sam­let opp til starts­te­det uten­for Casi­no. De sis­te par minut­te­ne før fel­tet star­tet på den­ne lil­le pro­lo­gen var det tre per­soner som små­snak­ket med syk­lis­te­ne: Prins Albert av Mona­co, Chris­ti­an Prud­hom­me (pre­si­dent i Tour de Fran­ce orga­ni­sa­sjo­nen ASO) og Gerard Holtz fra Fran­ce Télé­vi­sion. Når trøy­ene skal deles ut etter dagens etap­pe ven­ter vin­ne­re, dig­ni­tæ­rer, trøye­da­mer — og Gerard Holtz i et avstengt områ­de bak sce­nen. Uten­for, i “mixed zone” står res­ten av repor­ter­ne og kjem­per om å få noen kommentarer.

TdF_Gerard Men det hjel­per også godt å ha en tid­li­ge­re proff­syk­list og etappe­vin­ner i Tour de Fran­ce med på laget. Den som kjen­ner mil­jø­et og nyter respekt blant syk­lis­te­ne får nok fle­re god­bi­ter enn flok­ken med “hei, det er fra VG her, dø, …”. TV2s Dag Otto Lau­rit­zen er blant de pri­vi­li­ger­te som får lov til å kjø­re i løy­pe­ne. Det er ikke hvem som helst som får føl­ge syk­lis­te­ne gjen­nom løpya, og sik­kert med god grunn. En over­iv­rig og litt klø­ne­te repor­ter kan nok for­år­sa­ke kata­stro­fe i fel­tet i et for­søk på å få et scoop (noe en foto­graf på dagens etap­pe ga oss et eksem­pel på). Det er bare tid­li­ge­re syk­lis­ter som kan lese fel­tet og som ikke øde­leg­ger for syk­lis­te­ne som får lov til det­te. Når repor­te­ren dess­uten fort­satt er så vel­trent at han “syk­let gjen­nom løy­pa på mor­ran sam­men med Lance og noen av de and­re gut­ta” før gårs­da­gens lag­tem­po, da for­står man at TV2 var en av de TV-kana­le­ne som fikk et inter­vju med Lance Arm­strong.

Nå ser vi fram til fort­set­tel­sen. Om kort tid går de inn i fjel­le­ne, og da får vi se hvor sterk Lance Arm­strong vir­ke­lig er, om Asta­na vil kjø­rer som ett lag med én kap­tein,  eller om de fire som i øye­blik­ket lig­ger på 2., 3., 4. og 5. plass i sam­men­dra­get vil være mer opp­tatt av å demon­stre­re hvem de mener bør være sjefen.

Men mål­gan­gen her i La Gran­de Mot­te og mulig­he­ten til å se det hele litt fra inn­si­den har gjort det­te til en av de sto­re Tour de Fran­ce opp­le­vel­se­ne for vårt vedkommende.

[TdF-his­to­rie]

Print Friendly, PDF & Email