Hvor naiv kan man bli?

Jeg får min del av alle fan­tas­tis­ke nettil­bud om at jeg har vun­net eller arvet sto­re penge­be­løp fra en eller annen ukjent per­son i et ekso­tisk land. Alle de som bare tren­ger litt av mine pen­ger for at de skal kun­ne over­fø­re belø­pet.

Dagens “gevinst” kom­mer fra Pin­ses­se Doris — Dr.Mrs Prin­cess Doris. Hun rere­sen­te­rer etter sigen­de noe som kal­les

Insti­tu­tion For Out­stan­ding Pay­ment
65 Kings­way Lon­don WC2B 6TD, Uni­ted King­dom

Men har vir­ke­lig ikke en slik insti­tu­sjon ikke et eget dome­ne? Prin­ses­sen som repre­sen­te­rer det­te sel­ska­pet bru­ker en gmail-adres­se. Ikke nok med det. Det er åpen­bart man­ge Prin­cess Doris, siden e-post­nav­net er princess.doris052.

Nå skal jeg får pen­ge­ne i form av et ATM-kort (mini­bank­kort), og prin­ses­sen har vært så ven­lig å beta­le for reak­ti­ve­ring av kor­tet. Det­te opp­be­va­res hos DHL Delive­ry Ser­vice. Kon­takper­son er en Mr. Roben Chuks E. Den­ne gang er det ikke en per­son­lig e-post­adres­se, men noe som til­syne­la­ten­de er en ser­vice­adres­se hos DHLdhl_couriercomp2. Men når begyn­te DHL å bru­ke fransk Hot­mail (hotmail.fr) for slik kom­mu­ni­ka­sjon?

Gene­relt gjel­der rege­len om at hvis noe er for godt til å være sant, da er det som regel det. Like­vel må noen bite på, ellers had­de de vel ikke sendt ut all slik e-post? Men når det er så åpen­bart juks som det­te, hvor­dan i alle ver­den kan noen gå på det­te?

Print Friendly, PDF & Email
 • Dag

  Det er ein bisarr sak om slik for­skots-svin­del i Rt-2004–598. Saka gjaldt kvit­vas­king av pen­gar i ordets ret­te for­stå­ing, og soga end­te tra­gisk nok med at “offe­ret” vart dømt for med­verk­nad til kvit­vas­king av 17 mil­lio­nar USD (trass at ope­ra­sjo­nen var rein fan­ta­si), sjekk­svin­del (då svind­la­ra­ne betal­te for kvit­vas­kin­ga med ein falsk sjekk) og grovt under­slag frå arbeids­gje­va­ren sin. Man­nen var adm. direk­tør i eit føre­tak, og involver­te m.a. ein tid­le­ga­re høgste­retts­ad­vo­kat i saka (som vart dømt i ting­ret­ten, men fri­fun­nen i lag­manns­ret­ten). Mao let folk seg lure i dei fles­te sam­funns­lag. Sva­ret på kvi­for folk bit på er vel ein kom­bi­na­sjon av grå­dig­heit, nys­gjer­rig­heit kom­bi­nert med ei grad­vis eska­le­ring av enga­sje­men­tet (sum­ma­ne som skal beta­last er jo nor­malt små “gebyr”, men blir sta­dig flei­re), og som med anna gam­bling blir det har­da­re å trek­ke seg ut dess meir du har “inves­tert”.

 • Det er man­ge eksemp­ler på at folk som så abso­lutt bur­de vite bed­re full­sten­dig mis­ter gang­sy­net hvis de tror de kan få noen lettjen­te pen­ger.

 • Nils

  I til­fel­le noen skul­le lese kom­men­ta­rer på tre måne­der gam­le pos­ter, så: jeg fikk en spam fra en angi­ve­lig fag­fel­le av deg (alt­så en advo­kat, og det var kan­skje den mest tro­ver­di­ge opp­lys­nin­gen i mai­len), der jeg ble lovet en arv på $9. (Alt­så, “$9” uten noen “mil­lion” etter.)

  Det var nes­ten fris­ten­de å besva­re med et til­bud om å dele 50/50, men jeg beholdt nå gang­sy­net og lot være.

 • Man skal ikke sto­le på at de som sen­der sli­ke mel­din­ger fak­tisk er advo­ka­ter. Om om de skul­le være det, så skal man ikke sto­le på dem like­vel. Men en arv på 9 USD er nok mer rea­lis­tisk enn man­ge and­re til­bud. Jeg vil­le ha vært styrt­rik om jeg had­de sagt ja takk til alle de gevis­ter og alle den arv fra slekt­nin­ger jeg ikke viss­te at jeg had­de, samt hjelp til å få pen­ger ut av et land, som jeg får til­bud om. Men para­no­id som jeg er, så slet­ter jeg alle sli­ke mel­din­ger uten å sva­re. Så rik blir jeg nok ald­ri.

 • Man skal ikke sto­le på at de som sen­der sli­ke mel­din­ger fak­tisk er advo­ka­ter. Om om de skul­le være det, så skal man ikke sto­le på dem like­vel. Men en arv på 9 USD er nok mer rea­lis­tisk enn man­ge and­re til­bud. Jeg vil­le ha vært styrt­rik om jeg had­de sagt ja takk til alle de gevis­ter og alle den arv fra slekt­nin­ger jeg ikke viss­te at jeg had­de, samt hjelp til å få pen­ger ut av et land, som jeg får til­bud om. Men para­no­id som jeg er, så slet­ter jeg alle sli­ke mel­din­ger uten å sva­re. Så rik blir jeg nok ald­ri.