Telefaks, en søppelkasse

Jeg har fort­satt en tele­faks hjem­me. Det vil si, jeg har en kom­bi­nert farge­la­ser-scan­ner-tele­faks.

En gang i tiden var tele­faks prak­tisk om skul­le sen­de noe raskt, og sær­lig hvis man vil­le sen­de en “ori­gi­nal”. Av en eller annen ufor­ståe­lig grunn had­de folk til­lit til at det som var fak­set med under­skrift var nes­ten like godt som et under­skre­vet brev. (Men med litt “cut and pas­te” er det nok ikke sær­lig vans­ke­lig å lage for­falsk­nin­ger som ikke lett lar seg avslø­re på en faks­kopi.)

Tele­faks er på man­ge måter et kom­mu­ni­ka­sjons­mes­sig side­spor, og egent­lig et blind­spor.  Det er sær­de­les ura­sjo­nelt at man skal scan­ne et doku­ment og sen­de en bit­map hvis poen­get er å sen­de tre lin­jer med tekst. Da er e-post og SMS mye bed­re, og i “gam­le dager” var teleks også et alter­na­tiv.

Tele­faks ble først popu­lært i Japan. Teleks var lite egnet for japans­ke skrift­tegn. Fax var bed­re. Dess­uten har japa­ne­re all­tid vært begeist­ret for elekt­ro­nis­ke dings­er.

Kom­mu­ni­ka­sjons­tek­no­lo­gi er bare nyt­tig hvis man­ge and­re også har det. Det hjel­per lite å ver­dens mest avan­ser­te kom­mu­ni­ka­sjons­dings hvis ingen and­re kan ta i mot det man sen­der (og ingen kan sen­de til dings­en). Det er sann­syn­lig­vis hoved­grun­nen til at “Tele­text”, en slags superte­leks som ble lan­sert omtrent sam­ti­dig med tele­faks, ald­ri slo an. Den nåd­de ikke kri­tisk mas­se.

Tele­faks fikk visst­nok sitt gjen­nom­brudd uten­for Japan under en lang­va­rig post­streik i Eng­land. Bedrif­ter så seg om etter alter­na­ti­ve leve­rings­må­ter, og opp­da­get tele­fak­sen. Innen post­strei­ken var slutt had­de man i Eng­land opp­nådd kri­tisk mas­se av tele­faks­bru­ke­re. Og der­med var det gjort.

I dag er tele­fak­sen et min­ne om ikke alt for fjer­ne “gam­le dager”, og om at enkel­te tvi­hol­der på en gam­mel tek­no­lo­gi og tror den er sik­re­re enn det nye (noe den ikke er). Skal man sen­de en kopi av et doku­ment vil man i dag scan­ne doku­men­tet til pdf-for­mat og sen­de det som et ved­legg til en e-post. Det er langt bed­re enn faks.

Basert på hva jeg selv mot­tar som tele­faks har fak­sen nå blitt helt over­tatt av de som sen­der søp­pel­post. Det enes­te jeg mot­tar, unn­tatt de svært få gan­ge­ne jeg har avtalt med noen som ikke kan bed­re at de skal sen­de noe pr faks, er rekla­me. Jeg hater junk­faks enda ster­ke­re enn jeg hater junk­mail. Fak­sen har ikke noe spam­fil­ter, og frek­ka­se­ne som sen­der rekla­me på den­ne måten lar meg beta­le for utskrift av deres rekla­me. (Der­for for­sø­ker jeg som best jeg kan å ikke kjø­pe noe fra fir­ma­er som rekla­me­rer på den måten. Det er ikke vans­ke­lig, for de rekla­me­rer stort sett for pro­duk­ter jeg ikke er inter­es­sert i.)

Den prak­tis­ke løs­nin­gen er å kob­le fra fak­sen ved å ta ut tele­fon­led­nin­gen. Men en og annen gang vil noen ha noe sendt pr faks, og jeg hus­ker ikke all­tid å ta ut igjen led­nin­gen etter­på. Det tar som regel ikke så lang tid før jeg blir min­net om at jeg glem­te det: Det duk­ker gans­ke raskt opp en reklame­faks, slik det gjor­de i dag. Men nå er fak­sen igjen fra­kob­let.

Tele­faks hører i dag hjem­me på muse­um. Nes­te gang jeg skal kjø­pe prin­ter m.m. blir det uten tele­faks­op­sjon.

Print Friendly, PDF & Email
 • Vel, tro det eller ei, men det fin­nes fak­tisk fort­satt arbeids­plas­ser hvor man ikke har inves­tert i til­strek­ke­lig antall scan­ne­re. Da må man faxe for å få doku­men­ter fort fram…

  For øvrig er jeg natur­lig­vis enig med deg… Og tele­faks­re­kla­me er den mest irri­te­ren­de for­men for rekla­me, for­di man selv beta­ler for tryk­kin­gen av rekla­men…

 • UiO er en av de enhe­te­ne som ikke har et til­strek­ke­lig antall scan­ne­re, så jeg kjen­ner godt til det pro­ble­met. Jeg skjøn­ner ikke hvor­for man ikke anskaf­fer sli­ke. Alt-i-ett maski­nen jeg har hjem­me kos­tet ikke så man­ge tusen­lap­per, og den kan stå i et nett­verk, jeg kan put­te inn en bun­ke papir i scan­ne­ren og få det rett til den PC jeg vel­ger. Og den kan bru­kes som faks. Det kos­ter sik­kert mye mer at vi sur­rer rundt for å få gjort selv­sag­te ting som å scan­ne, enn å kjø­pe noen sli­ke bok­ser.

 • luri­fax

  Tele­faks og brev er enes­te ordent­li­ge mel­lom­by­rå­kra­tis­ke kom­mu­ni­ka­sjons­form. På tross av at nes­ten alle synes e-post er enk­le­re og bed­re enn å sen­de papir, er e-post reg­net som sus­pekt og ikke-offi­si­elt.

  Tele­faks går fra byrå­kra­ti til byrå­kra­ti (B2B) mens e-post går fra en per­son til annen per­son (P2P). Der­med kan byrå­kra­ter utveks­le menin­ger uten under­skrift.

  Hvor vik­tig fak­sen er, bestem­mes av hvor høyt oppe i sys­te­met den eller de som under­teg­ner fak­sen sit­ter. Alt som er vik­tig skal før eller siden skri­ves ut og stab­les i papir­form.

  (hånd­bok i hand­lings­lam­mel­se)