Frokostrundstykker

SIMG_1819

Jeg hus­ker ikke helt hvor­dan det star­tet. Men hjem­bak­te rund­styk­ker (eller “kuler” som de heter i fami­lie­jar­gong) har stått på vårt fro­kost­bord i snart 30 år. De har nok utvik­let seg gjen­nom dis­se åre­ne, og dagens rund­styk­ker er nep­pe slik de førs­te var.

Min opp­skrift er omtrent slik:

750 g havremel
750 gr grov sam­malt hvete
500 gr fin sam­malt rug
1 kg hvetemel
2 l væs­ke (jeg bru­ker 1l melk og 1l vann)
4 egg
8 ss olivenolje
3 ts salt
2 pk gjær.

Det­te gir 60–65 rundstykker.

Det er glu­ten som gir mel dets bake­egen­ska­per, og det fin­nes først og fremst (bare?) i hvete­mel. Bak­verk uten hvete­mel, i alle fall gjær­bakst, blir ikke bra. Det er også der­for glu­ten­fritt brød all­tid plei­er å være gans­ke så kjedelig.

Gjær­bakst, i alle fall med grovt mel, blir best om man lar melet stå i bløt en del timer. Så hvis jeg skal bake om mor­ge­nen set­ter jeg mel i bløt kvel­den før, even­tu­elt om mor­ge­nen der­som jeg skal bake om etter­mid­da­gen / kvel­den. Jeg blan­der inn nes­ten all væs­ken (jeg spa­rer de sis­te 2 dl til jeg skal bake).

Gjær­bakst blir best om den får heve seg gans­ke lang­somt. Der­for har jeg grad­vis redu­sert meng­den gjær. I begyn­nel­sen bru­ke jeg fire pak­ker til en deig som det­te, nå bru­ker jeg to. Man kan evt blan­de inn en ss suk­ker for hver pak­ke gjær, som en slags start­hjelp. Det suk­ke­ret spi­ser gjæ­ren, så rund­styk­ke­ne blir ikke søte.

Dei­gen må eltes/knas til en er seig. Det er eltin­gen som bear­bei­der glu­ten slik at dei­gen blir seig og kan heve seg. Stort sett kan man elte til dei­gen slip­per bol­len og ikke len­ger kjen­nes klis­se­te på over­fla­ten (når den har fått hvi­le litt). Men uli­ke mel­ty­per kan gi litt uli­ke resul­ta­ter, så det er ikke helt til å sto­le på.

Jeg kjø­rer dei­gen i en kjøk­ken­ma­skin i 10–15 minut­ter. Vi har en Bosch kjøk­ken­ma­skin. Grun­nen til at vi har valgt Bosch beg­ge gan­ger vi har kjøpt kjøk­ken­ma­skin, er at det­te er (eller i alle fall var da vi kjøp­te dis­se) de enes­te som kan kla­re å hånd­te­re en så stor deig.

Dei­gen må så få heve seg. Tom­mel­fin­ger­re­ge­len er at den skal heve seg til den er dob­belt så stor. Ide­elt bør det være ca 25 gra­der når den hever seg. Dei­gen skal så knas en gang til før man tril­ler rund­styk­ke­ne, og dis­se må heve seg før de set­te i ovnen.

Rund­styk­ke­ne smø­res med egg å drys­ses med val­mue­frø rett før de set­te i ovnen. Bland litt salt i egget. Da bry­ter man på en eller annen måte opp egget slik at det blir let­te­re å pensle.

Jeg ste­ker rund­styk­ke­ne ca 20 minut­ter på ca 200 gra­der på over/undervarme. Man må bli kjent med stekov­nen for å fin­ne rett tem­pe­ra­tur. Vi har to stekov­ner, og jeg set­ter den ene på 200, den and­re på 205 eller 210 gra­der. Da blir resul­ta­tet omtrent likt. (Den mins­te ovenen set­te på lave­re tem­pe­ra­tur, jeg antar at ste­kin­gen blir anner­le­des for­di steke­bret­te­ne her har kor­te­re avstand til varme­ele­men­te­ne oppe og nede).

Vi har en ovn som er kom­bi­nert stekovn og mikro­bølge­ovn (Sie­mens, for den som måt­te være inter­es­sert). Den er idé­ell til fros­ne varer. Da kan svak mikro­bøl­ge kom­bi­nert med ste­king gi utmer­ket resul­tat i løpet av gans­ke kort tid. Vi kan der­for tine/ferdigsteke rund­styk­ke­ne i løpet av et par minut­ter før de skal spi­ses. For tining i van­lig stekovn bør rund­styk­ke­ne ste­ke noe kor­te­re tid — ca 15 minutter.

SIMG_1817