Sykkelproblem: Feilparkerte biler

sykkelvei_feilparkeringBilis­ter har en lei tendens til å tro at det “ikke er så far­lig” om man “bare” sten­ger syk­kel­vei og/eller for­tau når de tar seg til ret­te på offent­lig grunn, og alle “skal bare …” , og man­ge kan åpen­bart ikke tra­fikk­reg­le­ne, kan vi lese i Rome­ri­kets blad 4. juni 2009:

– Det er tyde­lig­vis man­ge som ikke vet det. Men det er all stans for­budt i syk­kel­fel­tet. Det blir hånd­he­vet av både Skeds­mo Par­ke­ring og poli­ti­et, for­tel­ler politi­over­be­tjen­ten [Stein Brynildsen]. ”

Og han fortsetter:

Bry­nild­sen mener feil­par­ke­rin­ge­ne ska­per far­li­ge situa­sjo­ner i tra­fik­ken, spe­si­elt for syk­lis­te­ne som må ut i vei­ba­nen for å kjø­re rundt bile­ne som står parkert.”

Det er ikke vans­ke­lig å være enig med politi­over­be­tjent Stein Bry­nild­sen her. Bilis­ter som par­ke­rer slik at de hind­rer tra­fik­ken og/eller ska­per far­li­ge situa­sjo­ner bør taues bort. Det­te bør selv­føl­ge­lig gjel­de biler som sper­rer syk­kel­tra­fik­ken like mye som biler som sper­rer biltrafikken.

I  Syk­kel­hånd­boka fra Sta­tens veg­ve­sen står det føl­gen­de på s. 40:

” Syk­kel­fel­tet kan bli blok­kert av par­ker­te biler og biler som skal las­te av og på. Aktiv hånd­he­ving og opp­lys­ning kan bed­re på dis­se for­hold. Streng hånd­he­ving er vik­tig i den førs­te tiden etter at et nytt anlegg er åpnet.”

Jeg skul­le gjer­ne ha sett at hånd­he­vin­gen er mer aktiv.

Hvis syk­kel­vei­en er blok­kert kan man for­sø­ke å rin­ge Tra­fikk­eta­ten på tlf. 23 48 21 00 og be dem fjer­ne hind­rin­gen. Jeg vet ikke om de kom­mer og om det vil hjel­pe. Men det kan være verdt et for­søk. Tra­fikk­be­tjen­ter er nok mer vant til å få kjeft enn ros i sin jobb. Det har hendt jeg har spurt tra­fikk­be­tjen­ter jeg har møtt ute i byen om ikke de kan ta en tur til et nær­me­re angitt sted hvor noen har par­kert i syk­kel­vei­en, og de har i alle fall sagt at de skal gjø­re det. Men jeg fulg­te ikke etter for å se om de fak­tisk fulg­te opp, men om de gjor­de det­te bør bile­ne på de to bil­de­ne under, beg­ge par­kert i Råd­hus­ga­ten 11. juni 2009, ha fått en hil­sen fra Trafikketaten.

Sykkel_Parkering2

Sykkel_Parkering3

Print Friendly, PDF & Email