Sykkelveier: Oslo mangler vilje, ikke plass

Sykkel_Skippergata

Plan­leg­ge­re og byrå­det hev­der at man­gel på plass er en vik­tig grunn til at de ikke anleg­ges syk­kel­vei­er innen­for Ring 1. Syk­lis­te­ne får kla­re seg som best de kan mel­lom trik­ker, biler og fot­gjen­ge­re har vært gjen­nom­gangs­to­nen fra Oslos syk­kel­brems, tid­li­ge­re byråd Peter N. Myh­re. Det­te sa Peter N. Myh­re til Aften­pos­ten 29. sep­tem­ber 2004:

Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan, sier Myhre.”

Men hoved­pro­ble­met er mang­len­de vil­je, ikke mang­len­de plass. Så len­ge byrå­det åpen­bart mener at gate­par­ke­ring for biler er vik­ti­ge­re enn syk­kel­vei­er, da blir det lite plass igjen.

Bysty­ret har, mot byråds­par­ti­enes stem­mer, bestemt at det skal byg­ges syk­kel­vei i Skip­per­gata for å for­bin­de øst- og vest­for­bin­del­se­ne. Føl­gen­de ble ved­tatt i bysty­ret 23. april 2008:

Syk­kel­vei­en øst­fra som nå ender på Lil­le­tor­get må for­len­ges slik at den knyt­tes sam­men med syk­kel­vei­en i Råd­hus­gata. Byrå­det ori­en­te­rer Sam­ferd­sels- og miljø­ko­mi­te­en om hvor­dan det­te gjen­nom­fø­res, for­trinns­vis før eller sam­ti­dig med at Jern­bane­tor­get kol­lek­tiv­knute­punkt blir tatt i bruk.”

Men en del gene­rel­le for­mu­le­rin­ger ble ved­tatt enstem­mig, ble det siter­te og annet som er kon­kret for­plik­ten­de, som van­lig ved­tatt mot byråds­par­ti­enes stem­mer. Kol­lek­tiv­knute­punk­tet Jern­bane­tor­get er tatt i bruk, men jeg har ikke sett noen ori­en­te­ring fra byrå­det, slik bysty­ret ba om.

Byrå­det har ingen tra­di­sjon for å føl­ge opp ved­tak i bysty­ret, i alle fall ikke når det gjel­der syk­kel. I Oslo kom­mu­nes hand­lings­plan 2006–2009 heter det:

Bysty­ret ber byrå­det raskt gjen­nom­føre til­tak som bed­rer syk­lis­te­nes frem­kom­me­lig­het på ste­der der bort­fall av syk­kel­vei rett før rund­kjø­rin­ger og vei­kryss i dag ska­per far­li­ge for­hold for
syklister.”

Vi er i sis­te halv­del av 2009. Så langt jeg kan se har intet skjedd. Fort­satt bare for­svin­ner syk­kel­sti­er for å gi plass til en eks­tra fil for bile­ne. Selv om 2009 ikke er slutt, så har i alle fall ikke byrå­det fulgt opp bysty­rets ved­tak om at det­te skal gjø­res raskt. Jeg er der­for ikke sær­lig opti­mis­tisk når det gjel­der opp­føl­ging av ved­ta­ket om syk­kel­vei gjen­nom sen­trum heller.

Som bil­det over viser, er det et av man­ge eksemp­ler på at det er god plass til syk­kel­vei. Det bur­de være nok å fjer­ne par­ke­rin­gen på den ene siden av gaten. Men når byrå­det som van­lig prio­ri­te­rer biler frem­for syk­ler og synes å for­ut­set­te at man ikke kan ta det som i dag er par­ke­rings­area­ler til syk­kel­vei, da blir det vans­ke­lig å fin­ne plass.

Det er vans­ke­lig å se noen god grunn til at bile­ne skal få lov til å leg­ge beslag på en så stor det av det fel­les gate­are­al som de gjør i dag. Poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re synes fort­satt å hen­ge fast i det gam­le dog­met om at han­del i sen­trum er avhen­gig av at folk kan kjø­re bil til døren på hver enkelt butikk. Bile­ne dre­per byen. Det er gåga­ter, tri­ve­li­ge byrom og mulig­het til å beve­ge seg på syk­kel som gir byene liv, ikke par­ker­te biler.  Man kan ha laste­plas­ser for vare­trans­port og par­ke­ring for han­di­cap­pe­de. Ellers kan de som abso­lutt vil kjø­re inn til sen­trum hen­vi­ses til par­ke­rings­hu­se­ne. Det er tett mel­lom dem og mitt inn­trykk er at det nes­ten all­tid er ledig plass.

Bile­ne må vike for å gi plass til syk­ler i byen!

Print Friendly, PDF & Email