Sykkelveier: Oslo mangler vilje, ikke plass

Sykkel_Skippergata

Planleggere og byrådet hevder at mangel på plass er en viktig grunn til at de ikke anlegges sykkelveier innenfor Ring 1. Syklistene får klare seg som best de kan mellom trikker, biler og fotgjengere har vært gjennomgangstonen fra Oslos sykkelbrems, tidligere byråd Peter N. Myhre. Dette sa Peter N. Myhre til Aftenposten 29. september 2004:

“Vi satser på blandet trafikk, og merker ikke opp fordi det er såpass lite plass. Man får bare finne seg til rette som best man kan, sier Myhre.”

Men hovedproblemet er manglende vilje, ikke manglende plass. Så lenge byrådet åpenbart mener at gateparkering for biler er viktigere enn sykkelveier, da blir det lite plass igjen.

Bystyret har, mot byrådspartienes stemmer, bestemt at det skal bygges sykkelvei i Skippergata for å forbinde øst- og vestforbindelsene. Følgende ble vedtatt i bystyret 23. april 2008:

“Sykkelveien østfra som nå ender på Lilletorget må forlenges slik at den knyttes sammen med sykkelveien i Rådhusgata. Byrådet orienterer Samferdsels- og miljøkomiteen om hvordan dette gjennomføres, fortrinnsvis før eller samtidig med at Jernbanetorget kollektivknutepunkt blir tatt i bruk.”

Men en del generelle formuleringer ble vedtatt enstemmig, ble det siterte og annet som er konkret forpliktende, som vanlig vedtatt mot byrådspartienes stemmer. Kollektivknutepunktet Jernbanetorget er tatt i bruk, men jeg har ikke sett noen orientering fra byrådet, slik bystyret ba om.

Byrådet har ingen tradisjon for å følge opp vedtak i bystyret, i alle fall ikke når det gjelder sykkel. I Oslo kommunes handlingsplan 2006-2009 heter det:

“Bystyret ber byrådet raskt gjennomføre tiltak som bedrer syklistenes fremkommelighet på steder der bortfall av sykkelvei rett før rundkjøringer og veikryss i dag skaper farlige forhold for
syklister.”

Vi er i siste halvdel av 2009. Så langt jeg kan se har intet skjedd. Fortsatt bare forsvinner sykkelstier for å gi plass til en ekstra fil for bilene. Selv om 2009 ikke er slutt, så har i alle fall ikke byrådet fulgt opp bystyrets vedtak om at dette skal gjøres raskt. Jeg er derfor ikke særlig optimistisk når det gjelder oppfølging av vedtaket om sykkelvei gjennom sentrum heller.

Som bildet over viser, er det et av mange eksempler på at det er god plass til sykkelvei. Det burde være nok å fjerne parkeringen på den ene siden av gaten. Men når byrådet som vanlig prioriterer biler fremfor sykler og synes å forutsette at man ikke kan ta det som i dag er parkeringsarealer til sykkelvei, da blir det vanskelig å finne plass.

Det er vanskelig å se noen god grunn til at bilene skal få lov til å legge beslag på en så stor det av det felles gateareal som de gjør i dag. Politikere og planleggere synes fortsatt å henge fast i det gamle dogmet om at handel i sentrum er avhengig av at folk kan kjøre bil til døren på hver enkelt butikk. Bilene dreper byen. Det er gågater, trivelige byrom og mulighet til å bevege seg på sykkel som gir byene liv, ikke parkerte biler.  Man kan ha lasteplasser for varetransport og parkering for handicappede. Ellers kan de som absolutt vil kjøre inn til sentrum henvises til parkeringshusene. Det er tett mellom dem og mitt inntrykk er at det nesten alltid er ledig plass.

Bilene må vike for å gi plass til sykler i byen!