Riktig avgjørelse i Mauseth-saken [lagmannsrettens dom]

Bor­gar­ting lag­manns­rett har avsagt dom i saken mel­lom skue­spil­ler Gørild Mau­seth og NRK. NRK fikk fullt med­hold, hvil­ket etter min mening er et helt rik­tig resultat.

NRK vis­te i pro­gram­met ”Sto­re Stu­dio”  et ca 10 sekun­der langt klipp fra spille­fil­men ”Brent av frost”. Klip­pet er fra en sam­leie­sce­ne hvor Gørild Mau­seth lig­ger naken i en båt full av nyfan­get fisk, og avslut­tes med at Mau­seth i ca 2 sekun­der vises naken forfra.

Klip­pet ble vist i for­bin­del­se med omta­le av den nors­ke spille­fil­men ”Kill Bul­jo” som had­de nær fore­stå­en­de pre­miere. Fil­men inne­hol­der paro­di­er på sce­ner fra fle­re fil­mer, blant annet fra ”Brent av frost”, hvor­fra det er oven­nevn­te sce­ne som parodieres.

Con­ti­nue read­ing Rik­tig avgjø­rel­se i Mau­seth-saken [lag­manns­ret­tens dom]

Kaos i Grensen og syklistene er glemt

Ons­dag 9. sep­tem­ber skri­ver Aften en artik­kel om “Kaos i Gren­sen”. Dess­ver­re er artik­ke­len ikke på nett. Vi får vite om pla­ner for trikk, for­tau osv. Men det er ikke et ord om hvor­dan man vil leg­ge til ret­te for syk­kel. Jeg har tid­li­ge­re pekt på at Oslo kom­mu­ne har valgt å lede syk­lis­te­ne inn i en tra­fikk­fel­le nett­opp her (kan­skje FrP-byrå­den og Sam­ferd­sels­eta­ten ser det som en mulig­het til å bli kvitt noen av syklistene?).

Det bur­de være en selv­føl­ge at når Oslo kom­mu­ne bru­ker mas­se pen­ger på å rus­te opp en vei, da har man også en plan for syk­kel­tra­fik­ken. Men slik er det alt­så ikke i Oslo. Der “glem­mes” som regel syk­lis­te­ne, så også her.  Sam­ferd­sels­eta­ten ved over­in­ge­ni­ør Petter Skjels­bæk nev­ner ikke syk­ler, og Aften­pos­tens jour­na­list Maria Elle spør hel­ler ikke. At Petter Skjels­bæk ikke nev­ner syk­lis­ter over­ras­ker lite om man går til Oslo kom­mu­nes egen pre­sen­ta­sjon av pro­sjek­tet. Hel­ler ikke her er syk­ler nevnt med et enes­te ord. Både Sam­ferd­sels­eta­ten og Aften­pos­ten svik­ter med and­re ord syklistene.

Con­ti­nue read­ing Kaos i Gren­sen og syk­lis­te­ne er glemt

Fotballgalskap

Nå har fot­bal­len “invi­tert til dia­log” om å søke EM i foball i 2016. I prak­sis betyr det at de ber sta­ten om å beta­le mel­lom 6,2 og 6,9 mrd i støt­te for at Nor­ge skal kun­ne arran­ge­re EM i fotball.

Man suk­rer det hele med luf­ti­ge påstan­der om stor sam­funns­mes­sig gevinst, bl.a. for­di man kalk­u­le­rer med mer enn en mil­lion til­rei­sen­de. Det vir­ker som om fot­ball-Nor­ge tror at folk skal kom­me rei­sen­de til lan­det med Euro­pas dyres­te øl for å sit­te i en park og se kam­per på stor­skjerm. Det­te tal­let tror ikke reise­bran­sjen på. Rek­tor Trond Blin­heim ved Mar­keds­høy­sko­len mener ansla­ge­ne er “bob-bob”. Tryg­ve Heg­nar sier det ikke fin­nes hotell­sen­ger til alle de fot­bal­len tror skal kom­me.  Og jeg tror hel­ler ikke på sli­ke tall. Noen av oss hus­ker fort­satt hvor­dan man over­solg­te syk­kel-VM i Oslo i 1993. Da Trond Gis­ke i for­bin­del­se med Oslo Grand Prix ble spurt om hva han hus­ket fra syk­kel-VM i 1993, sa han at han satt på Stor­tin­get den gan­gen og hus­ket godt en reg­ning som sta­ten måt­te pluk­ke opp i ettertid.

Den “sam­funns­mes­si­ge gevins­ten” er gjer­ne også utbyg­ging av infra­struk­tur m.m., men det bør ikke være nød­ven­dig å arran­ge­re fot­ball-EM hvis målet er å byg­ge veier.

Con­ti­nue read­ing Fot­ball­gal­skap

Byrådspartiene Høyre og FrP er Oslos sykkelbremser

sykkelvei_litenByrå­det, med Høy­re og FrP, for­sø­ker å frem­stå som par­ti­er som vil leg­ge til ret­te for syk­ler. De har pro­kla­mert at Oslo skal bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Jeg tvi­ler på at de tror på det de selv sier.

Ser vi på vote­rin­ge­ne i bysty­ret frem­står de to byråds­par­ti­ene som Oslos syk­kel­brem­ser. Mye av det som er ved­tatt om utbyg­ging av syk­kel­vei­er og til­rette­leg­ging for syk­ler i Oslo er ved­tatt i bysty­ret mot Høy­res og FrPs stem­mer. Byråds­par­ti­ene er med på det run­de og ufor­plik­ten­de, men stem­mer mot kon­kre­te til­tak. Da “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet” ble ved­tatt 21.07.1999 ved­tok bysty­ret en plan i åtte punk­ter. De to førs­te punk­te­ne ble ved­tatt enstemmig:

1. Bysty­ret tar ved­lag­te “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo” til orientering.

2. Pla­nen er ret­nings­gi­ven­de for kom­mune­del­pla­ner og reguleringsplaner.”

Det­te er ikke akku­rat vel­dig for­plik­ten­de for­mu­le­rin­ger. De seks nes­te punk­te­ne er mer kon­kre­te. Dis­se ble ved­tatt mot stem­me­ne fra de to byråds­par­ti­ene Høy­re og FrP:

Con­ti­nue read­ing Byråds­par­ti­ene Høy­re og FrP er Oslos syk­kel­brem­ser

Strid om idéer og format til TV-program

I føl­ge Aften­pos­ten møtes TV3 og TV Nor­ge i ret­ten i mor­gen, 3. sep­tem­ber, i en kon­flikt om even­tu­el­le ret­tig­he­ter til et mat­pro­gram. Det­te er inter­es­sant på to plan. Det førs­te er om dom­me­ren fak­tisk skjøn­ner opp­havs­rett — det har man ingen garan­ti for. Det and­re er hva ret­ten kom­mer til.

Idé­er er fri. Det er helt grunn­leg­gen­de i opp­havs­ret­ten. Et TV-sel­skap kan fritt ta en pro­gram­idé fra et annet TV-sel­skap og lage sin egen ver­sjon av pro­gram­met. Akku­rat som man kan male elg i sol­ned­gang, skri­ve en roman om opp­vekst i Oslo på 1960-tal­let, frem­stil­le his­to­ri­en som for­tel­ling, lage musi­kal basert på Bibe­len, osv.

I TV-mar­ke­det dri­ves det til­syne­la­ten­de mye med kjøp og salg av luft, i form av “TV-for­ma­ter”. Noen har en pro­gram­idé som man så utvik­ler, og så sel­ges pro­gram­kon­sep­te­ne til and­re TV-stasjoner.

Opp­havs­ret­ten ver­ner utfor­ming, ikke kunn­skap eller idé. Måten man rea­li­se­rer en pro­gram­idé kan være ver­net, men ikke selve idé­en. Det er fritt fram for alle å lage et pro­gram med sati­re over ukens nyhe­ter, game­show med ymse tema­er, og selv­føl­ge­lig matprogrammer.

Jeg har ikke sett noen av de pro­gram­mer TV3 og TV Nor­ge stri­des om, og hel­ler ikke detal­je­ne i saken. Så jeg skal ikke mene noe kon­kret om den. Men selve idé­en om å lage et TV-pro­gram hvor man lager mat som man ser­ve­rer sine gjes­ter hjem­me, den er fri. Mye av opp­leg­get for et slikt pro­gram gir seg selv: Man må ha et vert­skap, gjer­ne en pro­fe­sjo­nell kokk som assis­te­rer og viser hva man kan gjø­re, det må være et kjøk­ken og even­tu­elt en spise­stue, og det må være noen gjes­ter (ikke for man­ge for at det skal fun­ge­re i et TV-pro­gram). Man kan star­te med plan­leg­gin­gen, eller man kan hop­pe rett inn i gjen­nom­fø­rings­fa­sen. Men så vel­dig man­ge varia­sjons­mu­lig­he­ter er det nok ikke.

Det blir spen­nen­de å se hva ret­ten kom­mer fram til.

Tenk deg om fire ganger (minst) før du laster opp noe til Opera

Nett­le­se­ren Ope­ra, min favo­ritt­nett­le­ser, har kom­met i ny utga­ve (10.0). En utmer­ket nett­le­ser har blitt enda bed­re. Ope­ra til­byr også sine bru­ke­re en rek­ke nyt­ti­ge tje­nes­ter, som mulig­het til å syn­kro­ni­se­re bok­mer­ker mel­lom fle­re maski­ner, osv.

Men tar man seg bry­et med å lese avtale­vil­kå­re­ne for bruk av Ope­ras tje­nes­ter, så er kon­klu­sjo­nen klar: Man må gjer­ne bru­ke dem til å las­te ned og til å las­te opp gans­ke verdi­løst mate­ria­le. Men ikke last opp noe som har noen som helst ver­di, for her er det vir­ke­lig “støv­su­ger­klau­su­ler” hvor Ope­ra vil ha rett til alt. Det­te står å lese i deres vilkår:

By uploa­ding Con­tent to Ope­ra’s site, you grant Ope­ra an unre­st­ricted, royal­ty-free, world­wi­de, irre­vo­cable licen­se to use, repro­du­ce, dis­play, per­form, modi­fy, trans­mit, and dis­tri­bute such mate­ri­al in any man­ner, inclu­ding in con­nec­tion with Ope­ra’s busi­ness, and you also agree that Ope­ra is free to use any ideas, con­cepts, know-how, or tech­ni­ques that you send Ope­ra for any pur­pose. For the avoi­dan­ce of doubt, this clau­se does not apply to the files you share as an End-User of the Ope­ra Uni­te, as such files are never uploa­ded to Opera’s site. Ope­ra will not make a claim to own or use those files.”

Kon­klu­sjo­nen er enkel: Ikke del ide­er, kunn­skap eller annet med Ope­ra, og ikke last opp noe, med mind­re du har et klart øns­ke om å gi dem alt.