Strid om idéer og format til TV-program

I føl­ge Aften­pos­ten møtes TV3 og TV Nor­ge i ret­ten i mor­gen, 3. sep­tem­ber, i en kon­flikt om even­tu­el­le ret­tig­he­ter til et mat­pro­gram. Det­te er inter­es­sant på to plan. Det førs­te er om dom­me­ren fak­tisk skjøn­ner opp­havs­rett — det har man ingen garan­ti for. Det and­re er hva ret­ten kom­mer til.

Idé­er er fri. Det er helt grunn­leg­gen­de i opp­havs­ret­ten. Et TV-sel­skap kan fritt ta en pro­gram­idé fra et annet TV-sel­skap og lage sin egen ver­sjon av pro­gram­met. Akku­rat som man kan male elg i sol­ned­gang, skri­ve en roman om opp­vekst i Oslo på 1960-tal­let, frem­stil­le his­to­ri­en som for­tel­ling, lage musi­kal basert på Bibe­len, osv.

I TV-mar­ke­det dri­ves det til­syne­la­ten­de mye med kjøp og salg av luft, i form av “TV-for­ma­ter”. Noen har en pro­gram­idé som man så utvik­ler, og så sel­ges pro­gram­kon­sep­te­ne til and­re TV-stasjoner.

Opp­havs­ret­ten ver­ner utfor­ming, ikke kunn­skap eller idé. Måten man rea­li­se­rer en pro­gram­idé kan være ver­net, men ikke selve idé­en. Det er fritt fram for alle å lage et pro­gram med sati­re over ukens nyhe­ter, game­show med ymse tema­er, og selv­føl­ge­lig matprogrammer.

Jeg har ikke sett noen av de pro­gram­mer TV3 og TV Nor­ge stri­des om, og hel­ler ikke detal­je­ne i saken. Så jeg skal ikke mene noe kon­kret om den. Men selve idé­en om å lage et TV-pro­gram hvor man lager mat som man ser­ve­rer sine gjes­ter hjem­me, den er fri. Mye av opp­leg­get for et slikt pro­gram gir seg selv: Man må ha et vert­skap, gjer­ne en pro­fe­sjo­nell kokk som assis­te­rer og viser hva man kan gjø­re, det må være et kjøk­ken og even­tu­elt en spise­stue, og det må være noen gjes­ter (ikke for man­ge for at det skal fun­ge­re i et TV-pro­gram). Man kan star­te med plan­leg­gin­gen, eller man kan hop­pe rett inn i gjen­nom­fø­rings­fa­sen. Men så vel­dig man­ge varia­sjons­mu­lig­he­ter er det nok ikke.

Det blir spen­nen­de å se hva ret­ten kom­mer fram til.

Print Friendly, PDF & Email