Tenk deg om fire ganger (minst) før du laster opp noe til Opera

Nett­le­se­ren Ope­ra, min favo­ritt­nett­le­ser, har kom­met i ny utga­ve (10.0). En utmer­ket nett­le­ser har blitt enda bed­re. Ope­ra til­byr også sine bru­ke­re en rek­ke nyt­ti­ge tje­nes­ter, som mulig­het til å syn­kro­ni­se­re bok­mer­ker mel­lom fle­re maski­ner, osv.

Men tar man seg bry­et med å lese avtale­vil­kå­re­ne for bruk av Ope­ras tje­nes­ter, så er kon­klu­sjo­nen klar: Man må gjer­ne bru­ke dem til å las­te ned og til å las­te opp gans­ke verdi­løst mate­ria­le. Men ikke last opp noe som har noen som helst ver­di, for her er det vir­ke­lig “støv­su­ger­klau­su­ler” hvor Ope­ra vil ha rett til alt. Det­te står å lese i deres vil­kår:

By uploa­ding Con­tent to Opera’s site, you grant Ope­ra an unre­st­ricted, royal­ty-free, world­wi­de, irre­vo­cable licen­se to use, repro­du­ce, dis­play, per­form, modi­fy, trans­mit, and dis­tri­bute such mate­ri­al in any man­ner, inclu­ding in con­nec­tion with Opera’s busi­ness, and you also agree that Ope­ra is free to use any ideas, con­cepts, know-how, or tech­ni­ques that you send Ope­ra for any pur­pose. For the avoi­dan­ce of doubt, this clau­se does not apply to the files you share as an End-User of the Ope­ra Uni­te, as such files are never uploa­ded to Opera’s site. Ope­ra will not make a claim to own or use those files.”

Kon­klu­sjo­nen er enkel: Ikke del ide­er, kunn­skap eller annet med Ope­ra, og ikke last opp noe, med mind­re du har et klart øns­ke om å gi dem alt.

Print Friendly, PDF & Email
 • Mar­tin

  Det skal vel ikke mye fan­ta­si til for å kun­ne argu­men­te­re for at sli­ke avtale­klau­su­ler er uri­me­li­ge. Hvor­dan tror du sli­ke avta­ler had­de stått seg i norsk retts­ve­sen? Avsen­der vet jo at dis­se avta­le­ne ikke leses.

 • For meg vir­ker kalusu­le­ne uri­me­li­ge, og jeg tvi­ler ærlig talt på at Ope­ra vil våge å ta en kon­flikt basert på dis­se. Men den som aksep­te­rer sli­ke vil­kår og las­ter opp mate­ria­le har uan­sett et pro­blem. Ope­ra vil kun­ne vise til vil­kå­re­ne, og så blir det i prak­sis den som føler seg kren­ket som må ta ini­tia­ti­vet.

 • Teks­ten sier da vel­dig klart at det er snakk om opp­las­ting til Ope­ra sin hjem­me­side. Den­ne avta­len er vel bereg­net på tips og for­slag til for­bed­rin­ger og feil som pro­gram­va­ren har? De tar ingen eier­skap i infor­ma­sjo­nen som deles med Ope­ra Uni­te. Det er ytterst få men­nes­ker som fak­tisk las­ter noe opp til Ope­ra. Så len­ge vi har en ånds­verk­lov så er den gjel­den­de, det er ikke mulig for nors­ke bor­ge­re å full­sten­dig fri­stil­le sitt ånds­verk, vi har ikke noe begrep for “Pub­lic Domain” i Nor­ge. Hvis man ikke øns­ker å dele infor­ma­sjon, så unn­la­ter man å for­tel­le den til noen, det er enes­te prak­tis­ke måten å beskyt­te seg på.

 • Teks­ten i ditt eksem­pel er ikke i Desk­top End-User Licen­se Agreement, er litt annen tekst som står i Ope­ra 10:

  We do not claim ownership of any User Gene­rated Con­tent. How­e­ver, by sub­mit­ting User Gene­rated Con­tent to us, you grant us the right and limi­ted licen­se to use, copy, dis­play, per­form, dis­tri­bute and adapt this User Gene­rated Con­tent for the pur­pose of car­ry­ing out the Ser­vices.

 • Jeg leser ikke vil­kå­re­ne slik. Det er høyst uklart hva som egent­lig menes med “site”, men det er nær­lig­gen­de å tol­ke det slik at det omfat­ter alle tje­nes­ter som Ope­ra til­byr. Det kan omfat­te blogg-tje­nes­ter, Ope­ra-mail, back-up tje­nes­ter, osv. Jeg har ikke sett på vil­kå­re­ne for alle nettje­nes­ter som Ope­ra til­byr, men de vil­kå­re­ne jeg har gjen­gitt er gans­ke så alt­o­mo­fat­ten­de.

  For­øv­rig har Ope­ras sjefs­ju­rist sagt at han skal kom­me til­ba­ke med et svar i løpet av noen dager, så da får vi se hva de sier.

 • Nå er det jo slikt at Ope­ra Uni­te ikke er tatt med i ende­li­ge Ope­ra 10.

  Ellers er jeg enig at den­ne avtale­kalau­su­ler er helt uri­me­lig, men jeg har uan­sett ikke brukt Ope­ra Uni­te til slikt løs­ning for lag­ring av filer.