Fotballgalskap

Nå har fot­bal­len “invi­tert til dia­log” om å søke EM i foball i 2016. I prak­sis betyr det at de ber sta­ten om å beta­le mel­lom 6,2 og 6,9 mrd i støt­te for at Nor­ge skal kun­ne arran­ge­re EM i fotball.

Man suk­rer det hele med luf­ti­ge påstan­der om stor sam­funns­mes­sig gevinst, bl.a. for­di man kalk­u­le­rer med mer enn en mil­lion til­rei­sen­de. Det vir­ker som om fot­ball-Nor­ge tror at folk skal kom­me rei­sen­de til lan­det med Euro­pas dyres­te øl for å sit­te i en park og se kam­per på stor­skjerm. Det­te tal­let tror ikke reise­bran­sjen på. Rek­tor Trond Blin­heim ved Mar­keds­høy­sko­len mener ansla­ge­ne er “bob-bob”. Tryg­ve Heg­nar sier det ikke fin­nes hotell­sen­ger til alle de fot­bal­len tror skal kom­me.  Og jeg tror hel­ler ikke på sli­ke tall. Noen av oss hus­ker fort­satt hvor­dan man over­solg­te syk­kel-VM i Oslo i 1993. Da Trond Gis­ke i for­bin­del­se med Oslo Grand Prix ble spurt om hva han hus­ket fra syk­kel-VM i 1993, sa han at han satt på Stor­tin­get den gan­gen og hus­ket godt en reg­ning som sta­ten måt­te pluk­ke opp i ettertid.

Den “sam­funns­mes­si­ge gevins­ten” er gjer­ne også utbyg­ging av infra­struk­tur m.m., men det bør ikke være nød­ven­dig å arran­ge­re fot­ball-EM hvis målet er å byg­ge veier.

Con­ti­nue read­ing Fot­ball­gal­skap

Byrådspartiene Høyre og FrP er Oslos sykkelbremser

sykkelvei_litenByrå­det, med Høy­re og FrP, for­sø­ker å frem­stå som par­ti­er som vil leg­ge til ret­te for syk­ler. De har pro­kla­mert at Oslo skal bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Jeg tvi­ler på at de tror på det de selv sier.

Ser vi på vote­rin­ge­ne i bysty­ret frem­står de to byråds­par­ti­ene som Oslos syk­kel­brem­ser. Mye av det som er ved­tatt om utbyg­ging av syk­kel­vei­er og til­rette­leg­ging for syk­ler i Oslo er ved­tatt i bysty­ret mot Høy­res og FrPs stem­mer. Byråds­par­ti­ene er med på det run­de og ufor­plik­ten­de, men stem­mer mot kon­kre­te til­tak. Da “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet” ble ved­tatt 21.07.1999 ved­tok bysty­ret en plan i åtte punk­ter. De to førs­te punk­te­ne ble ved­tatt enstemmig:

1. Bysty­ret tar ved­lag­te “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo” til orientering.

2. Pla­nen er ret­nings­gi­ven­de for kom­mune­del­pla­ner og reguleringsplaner.”

Det­te er ikke akku­rat vel­dig for­plik­ten­de for­mu­le­rin­ger. De seks nes­te punk­te­ne er mer kon­kre­te. Dis­se ble ved­tatt mot stem­me­ne fra de to byråds­par­ti­ene Høy­re og FrP:

Con­ti­nue read­ing Byråds­par­ti­ene Høy­re og FrP er Oslos syk­kel­brem­ser