Byrådspartiene Høyre og FrP er Oslos sykkelbremser

sykkelvei_litenByrå­det, med Høy­re og FrP, for­sø­ker å frem­stå som par­ti­er som vil leg­ge til ret­te for syk­ler. De har pro­kla­mert at Oslo skal bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Jeg tvi­ler på at de tror på det de selv sier.

Ser vi på vote­rin­ge­ne i bysty­ret frem­står de to byråds­par­ti­ene som Oslos syk­kel­brem­ser. Mye av det som er ved­tatt om utbyg­ging av syk­kel­vei­er og til­rette­leg­ging for syk­ler i Oslo er ved­tatt i bysty­ret mot Høy­res og FrPs stem­mer. Byråds­par­ti­ene er med på det run­de og ufor­plik­ten­de, men stem­mer mot kon­kre­te til­tak. Da “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet” ble ved­tatt 21.07.1999 ved­tok bysty­ret en plan i åtte punk­ter. De to førs­te punk­te­ne ble ved­tatt enstemmig:

1. Bysty­ret tar ved­lag­te “Plan for hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo” til orientering.

2. Pla­nen er ret­nings­gi­ven­de for kom­mune­del­pla­ner og reguleringsplaner.”

Det­te er ikke akku­rat vel­dig for­plik­ten­de for­mu­le­rin­ger. De seks nes­te punk­te­ne er mer kon­kre­te. Dis­se ble ved­tatt mot stem­me­ne fra de to byråds­par­ti­ene Høy­re og FrP:

3. Byrå­det bes for­se­re utbyg­gin­gen av hoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo med utgangs­punkt i eksis­te­ren­de pla­ner og med sik­te på etab­le­ring av et fin­mas­ket syk­kel­vei­nett for alle typer syk­lis­ter i Oslo.

4. Syk­kel­vei­net­tet må ha en stan­dard som til­freds­stil­ler alle kva­li­tets­krav mht. valg av tra­se­er, løs­nin­ger og utfø­rel­se. Utbed­ring av ulyk­kes­punk­ter i til­knyt­ning til eksis­te­ren­de syk­kel­vei­nett må prioriteres.

5. Byrå­det bes leg­ge fram en for­plik­ten­de og tid­fes­tet trinn­vis utbyg­gings­plan av syk­kel­vei­net­tet i Oslo i sam­ar­beid med alle rele­van­te stat­li­ge og kom­mu­na­le etater.

6. Byrå­det bes frem­me sak om sam­men­hen­gen­de grønt­kor­ri­do­rer og turveier/sykkelveier fra mar­ka til sjø­en, her­under Alna­el­ven og Ljanselven.

7. Byrå­det bes frem­me sak om opp­ar­bei­del­se av såkalt “Grønn rute” fra Gro­rud­da­len til Sjø­lyst, hvor etab­le­ring av bru­for­bin­del­se over Akers­el­ven (Jeru­sa­lem bru), samt over spor­om­rå­det på Major­stu­en inn­går som delprosjekter.

8. Byrå­det bes leg­ge frem sak om bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel i sentrum.”

Da “Sta­tus, eva­lu­e­ring og vide­re arbeid” med “Prin­sipplan for gate­bru­ken i Oslo sen­trum” var til i behand­ling i bysty­ret 23. april 2008 ble føl­gen­de enstem­mig vedtatt:

Det etab­le­res egne sam­men­hen­gen­de skil­te­de syk­kel­trasé­er gjen­nom sen­trum, både i nord/­sør-ret­ning og øst/vest-ret­ning for å føl­ge opp inten­sjo­ne­ne i hoved­syk­kel­vei­nett­pla­nen. Syk­kel­trasé­ene skal ikke blan­des med øvrig tra­fikk. Det etab­le­res tyde­li­ge trasé­er for alle tra­fi­kant­grup­per i de sam­me gate­lø­pe­ne slik at syk­kel­felt, gang­felt, kol­lek­tiv­felt og bil­tra­fikk­årer tyde­lig skil­les fra hverandre.”

Det­te repre­sen­te­rer en end­ring fra byråd­par­ti­enes tid­li­ge­re hold­ning om at det ikke skal etab­le­res egne syk­kel­vei­er innen­for Ring 1, og at tra­fik­ken skul­le være blan­det. Om det skal tol­kes som et posi­tivt tegn at den nye byrå­den som har ansva­ret for sam­ferd­sel, Jøran Kall­myr, var for­slags­stil­ler på veg­ne av FrP, vet jeg ikke. Men det er lov å håpe at han ikke er like mye syk­kel­brems som sin for­gjen­ger, Peter N. Myhre.

Men nok en gang ble noen mer kon­kre­te for­slag ved­tatt mot byråds­par­ti­enes stem­mer. Det­te var:

Føl­gen­de hoved­trasé­er for syk­kel i nord/­sør- og øst/vest-ret­ning vur­de­res særskilt:
— I øst/vest-ret­ning vur­de­res egen sam­men­hen­gen­de syk­kel­tra­sé for strek­nin­gen Wer­ge­lands­vei­en — Kris­ti­an IVs gate — Gren­sen — Kirkeristen.
— I nord/­sør-ret­ning vur­de­res egen sam­men­hen­gen­de syk­kel­tra­sé for strek­nin­gen Anker­brua — Torg­gata — Kirkegata.

Syk­kel­vei­en i Råd­hus­gata skal forlenges/fullføres fram til Råd­hus­plas­sen. [Kan­skje sym­bo­let på Oslos syk­ke­l­idio­ti fak­tisk kom­mer til å forsvinne?]

Syk­kel­vei­en øst­fra som nå ender på Lil­le­tor­get må for­len­ges slik at den knyt­tes sam­men med syk­kel­vei­en i Råd­hus­gata. Byrå­det ori­en­te­rer Sam­ferd­sels- og miljø­ko­mi­te­en om hvor­dan det­te gjen­nom­fø­res, for­trinns­vis før eller sam­ti­dig med at Jern­bane­tor­get kol­lek­tiv­knute­punkt blir tatt i bruk.”

Vi har hørt man­ge løf­ter. Nylig har et nyoppus­set Jern­bane­torg blitt åpnet, uten at det er gjort noe for å leg­ge til ret­te for syk­ler. Den løs­nin­gen som bysty­ret ved­tok skul­le være­gjen­nom­ført “for­trinns­vis før eller sam­ti­dig med at Jern­bane­tor­get kol­lek­tiv­knute­punkt blir tatt i bruk” er fort­satt ikke på plass, og det ser ikke ut til at noe arbeid har startet.

Når det så er det ned­stem­te byrå­det som får ansva­ret med å føl­ge opp bysty­rets ved­tak er det ikke sær­lig over­ras­ken­de at opp­føl­gin­gen er lite entu­si­as­tisk. Som tid­li­ge­re påpekt så har bystret bl.a. ved­tatt det­te som en del av Oslo kom­mu­nes hand­lings­plan 2006–2009:

Bysty­ret ber byrå­det raskt gjen­nom­føre til­tak som bed­rer syk­lis­te­nes frem­kom­me­lig­het på ste­der der bort­fall av syk­kel­vei rett før rund­kjø­rin­ger og vei­kryss i dag ska­per far­li­ge for­hold for syklister.”

Så langt synes ikke noe å være gjort, og det er nå kna­ppe fire måne­der igjen av den peri­oden hand­lings­pla­nen skul­le gjel­de for. Fort­satt for­svin­ner syk­kel­vei­er der de trengs mest, for å gi plass til de for byråds­par­ti­ene så hel­li­ge bilene.

Den tris­te kon­klu­sjo­nen er alt­så at de to byråds­par­ti­ene i bysty­ret stem­mer mot kon­kre­te for­slag for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter i Oslo, og når de blir ned­stemt sabo­te­rer byrå­det bysty­rets ved­tak ved ikke å føl­ge dem opp.

Syk­lis­tens lands­for­ening har før val­get gjen­nom­gått og vur­dert de uli­ke par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Det er ikke noen stor over­ras­kel­se at FrP og Høy­re hav­ner på bun­nen av den lis­ta. Om Høy­re skri­ver de:

Høy­re er nær­mest usyn­li­ge nasjo­nalt når det kom­mer til syk­kel. Det er skuf­fen­de, selv om par­ti­et har vist i en rek­ke bykom­mu­ner at de kan. Dog er Oslo, hvor de sit­ter med byråds­le­de­ren, et dår­lig eksem­pel på nett­opp dét siden byen opp­le­ves som tid­vis kao­tisk for de syklende.”

At FrP er aller dår­ligst, bør ikke over­ras­ke noen. Og selv vel­ger jeg å hol­de sær­lig FrP, sær­lig ved syk­kel­brems og tid­li­ge­re  byråd Peter N. Myh­re hoved­an­svar­lig for elen­dig­he­ten i Oslo. Og når FrP-poli­ti­ere mar­ke­rer seg i syk­kel­po­li­tikk (stort sett er de tem­me­lig usyn­li­ge her), så er det f.eks. ved at en poli­ti­ker rea­ge­rer mot at vei­be­vilg­nin­ger skal bru­kes til syk­kel­vei­er. FrP er bilist­par­ti­et frem­for noe. Så den som er opp­tatt av syk­kel bør sty­re langt unna FrP (i til­legg til at det er man­ge and­re grun­ner til å hol­de seg unna det partiet).

Om vi skal la noe av det­te spil­le over på det nært fore­stå­en­de stor­tings­val­get, så må vi også ta med at Arbei­der­par­ti­et er nes­ten like dår­lig som Høy­re i Syk­lis­tens lands­for­enings gjen­nom­gang. Høy­re får 3‑, AP får 3 på en ska­la fra 1 til 6. Den som er opp­tatt av syk­kel bør stem­me på et av sen­trums­par­ti­ene eller SV.

Print Friendly, PDF & Email