Byrådspartiene Høyre og FrP er Oslos sykkelbremser

sykkelvei_litenByrådet, med Høyre og FrP, forsøker å fremstå som partier som vil legge til rette for sykler. De har proklamert at Oslo skal bli Norges beste sykkelby. Jeg tviler på at de tror på det de selv sier.

Ser vi på voteringene i bystyret fremstår de to byrådspartiene som Oslos sykkelbremser. Mye av det som er vedtatt om utbygging av sykkelveier og tilrettelegging for sykler i Oslo er vedtatt i bystyret mot Høyres og FrPs stemmer. Byrådspartiene er med på det runde og uforpliktende, men stemmer mot konkrete tiltak. Da “Plan for hovedsykkelveinettet” ble vedtatt 21.07.1999 vedtok bystyret en plan i åtte punkter. De to første punktene ble vedtatt enstemmig:

“1. Bystyret tar vedlagte “Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo” til orientering.

2. Planen er retningsgivende for kommunedelplaner og reguleringsplaner.”

Dette er ikke akkurat veldig forpliktende formuleringer. De seks neste punktene er mer konkrete. Disse ble vedtatt mot stemmene fra de to byrådspartiene Høyre og FrP:

“3. Byrådet bes forsere utbyggingen av hovedsykkelveinettet i Oslo med utgangspunkt i eksisterende planer og med sikte på etablering av et finmasket sykkelveinett for alle typer syklister i Oslo.

4. Sykkelveinettet må ha en standard som tilfredsstiller alle kvalitetskrav mht. valg av traseer, løsninger og utførelse. Utbedring av ulykkespunkter i tilknytning til eksisterende sykkelveinett må prioriteres.

5. Byrådet bes legge fram en forpliktende og tidfestet trinnvis utbyggingsplan av sykkelveinettet i Oslo i samarbeid med alle relevante statlige og kommunale etater.

6. Byrådet bes fremme sak om sammenhengende grøntkorridorer og turveier/sykkelveier fra marka til sjøen, herunder Alnaelven og Ljanselven.

7. Byrådet bes fremme sak om opparbeidelse av såkalt “Grønn rute” fra Groruddalen til Sjølyst, hvor etablering av bruforbindelse over Akerselven (Jerusalem bru), samt over sporområdet på Majorstuen inngår som delprosjekter.

8. Byrådet bes legge frem sak om bedre tilrettelegging for sykkel i sentrum.”

Da “Status, evaluering og videre arbeid” med “Prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum” var til i behandling i bystyret 23. april 2008 ble følgende enstemmig vedtatt:

“Det etableres egne sammenhengende skiltede sykkeltraséer gjennom sentrum, både i nord/sør-retning og øst/vest-retning for å følge opp intensjonene i hovedsykkelveinettplanen. Sykkeltraséene skal ikke blandes med øvrig trafikk. Det etableres tydelige traséer for alle trafikantgrupper i de samme gateløpene slik at sykkelfelt, gangfelt, kollektivfelt og biltrafikkårer tydelig skilles fra hverandre.”

Dette representerer en endring fra byrådpartienes tidligere holdning om at det ikke skal etableres egne sykkelveier innenfor Ring 1, og at trafikken skulle være blandet. Om det skal tolkes som et positivt tegn at den nye byråden som har ansvaret for samferdsel, Jøran Kallmyr, var forslagsstiller på vegne av FrP, vet jeg ikke. Men det er lov å håpe at han ikke er like mye sykkelbrems som sin forgjenger, Peter N. Myhre.

Men nok en gang ble noen mer konkrete forslag vedtatt mot byrådspartienes stemmer. Dette var:

“Følgende hovedtraséer for sykkel i nord/sør- og øst/vest-retning vurderes særskilt:
– I øst/vest-retning vurderes egen sammenhengende sykkeltrasé for strekningen Wergelandsveien – Kristian IVs gate – Grensen – Kirkeristen.
– I nord/sør-retning vurderes egen sammenhengende sykkeltrasé for strekningen Ankerbrua – Torggata – Kirkegata.

Sykkelveien i Rådhusgata skal forlenges/fullføres fram til Rådhusplassen. [Kanskje symbolet på Oslos sykkelidioti faktisk kommer til å forsvinne?]

Sykkelveien østfra som nå ender på Lilletorget må forlenges slik at den knyttes sammen med sykkelveien i Rådhusgata. Byrådet orienterer Samferdsels- og miljøkomiteen om hvordan dette gjennomføres, fortrinnsvis før eller samtidig med at Jernbanetorget kollektivknutepunkt blir tatt i bruk.”

Vi har hørt mange løfter. Nylig har et nyoppusset Jernbanetorg blitt åpnet, uten at det er gjort noe for å legge til rette for sykler. Den løsningen som bystyret vedtok skulle væregjennomført “fortrinnsvis før eller samtidig med at Jernbanetorget kollektivknutepunkt blir tatt i bruk” er fortsatt ikke på plass, og det ser ikke ut til at noe arbeid har startet.

Når det så er det nedstemte byrådet som får ansvaret med å følge opp bystyrets vedtak er det ikke særlig overraskende at oppfølgingen er lite entusiastisk. Som tidligere påpekt så har bystret bl.a. vedtatt dette som en del av Oslo kommunes handlingsplan 2006-2009:

“Bystyret ber byrådet raskt gjennomføre tiltak som bedrer syklistenes fremkommelighet på steder der bortfall av sykkelvei rett før rundkjøringer og veikryss i dag skaper farlige forhold for syklister.”

Så langt synes ikke noe å være gjort, og det er nå knappe fire måneder igjen av den perioden handlingsplanen skulle gjelde for. Fortsatt forsvinner sykkelveier der de trengs mest, for å gi plass til de for byrådspartiene så hellige bilene.

Den triste konklusjonen er altså at de to byrådspartiene i bystyret stemmer mot konkrete forslag for å bedre forholdene for syklister i Oslo, og når de blir nedstemt saboterer byrådet bystyrets vedtak ved ikke å følge dem opp.

Syklistens landsforening har før valget gjennomgått og vurdert de ulike partienes sykkelpolitikk. Det er ikke noen stor overraskelse at FrP og Høyre havner på bunnen av den lista. Om Høyre skriver de:

“Høyre er nærmest usynlige nasjonalt når det kommer til sykkel. Det er skuffende, selv om partiet har vist i en rekke bykommuner at de kan. Dog er Oslo, hvor de sitter med byrådslederen, et dårlig eksempel på nettopp dét siden byen oppleves som tidvis kaotisk for de syklende.”

At FrP er aller dårligst, bør ikke overraske noen. Og selv velger jeg å holde særlig FrP, særlig ved sykkelbrems og tidligere  byråd Peter N. Myhre hovedansvarlig for elendigheten i Oslo. Og når FrP-politiere markerer seg i sykkelpolitikk (stort sett er de temmelig usynlige her), så er det f.eks. ved at en politiker reagerer mot at veibevilgninger skal brukes til sykkelveier. FrP er bilistpartiet fremfor noe. Så den som er opptatt av sykkel bør styre langt unna FrP (i tillegg til at det er mange andre grunner til å holde seg unna det partiet).

Om vi skal la noe av dette spille over på det nært forestående stortingsvalget, så må vi også ta med at Arbeiderpartiet er nesten like dårlig som Høyre i Syklistens landsforenings gjennomgang. Høyre får 3-, AP får 3 på en skala fra 1 til 6. Den som er opptatt av sykkel bør stemme på et av sentrumspartiene eller SV.