Fotballgalskap

Nå har fot­bal­len “invi­tert til dia­log” om å søke EM i foball i 2016. I prak­sis betyr det at de ber sta­ten om å beta­le mel­lom 6,2 og 6,9 mrd i støt­te for at Nor­ge skal kun­ne arran­ge­re EM i fotball.

Man suk­rer det hele med luf­ti­ge påstan­der om stor sam­funns­mes­sig gevinst, bl.a. for­di man kalk­u­le­rer med mer enn en mil­lion til­rei­sen­de. Det vir­ker som om fot­ball-Nor­ge tror at folk skal kom­me rei­sen­de til lan­det med Euro­pas dyres­te øl for å sit­te i en park og se kam­per på stor­skjerm. Det­te tal­let tror ikke reise­bran­sjen på. Rek­tor Trond Blin­heim ved Mar­keds­høy­sko­len mener ansla­ge­ne er “bob-bob”. Tryg­ve Heg­nar sier det ikke fin­nes hotell­sen­ger til alle de fot­bal­len tror skal kom­me.  Og jeg tror hel­ler ikke på sli­ke tall. Noen av oss hus­ker fort­satt hvor­dan man over­solg­te syk­kel-VM i Oslo i 1993. Da Trond Gis­ke i for­bin­del­se med Oslo Grand Prix ble spurt om hva han hus­ket fra syk­kel-VM i 1993, sa han at han satt på Stor­tin­get den gan­gen og hus­ket godt en reg­ning som sta­ten måt­te pluk­ke opp i ettertid.

Den “sam­funns­mes­si­ge gevins­ten” er gjer­ne også utbyg­ging av infra­struk­tur m.m., men det bør ikke være nød­ven­dig å arran­ge­re fot­ball-EM hvis målet er å byg­ge veier.

For sam­men­lig­nin­gens skyld så jeg på bud­sjet­tet for Uni­ver­si­te­tet i Oslo for 2009. Bevilg­nin­ge­ne over stats­bud­sjet­tet var for det året  3.998 mil­lo­ner. (I sty­re­no­ta­tet står det fak­tisk 3.998 mil­li­ar­der, som er enda mer enn hva den kon­go­le­sis­ke stats­ad­vo­ka­ten vil­le kre­ve i erstat­ning fra Nor­ge. Men her har nok noen snub­let i tall.) Fot­bal­len ber alt­så om det som til­sva­rer bevilg­nin­ge­ne til UiO for drift i 1 3/4 år. Da kan vi stil­le spørs­må­let: Hva vil gi størst sam­funns­mes­sig gevinst: EM i fot­ball, eller noen mil­li­ar­der eks­tra til forskning?

Jeg slut­ter ikke å bli for­und­ret over fot­bal­lens tro på at de står over og uten­for det som gjel­der for and­re i sam­fun­net. Det er vel den enes­te bran­sjen hvor men­neske­han­del dri­ves helt åpne­lyst, og hvor barn bin­des til avta­ler som for­plik­ter dem langt mer enn hva de kun­ne ha gjort over­for en hvil­ken som helst annen arbeids­gi­ver. Det er slave­kon­trak­ter hvor man går inn i et sys­tem med kjøp og salg av mennesker.

Legg til at vi sta­dig kan lese om fot­ball­spil­le­re som bøt­leg­ges av sin arbeids­gi­ver. Den sis­te saken (som jeg kjen­ner) var at Viking-spil­le­ren Mame Niang fikk en bot på 15.000 av klub­ben for å ha skal­let ned en lag­ka­me­rat. Man skal selv­sagt ikke gå til fysisk angrep på sine arbeids­kol­le­ger. Men hvil­ken annen arbeids­gi­ver kun­ne ha inn­ført et sys­tem hvor de selv opp­trer som aktor og dom­mer og ileg­ger en ansatt en stor bot?

Ytrings­fri­het gjel­der ikke i fot­bal­len. Man kan ikke utstraf­fet kri­ti­se­re en fot­ball­dom­mer, uan­sett hvor beret­ti­get kri­tik­ken måt­te være. Det­te er sole­kla­re brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne. Men i fot­bal­len kan man til­la­te seg slikt.

Hel­dig­vis har NRK tatt til for­nuft og kvit­tet seg med ret­tig­he­te­ne til å sen­de kam­per fra fot­ball-VM. Jeg har ikke noe i mot at NRK sen­der fot­ball (selv om fot­bal­len gene­relt får alt for stor plass både i NRK og and­re kana­ler. Idag, 4. sep­tem­ber 2009, var det åpen­bart en vik­ti­ge­re nyhet for Dags­revy-redak­sjo­nen at en fot­ball­agent var bli fri­kjent for svi­de­lan­kla­ge enn at noen av de nors­ke “Ter­ra-kom­mu­ne­ne” vant del­vis fram med kra­vet mot den irs­ke Dep­fa Bank.). Men det er menings­løst at NRK bru­ker lisens­pen­ger til å være med på bud­run­der for over­pri­se­de arrangementer.

Idret­ten er grå­dig i beg­ge ender. Klub­ber og arran­gø­rer sel­ger seg til spon­so­rer, og sam­ti­dig vil de sel­ge det gjen­nom­kom­mer­sia­li­ser­te pro­duk­tet til van­vit­ti­ge pri­ser. Avsen­der­si­dens spon­so­rer er inter­es­sert i mest mulig eks­po­ne­ring, noe de ikke får hvis de pri­ser seg bort fra all­menn­ka­na­le­ne. Sann­syn­lig­vis mer før enn siden må de vel­ge bred eks­po­ne­ring eller høy pris for ret­tig­he­te­ne. Hel­ler ikke idret­ten kan få både i pose og sekk. Om jeg hus­ker rett opp­da­get norsk ishockey at de treng­te NRK mer enn NRK treng­te norsk ishockey da de valg­te å sel­ge ret­tig­he­te­ne til en kanal som var vil­lig til å beta­le mer. Fle­re kan kom­me til å gjø­re til­sva­ren­de erfaringer.

Print Friendly, PDF & Email