Kaos i Grensen og syklistene er glemt

Onsdag 9. september skriver Aften en artikkel om “Kaos i Grensen”. Dessverre er artikkelen ikke på nett. Vi får vite om planer for trikk, fortau osv. Men det er ikke et ord om hvordan man vil legge til rette for sykkel. Jeg har tidligere pekt på at Oslo kommune har valgt å lede syklistene inn i en trafikkfelle nettopp her (kanskje FrP-byråden og Samferdselsetaten ser det som en mulighet til å bli kvitt noen av syklistene?).

Det burde være en selvfølge at når Oslo kommune bruker masse penger på å ruste opp en vei, da har man også en plan for sykkeltrafikken. Men slik er det altså ikke i Oslo. Der “glemmes” som regel syklistene, så også her.  Samferdselsetaten ved overingeniør Petter Skjelsbæk nevner ikke sykler, og Aftenpostens journalist Maria Elle spør heller ikke. At Petter Skjelsbæk ikke nevner syklister overrasker lite om man går til Oslo kommunes egen presentasjon av prosjektet. Heller ikke her er sykler nevnt med et eneste ord. Både Samferdselsetaten og Aftenposten svikter med andre ord syklistene.

Jeg har utfordret Maria Elle til å ta opp spørsmålet om hvordan man planlegger sykkeltrafikk i Grensen. Jeg har sendt en e-post med følgende innhold til Maria Elle, med kopi til Samferdselsetaten, så få vi se om noen av dem følger opp.

“Jeg leste artikkelen i Aften i dag om kaos i Grensen. Men jeg savnet ett viktig spørsmål: Hvordan er planene for sykkeltrafikk? I dag er situasjonen den at Oslo kommune i sin ”visdom” har anlagt en sykkeltrasé som ender i en trafikkfelle, nemlig krysset Akersgata / Grensen. Jeg har kommentert denne på http://blogg.torvund.net/2009/06/28/led-oss-ikke-inn-i-trikkeskinner/

I artikkelen nevner ikke overingeniør Petter Skjelsbæk sykler med ett ord, og Aftenposten spør heller ikke om det. Det burde være en selvfølge at når man ruster opp en gate som faktisk i praksis er et sykkelknutepunkt, da planlegger man også hvordan sykkeltrafikken skal håndteres. Dessverre er dette slett ikke en selvfølge i Samferdselsetaten i Oslo kommune (jeg tror ikke at noen ansvarlig der sykler), og sykkel er heller ikke nevnt ett eneste sted i etatens egen presentasjon av prosjektet – http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/kollektivtrafikk/article134358-14386.html Man kan gjerne se dette som nok et eksempel på at Samferdselsetaten ikke tar sykkel på alvor – dessverre. Og når Aftenposten ikke spør om dette, da kan man spørre om Aftenposten tar sykkel på alvor i denne byen.

Men Aftenposten bør ikke la dem slippe unna så lett. Derfor utfordrer jeg Aftenposten ved Maria Elle til å ta en ny telefon til overingeniør Petter Skjelsbæk og spørre om hvordan de har tenkt å legge til rette for den sykkeltrafikken de faktisk leder inn i Grensen. Når han ganske sikkert kommer til å si at man ikke har noen planer for det, så bør de ikke slippe for lett unna. Hvorfor planlegger de ikke for alle grupper av trafikanter? Kan ikke prosjektledelsen svare så får det løftes til politisk nivå, ved byråd Jøran Kallmyr.”

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.