Kaos i Grensen og syklistene er glemt

Ons­dag 9. sep­tem­ber skri­ver Aften en artik­kel om “Kaos i Gren­sen”. Dess­ver­re er artik­ke­len ikke på nett. Vi får vite om pla­ner for trikk, for­tau osv. Men det er ikke et ord om hvor­dan man vil leg­ge til ret­te for syk­kel. Jeg har tid­li­ge­re pekt på at Oslo kom­mu­ne har valgt å lede syk­lis­te­ne inn i en tra­fikk­fel­le nett­opp her (kan­skje FrP-byrå­den og Sam­ferd­sels­eta­ten ser det som en mulig­het til å bli kvitt noen av syklistene?).

Det bur­de være en selv­føl­ge at når Oslo kom­mu­ne bru­ker mas­se pen­ger på å rus­te opp en vei, da har man også en plan for syk­kel­tra­fik­ken. Men slik er det alt­så ikke i Oslo. Der “glem­mes” som regel syk­lis­te­ne, så også her.  Sam­ferd­sels­eta­ten ved over­in­ge­ni­ør Petter Skjels­bæk nev­ner ikke syk­ler, og Aften­pos­tens jour­na­list Maria Elle spør hel­ler ikke. At Petter Skjels­bæk ikke nev­ner syk­lis­ter over­ras­ker lite om man går til Oslo kom­mu­nes egen pre­sen­ta­sjon av pro­sjek­tet. Hel­ler ikke her er syk­ler nevnt med et enes­te ord. Både Sam­ferd­sels­eta­ten og Aften­pos­ten svik­ter med and­re ord syklistene.

Jeg har utford­ret Maria Elle til å ta opp spørs­må­let om hvor­dan man plan­leg­ger syk­kel­tra­fikk i Gren­sen. Jeg har sendt en e‑post med føl­gen­de inn­hold til Maria Elle, med kopi til Sam­ferd­sels­eta­ten, så få vi se om noen av dem føl­ger opp.

Jeg les­te artik­ke­len i Aften i dag om kaos i Gren­sen. Men jeg sav­net ett vik­tig spørs­mål: Hvor­dan er pla­ne­ne for syk­kel­tra­fikk? I dag er situa­sjo­nen den at Oslo kom­mu­ne i sin ”vis­dom” har anlagt en syk­kel­tra­sé som ender i en tra­fikk­fel­le, nem­lig krys­set Akers­gata / Gren­sen. Jeg har kom­men­tert den­ne på http://blogg.torvund.net/2009/06/28/led-oss-ikke-inn-i-trikkeskinner/

I artik­ke­len nev­ner ikke over­in­ge­ni­ør Petter Skjels­bæk syk­ler med ett ord, og Aften­pos­ten spør hel­ler ikke om det. Det bur­de være en selv­føl­ge at når man rus­ter opp en gate som fak­tisk i prak­sis er et syk­kel­knute­punkt, da plan­leg­ger man også hvor­dan syk­kel­tra­fik­ken skal hånd­te­res. Dess­ver­re er det­te slett ikke en selv­føl­ge i Sam­ferd­sels­eta­ten i Oslo kom­mu­ne (jeg tror ikke at noen ansvar­lig der syk­ler), og syk­kel er hel­ler ikke nevnt ett enes­te sted i eta­tens egen pre­sen­ta­sjon av pro­sjek­tet — http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/kollektivtrafikk/article134358-14386.html Man kan gjer­ne se det­te som nok et eksem­pel på at Sam­ferd­sels­eta­ten ikke tar syk­kel på alvor – dess­ver­re. Og når Aften­pos­ten ikke spør om det­te, da kan man spør­re om Aften­pos­ten tar syk­kel på alvor i den­ne byen.

Men Aften­pos­ten bør ikke la dem slip­pe unna så lett. Der­for utford­rer jeg Aften­pos­ten ved Maria Elle til å ta en ny tele­fon til over­in­ge­ni­ør Petter Skjels­bæk og spør­re om hvor­dan de har tenkt å leg­ge til ret­te for den syk­kel­tra­fik­ken de fak­tisk leder inn i Gren­sen. Når han gans­ke sik­kert kom­mer til å si at man ikke har noen pla­ner for det, så bør de ikke slip­pe for lett unna. Hvor­for plan­leg­ger de ikke for alle grup­per av tra­fi­kan­ter? Kan ikke pro­sjekt­le­del­sen sva­re så får det løf­tes til poli­tisk nivå, ved byråd Jøran Kallmyr.”

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email