Bør NRK kunne lansere NRK-journalisters bøker?

I dag, 6. okto­ber 2009, fikk NRK-jour­na­list Chris­ti­an Borch rike­lig tid i Dags­nytt 18 til å pre­sen­te­re sin nye bok. For et par uker siden fikk NRK-jour­na­list Lai­la Lanes sende­tid til å snak­ke om sin bok om hen­nes og hen­nes Alz­hei­mer-ram­men­de mann, tid­li­ge­re fiskeri­mi­nis­ter Jan Hen­ry T. Olsens møte med helse­ve­se­net. Det­te gjen­tar seg hele tiden. Når bøke­ne kom­mer blir NRK et gra­tu­la­sjons­byrå for ansat­tes bøker. Det ver­ste eksem­pe­let er anta­ge­lig den omta­len Jon Alm­ås fikk om sin vaske­bok for et par år siden. Jeg tror ikke NRK had­de gitt noe sende­tid til en slik bok hvis den var skre­vet av noen uten­for NRK.

Bør NRK kun­ne pre­sen­te­re og der­med rekla­me­re for ansat­tes bøker på den­ne måten? Jeg mener at sva­ret må være et klart nei, selv om det må være rom for unn­tak i sær­li­ge tilfelle.

And­re medi­er må gjer­ne dyr­ke NRK-kjen­di­s­er som kjen­di­s­er, her­under omta­le deres bøker. Men NRK bør ha kla­re lin­jer her.

For vir­ke­lig å stil­le sin egen rolle­blan­ding i reli­eff var et annet tema i den sam­me Dags­nytt-18 sen­din­gen en kri­tikk mot påstått rolle­blan­ding i TV2s “Sen­kveld”.