Bør NRK kunne lansere NRK-journalisters bøker?

I dag, 6. okto­ber 2009, fikk NRK-jour­na­list Chris­ti­an Borch rike­lig tid i Dags­nytt 18 til å pre­sen­te­re sin nye bok. For et par uker siden fikk NRK-jour­na­list Lai­la Lanes sende­tid til å snak­ke om sin bok om hen­nes og hen­nes Alz­hei­mer-ram­men­de mann, tid­li­ge­re fiskeri­mi­nis­ter Jan Hen­ry T. Olsens møte med helse­ve­se­net. Det­te gjen­tar seg hele tiden. Når bøke­ne kom­mer blir NRK et gra­tu­la­sjons­byrå for ansat­tes bøker. Det ver­ste eksem­pe­let er anta­ge­lig den omta­len Jon Alm­ås fikk om sin vaske­bok for et par år siden. Jeg tror ikke NRK had­de gitt noe sende­tid til en slik bok hvis den var skre­vet av noen uten­for NRK.

Bør NRK kun­ne pre­sen­te­re og der­med rekla­me­re for ansat­tes bøker på den­ne måten? Jeg mener at sva­ret må være et klart nei, selv om det må være rom for unn­tak i sær­li­ge til­fel­le.

And­re medi­er må gjer­ne dyr­ke NRK-kjen­di­s­er som kjen­di­s­er, her­under omta­le deres bøker. Men NRK bør ha kla­re lin­jer her.

For vir­ke­lig å stil­le sin egen rolle­blan­ding i reli­eff var et annet tema i den sam­me Dags­nytt-18 sen­din­gen en kri­tikk mot påstått rolle­blan­ding i TV2s “Sen­kveld”.

Print Friendly, PDF & Email
 • Pingback: Ukens anbefalte - 7 October 2009 | Raymond Karlsen()

 • Håvard Han­to-Haug­se

  Eg mei­ner å hugsa at den­ne debat­ten var opp ei kort tid i sam­band med at Are og Odin, på P3, had­de laga ein sin­gel som dei sel­de til inn­tekt for eit vel­de­dig for­mål. Sin­ge­len vart pro­mo­tert i dei­ra i eige pro­gram, og i dei fles­te and­re pro­gram på P3.

  Her greip NRK-lei­in­ga inn og vis­te til at dei had­de inter­ne reg­lar som hind­ra til­set­te i NRK å pro­mo­te­ra eig­ne pro­dukt eller tje­nes­ter i eige pro­gram, sjølv om dei ikkje har øko­no­misk vinst. Det var der­imot ikkje eit pro­blem at mark­nads­fø­rin­ga heldt fram i alle and­re pro­gram på P3.

  Det­te tyder på at NRK har ret­nings­li­ner for pro­blem­stil­lin­gen, men dei fram­står som fire­kan­ta, tid­vis lite tref­fan­de og i stor grad sjølv­på­lagt.

  Ein kun­ne ten­ka seg at det vart gitt kla­ra­re førin­gar frå Stor­tin­get for å sik­ra at NRK er “reklame­fri”. Spørs­må­let er om det er hel­dig å gi seg inn på ei detalj­sty­ring av det redak­sjo­nel­le inn­hal­det i NRK sine sen­din­gar. Etter mitt hovud er det her snakk om dår­leg døm­me­kraft når ein skul­le vur­de­ra om saka had­de eit inter­es­sant redak­sjo­nelt inn­hald, ikkje eit grovt mis­bruk av riks­kring­kas­tin­ga som gjer det naud­synt med restrik­sjo­nar i den redak­sjo­nel­le fri­do­men.

 • I de til­fel­le­ne jeg ten­ker på har de ikke pro­mo­tert sine bøker i sine egne pro­gram. I de fles­te, om enn ikke i alle til­fel­le­ne, har det nok vært jour­na­lis­tisk for­svar­lig å pre­sen­te­re bøke­ne. Men man må være eks­tra var­som når det er NRK-med­ar­bei­de­res pro­duk­ter som pre­sen­te­res. Man kan f.eks. kre­ve at sli­ke inn­slag skal god­kjen­nes på et litt høy­ere nivå i NRK enn de som van­lig­vis avgjør hva som skal med og ikke.

 • Mor­ten David­sen

  Jeg fin­ner det under­lig at NRK ikke skul­le ha lov til å pro­mo­te­re egne ansat­te. Pro­fi­ler i NRK — eller hvil­ken som helst bedrift — er en del av merke­va­ren NRK.

 • Tids­skrif­tet The Eco­nomist, som pub­li­se­rer nes­ten alle artik­ler uten byline, pro­mo­te­rer bøker skre­vet av sine ansat­te på hver enes­te nett­side.

 • Mor­ten David­sen

  Jeg fin­ner det under­lig at NRK ikke skul­le ha lov til å pro­mo­te­re egne ansat­te. Pro­fi­ler i NRK — eller hvil­ken som helst bedrift — er en del av merke­va­ren NRK.