Olympisk rekord i galskap og grådighet?

Foto­gra­fen Richard Giles la 12. august det­te bil­det av Bei­jing Olym­pics Water Cube sam­men med en del and­re bil­der, ut på Flickr under en Crea­ti­ve Com­mon BY-NC lisens. Det er et flott bilde.

6. okto­ber sen­der Den inter­na­sjo­na­le olym­pis­ke komi­té, IOC, et brev til Richard Giles, hvor det bl.a. står følgende:

The Inter­na­tio­nal Olym­pic Com­mi­tee (IOC) has recent­ly beca­me awa­re  that you are cur­rent­ly licen­sing pic­tu­res from the 2008 Bei­jing games on your flickr account at the following address http://www.flickr.com/photos/richardgiles/sets/72157606780890410/

As you know, when ente­ring any Olym­pic venue, you are sub­ject to the terms and con­ditions on the back of entry tick­ets, under which ima­ges of the Game taken by you may not be used for any pur­pose other then pri­va­te, which does not inclu­de licen­sing of the pic­tu­res to third parties.

In addition, please be advised that the Olym­pic iden­ti­fi­ca­tions, such as the Olym­pic rings, the emblems and the mascots of the Olym­pic games, the word “Olym­pic” and ima­ges of the Olym­pic Games belong to the IOC and can­not be used wit­hout its prior writ­ten consent.”

Man er for­be­redt på det ver­ste fra en orga­ni­sa­sjon som IOC. Men det­te over­går like­vel mine vil­les­te fan­ta­si­er i så måte.

Tar vi utgangs­punkt i norsk rett har selv­føl­ge­lig ikke IOC ret­tig­her til bil­der tatt under OL. Åvl § 24 sier klart at bygg­verk fritt kan avbil­des, og det gjel­der selv­føl­ge­lig også olym­pis­ke bygg­verk. At noen vil­kår tryk­ket bak på en bil­lett skal inn­bære at man har fra­sagt seg fun­da­men­ta­le ret­tig­he­ter og inn­skren­ket sin ytrings­fri­het er nær­mest utenkelig.

Det er selv­føl­ge­lig også slik at jeg og alle and­re kan skri­ve om OL, IOC, osv, uten å spør­re IOC om lov til det­te, akku­rat som jeg kan skri­ve om Coca Cola og IBM.

Saken kan være et inter­es­sant eksem­pel på hvor kom­pli­sert det­te kan bli når det hele løf­tes opp på et inter­na­sjo­nalt nivå. OL fant sted i Bei­jing. Richard Giles er fra Aust­ra­lia og har kan­skje kjøpt sine bil­let­ter der. IOC hol­der til i Sveits.  Og Flickr er en USA-basert tje­nes­te som er til­gjen­ge­lig over hele ver­den. Hvil­ket lands rett man skal ta utgangs­punkt i om man seriøst skal vur­de­re IOCs krav.

I alle fall har IOC gitt oss som under­vi­ser innen­for noen av de berør­te områ­de­ne et eksem­pel på hvor van­vit­ti­ge krav noen kan få seg tli å frem­set­te. Jeg tar sjan­sen på å utro­pe det­te til olym­pisk rekord i gal­skap og grå­dig­het, i alle fall om vi hol­der oss innen­for gre­nen immaterialrett.