Den årlige personvernkrenkelsen

I natt ble lig­nings­tal­le­ne lagt ut slik at folk kan hen­ges ut med høy inn­tekt, lav inn­tekt, høy skatt, lav skatt, osv. Noen skal hen­ges ut for “grå­dig­het” mens en del barn skal mob­bes for­di for­eld­re­ne har lav inntekt.

Da Kris­tin Hal­vor­sen over­tok som finans­mi­nis­ter i 2005 var rask med å løpe “Se og Hør” og de tab­lo­i­de graf­ser­nes ærend ved å rever­se­re den mode­ra­te inn­stram­ming som hen­nes for­gjen­ger had­de gjort. Det gjen­står å se om hen­nes etter­føl­ger, Sig­bjørn John­sen, er like begeist­ret for graf­sing i folks pri­va­te forhold.

Argu­men­te­ne for å offent­lig­gjø­re tal­le­ne skal være at  man øns­ker debatt om skatte­sys­te­met og at man skal kun­ne se på for­hol­det mel­lom skatte­evne og skatt. Det­te er rent vrøvl. Men tren­ger ikke opp­lys­nin­ger om enkelt­per­soner for å se hvor­dan skatte­sys­te­met vir­ker. Ano­ny­me, aggre­ger­te tall gir mer enn godt nok grunn­lag for det­te. Det gir mer tab­lo­i­de over­skrif­ter når man kan hen­ge det på enkelt­per­soner, men det bidrar ikke noe til debatten.

At lig­nings­tal­le­ne viser for­hol­det mel­lom skatte­evne og betalt skatt er bare tull. Jeg fikk en lek­se om det­te da jeg skrev selv­an­gi­vel­sen for 2008. Da jeg så sluttal­le­ne men­te jeg at det­te måt­te være feil, søk­te utset­tel­se og sjek­ket hva det­te kun­ne skyl­des. Etter å ha kon­fe­rert med skatte­eks­per­ti­se kun­ne jeg kon­sta­te­re at de helt mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ge­ne var skatte­mes­sig korrekte.

For­hol­det er slik: Når man er eier av et ansvar­lig sel­skap føres inn­tek­te­ne to gan­ger. Først blir ens andel av over­skudd i sel­ska­pet lagt til ens per­son­li­ge inn­tekt. Greit nok. Men tar man pen­ger ut av sel­ska­pet, alt­så sin del av over­skud­det som “lønn”, så føres det­te som inn­tekt en gang til. Skatt er ikke mitt spe­sial­om­rå­de. Men den for­kla­rin­gen jeg fikk fra min råd­gi­ver var at det­te var gjort for at man i størst mulig grad skul­le like­stil­le aksje­sel­ska­per og ansvar­li­ge sel­ska­per. Litt for­enk­let kan man skatte­mes­sig tje­ner de sam­me pen­ge­ne to gan­ger, men at man til gjen­gjeld beta­ler halv skatt for hver gang man tje­ner dis­se pen­ge­ne. Jeg ble for­sik­ret om at det­te ikke med­før­te noe mer skatt, og reg­ner med at min råd­gi­ver vet hva han snak­ker om. Det kan godt hen­de at det­te er et for­nuf­tig grep rent skatte­mes­sig. Men når vi nå skal hen­ges ut offent­lig med hva vi har hatt i inn­tekt og har betalt i skatt, da blir det­te full­sten­dig mis­vi­sen­de. Inn­tek­ten blir alt for høy i for­hold til rea­li­te­te­ne og skat­ten blir rela­tivt sett lav.

Når man kom­men­te­rer ord­nin­gen på den­ne måten må man reg­ne med at de som leser det­te kas­ter seg over tas­ta­tu­ret for å se hva som står i skatte­lis­te­ne. Jeg skal spa­re dere for arbei­det. Min inn­tekt for 2008 var i føl­ge skatte­lis­te­ne 1 870 301 og jeg betal­te 632 571 i skatt. Det­te had­de vært en hyg­ge­lig inn­tekt og et beha­ge­lig skatte­nivå hvis tal­le­ne had­de vært gitt et noen­lun­de kor­rekt bil­de. Men inn­tekts­tal­let er 5–600.000 for høyt i for­hold til den reel­le inn­tek­ten. Det er fort­satt en rela­tivt beha­ge­lig inn­tekt selv om det bare er omtrent 2/3 av det lig­nings­tal­le­ne sier.  Men skatte­pro­sen­ten i for­hold til reell inn­tekt blir langt mind­re behagelig.

Jeg vil tro at man­ge av de som i den nær­mes­te frem­tid skal hen­ges ut med høye inn­tek­ter og rela­tivt lav skatt har fått dob­let sin skatte­mes­sig inn­tekt på sam­me måte som har skjedd med deler av min. I den grad de opp­lys­nin­ger som frem­kom­mer på den­ne måten bidrar til noen offent­lig debatt, så bidrar de bare til å for­vren­ge og avspo­re den ved å for­ster­ke den myte­ba­ser­te misunnelsen.

Jeg har len­ge vært mot­stan­der av den­ne offent­li­ge utheng­nin­gen av folk. Min over­be­vis­ning om at det­te ikke har noen ver­di ut over den ekle graf­sin­gen ble ikke akku­rat mind­re da jeg selv erfar­te hvor mis­vi­sen­de dis­se tal­le­ne kan være. Det er på tide å få slutt på dette.

Print Friendly, PDF & Email