Kristin Clemet om åpenhet om skattelister og annet

Jeg set­ter pris på Kris­tin Cle­met. Det betyr ikke at jeg nød­ven­dig­vis er enig med hen­ne. Men  jeg set­ter liker poli­ti­ke­re (og eks­po­li­ti­ke­re) som ten­ker selv, som har menin­ger og som ikke pak­ker dem inn i tak­ti­ke­ri og poli­tisk kor­rekt­het. Fran­cis Bacon sa en gang at “sann­he­ten kom­mer let­te­re fram gjen­nom feil enn gjen­nom for­vir­ring”. Kan­skje kan det skri­ves om til at inn­sikt opp­nås let­te­re gjen­nom klar uenig­het enn gjen­nom poli­tisk tåke­prat. Kris­tin Cle­met er ingen poli­tisk tåke­fyrs­te.

sin blogg kom­men­te­rer hun offent­lig­gjø­ring av skatte­lis­te­ne under over­skrif­ten “Dag­bla­det og skatte­lis­te­ne”, og peker på en slå­en­de paral­lell og dob­bel­mo­ral som jeg ikke har tenkt på: Offent­lig­gjø­ring av enkelt­sko­lers resul­ta­ter ved nasjo­na­le prø­ver.  Her skri­ver hun bl.a:

Intet kun­ne for­bau­se mind­re enn at Aas­heim og Simon­sen mener det de mener. Det jeg er mer for­bau­set over, er man­ge­len på prin­sip­per. Jeg har nem­lig ikke sett noen jour­na­lis­ter i Dag­bla­det (og kna­pt nok noen jour­na­lis­ter over­ho­det) som skri­ver like høy­stemt om beho­vet for åpen­het om sko­len. Sna­re­re tvert om: Marie Simon­sen er blant dem som aktivt har uttalt, i lik­het med SV, at hun syns det er beten­ke­lig å offent­lig­gjø­re sko­le­nes fag­li­ge resul­ta­ter.

Men hva er den prin­si­pi­el­le for­skjel­len mel­lom åpen­het om skat­ten og om sko­len? Er skat­ten vi beta­ler vik­ti­ge­re enn kva­li­te­ten på sko­len?

Selv­sagt kan det ikke argu­men­te­res prin­si­pi­elt for at det bør være åpen­het om skat­ten og ikke om sko­len. Der­imot kan det kan­skje argu­men­te­res for det mot­sat­te: Skatte­lis­te­ne inne­hol­der nem­lig (ofte feil­ak­ti­ge) opp­lys­nin­ger om indi­vi­der, mens skole­lis­te­ne bare inne­hol­der opp­lys­nin­ger om sko­ler — som nett­opp ikke kan hen­fø­res til bestem­te indi­vi­der.”

Selv om man også kan dis­ku­te­re ver­di­en av å gi infor­ma­sjon om enkelt­sko­ler, så er det gans­ke åpen­bart at det er langt mind­re beten­ke­lig å gi slik infor­ma­sjon enn infor­ma­sjon om enkelt­in­di­vi­der. Når det gjel­der sko­ler bør prin­sip­pet om åpen­het kun­ne slå igjen­nom, i alle fall på den måten at det er en even­tu­ell begrens­ning og ikke til­gan­gen som må begrun­nes på en over­be­vi­sen­de måte. Men hvis til dels føl­som­me opp­lys­nin­ger om enkelt­in­di­vi­der skal offent­lig­gjø­res, da må man ha en god grunn. Og, som jeg har kom­men­tert tid­li­ge­re: De grun­ner som anfø­res er ikke hold­ba­re.

Jeg skal hus­ke skole­sam­men­lig­nin­gen i frem­ti­di­ge debat­ter om offent­lig­gjø­ring av skatte­lis­ter.

Print Friendly, PDF & Email
 • Cle­met er for demo­kra­ti, men stem­mer avgitt for stor­tings­kan­di­da­ter som ikke får man­dat, reg­ner hun som ikke-eksi­te­ren­de. Det er jo ikke sær­lig demo­kra­tisk vel? Cle­mets prin­sipp er å støt­te alt som kan støt­te det at noen få men­nes­ker får mest mulig inn­tekt — på and­res bekost­ning. Det er hun høyt løn­na for å argu­men­te­re for. Skatte­inn­tekt og elev­ka­rak­te­rer, er det sam­men­likn­ba­re stør­rel­ser? Skatt går på kjer­nen av sam­fun­net for­de­ling av inn­tek­ter og utgif­ter, det gjør ikke elev­ka­rak­te­rer. For van­li­ge folk kan det nok dis­ku­te­res om inn­tek­ter tren­ger å offent­lig­gjø­res, men det er selv­føl­ge­lig vik­tig å vise at de som lever mest luk­su­riøst ofte beta­ler lite skatt. Inter­es­sant er det også at før tok noen det som en ære å vise at de betal­te mye til fel­les­ska­pet. Men Cle­met mener, som Thatch­er, «The­re is no such thing as socie­ty». Da er det om å gjø­re å suge mest mulig ut av and­re, og hol­de det skjult. Men offent­lig­gjø­ring av skatte­lis­te­ne er ikke bare en rik­tig uthen­ging av de rike snyl­ter­ne, men av poli­ti­ker­ne som ved­tar som så urett­fer­di­ge skatte­reg­ler.

 • Hvis du vil argu­men­te­re mot Kris­tin Cle­met får du gjø­re det på hen­nes blogg. Jeg er slett ikke enig med hen­ne i et og alt og er ikke inter­es­sert i dis­ku­te­re hen­nes poli­tis­ke menin­ger.

  Jeg er enig med hen­ne når det gjel­der skatte­lis­ter og synes hun had­de en god sam­men­lig­ning. Ellers synes jeg kom­men­ta­ren blir for usak­lig til at jeg vil kom­men­te­re den ytter­li­ge­re.

 • Et pro­blem med sam­men­lig­nin­gen er at kva­li­te­ten i sko­len kan måles bil­li­ge­re og like godt med mer viten­ska­pe­li­ge meto­der. (Stikk­prø­ver i ran­do­mi­ser­te utvalg.)

  Mens poen­get med skatte­lis­te­ne er at vi alle skal kun­ne se om spe­si­el­le personer/grupperinger lurer seg unna sitt bidrag til fel­les­ska­pet. (Om KLs moti­ver skal vi la være ukom­men­tert her; vi har også san­sen for hen­ne på noen punk­ter, men sko­le har hun ikke greie på.)

  Om det betin­ger utleg­ging på nett, se det er en annen sak.

  Men et mulig kom­pro­miss vil­le være at ethvert “besøk” på skatte­søk måt­te kvit­te­res ut med god­kjent iden­ti­tet, slik at vi alle kun­ne se hvem som had­de kik­ka.

  Det­te er for­res­ten en atskil­lig bed­re løs­ning enn for­bud på en rek­ke områ­der der opp­sam­ling av data opp­le­ves som et pro­blem.

 • Spørs­må­let om offent­lig­gjø­ring av resul­ta­ter fra sko­ler har ikke noe å gjø­re med hva slags måle­me­to­der som har blitt brukt. Det er en avspo­ring. Det kan sies mye om de nasjo­na­le prø­ve­ne, men de gir nok uan­sett et bed­re bil­de av niåvet på sko­le­ne enn hva skatte­lis­te­ne gjør når det gjel­der folks øko­no­mi. De som har argu­men­tert mot å gjø­re resul­ta­te­ne for sko­le­ne (men selv­sagt ikke for ele­ve­ne kjent) har argu­men­tert med at det kan vir­ke stig­ma­ti­se­ren­de for den enkel­te sko­len, tar ikke hen­syn til for­hold som kan påvir­ke resul­ta­tet, osv.

  Vi har ikke noe behov for å vite hva enkelt­per­soner har i skatt­bar inn­tekt. Vi kan ikke lese noe ut fra skatte­lis­te­ne om noen lurer seg unna sitt bidrag til fel­les­ska­pet. Og vi har skatte­eta­ten, even­tu­elt sam­men med Øko­krim som skal dri­ve skatte­kon­troll. Det­te er hel­dig­vis ikke basert på angi­ve­ri fra folk som mener nabo­en bur­de ha betalt mer i skatt.

  Det er hel­ler ikke slik at vi offent­lig­gjør lis­ter over sosial­hjelps­mot­ta­ke­re slik at nabo­er skal kun­ne mel­de fra hvis man synes de har bed­re øko­no­mi enn det nabo­en synes en sosial­hjleps­mot­ta­ker bør ha, vi har ikke lis­ter over uføre­tryg­de­de slik at nabo­er skal kun­ne se om de vir­ke­lig er syke nok, osv. Skatt er ikke noe spe­si­elt i den­ne sam­men­hen­gen.

  Hvis vi vil vite hvor­dan skatte­sys­te­met fun­ge­rer, f.eks. hvor­dan skatte­be­last­nin­gen fak­tisk er for­delt, hva uli­ke grup­per fak­tisk beta­ler i skatt i for­hold til inn­tekt, etc, da kan man gjø­re under­sø­kel­ser på det­te. Men man tren­ger ikke å hen­ge ut navn­git­te per­soner.

 • Vel, for ikke å avspo­re mer (men det juk­ses gans­ke grun­dig mht. de nasjo­na­le prø­ve­ne enkel­te ste­der, uten at det kan leses ut av offent­lig­gjø­ring av resul­ta­te­ne) — kom­bi­na­sjo­nen skatt­bar inn­tekt, betalt skatt, for­mue og livs­stil sier noe.

  For eksem­pel — jeg kjen­ner folk som høyt og bestemt påstår at de beta­ler 90% av sin inn­tekt i skatt. I spe­si­el­le poli­tis­ke kret­ser gjen­tas sånt både nå og da, om ikke så ofte i mer offent­lig debatt.

  Både blant lig­nings­funk­sjo­næ­rer, poli­ti­ke­re og jour­na­lis­ter kan det som “van­lig folk” opp­le­ver som hår­rei­sen­de urett­fer­dig for­ma­li­se­res på en sånn måte at det ikke er annet enn inn­sikt i inn­tekts- for­mues- og skatte­for­hold som fører til end­rin­ger.

  At “skatt­bar” inn­tekt er en dår­li­ge­re opp­lys­ning enn brutto­inn­tekt er vel like gjer­ne et argu­ment for å gjø­re det offent­lig til­gjen­ge­lig?