Pirater, mafiabosser og skattesnytere

PirateBayStock­holm tings­rett har ilagt to av piratre­der­ne, Fred­rik Neij og Gott­frid Svart­holm-Varg, bøter på 500.000 SEK hver, om vi skal tro Dag­bla­det (det skal man ikke nød­ven­dig­vis gjø­re i sli­ke saker, de omta­ler sene­re i sam­me artik­ke­len den erstat­ning de ble dømt til å beta­le i hoved­sa­ken for “bot”, og alt­så ikke erstatning).

Ingen vet hvor bak­men­ne­ne er, men det går ryk­ter, fort­satt i føl­ge Dag­bla­det. At for­bry­te­re går i dek­ning er ikke noe nytt. Mafia­bos­sen Sal­va­to­re Rus­so had­de vært på røm­men siden 1995 da han nylig ble arres­tert i Ita­lia. I lik­het med nett­pi­ra­te­ne har mafia­en også sine støtte­spil­le­re som gjør at de kan hol­de på med sin virk­som­het. De synes nok også at sine for­bry­te­re er noen slags opp­rø­re­re mot sam­fun­net og “de andre”.

Pirate Bay er eid av en stif­tel­se basert på Sey­chel­le­ne hev­des det, og at de svens­ke bos­se­ne ikke len­ger har noe med det å gjø­re. Det blir omtrent like tro­ver­dig som da nors­ke skips­re­de­re hev­det at de ikke had­de noe med stif­tel­ser og ano­ny­me post­boks­sel­ska­per i skatte­pa­ra­di­ser som for­val­tet deres formue.

Ved å lage en stif­tel­se har de svens­ke piratre­der­ne stilt seg ved siden av skatte­svi­ke­re, penge­vas­ke­re, mafia­bos­ser som stik­ker unna pen­ger, kor­rup­te stats­le­de­re som ran­ser fol­ket og gjem­mer unna pen­ge­ne, osv. Ved å vel­ge Sey­chel­le­ne har de også kom­met nær­me­re de mer tra­di­sjo­nel­le pira­ter som ope­re­rer i Det indis­ke hav. De har høyst fri­vil­lig hav­net i dår­lig sel­skap. Det er nok også der de hører hjem­me, de er jo dår­lig sel­skap selv.

At pirat­ma­fia­en får støt­te fra fjor­ti­ser og fjor­tis+ som synes at de har vokst fra Kap­tein Sabel­tann er ikke så vans­ke­lig å for­stå. At par­ti­et Rødt, som etter­føl­ge­re av de hjerne­vas­ke­de Pot Pot-klakk­øre­ne gir ufor­be­hol­den støt­te til pira­te­ne, er vel ikke annet enn det vi må reg­ne med. Men det had­de vært greit om and­re poli­ti­ke­re som har flør­tet med pira­te­ne, som SVs Bård Vegar Sol­hjell og Unge Venst­re kun­ne ha mar­kert en klar avstands­ta­gen fra det pira­te­ne dri­ver med. Men kan­skje er de red­de for å tape pirat­stem­mer om de skul­le si noe slikt. Det er også på høy tid at ansvar­li­ge myn­dig­he­ter sier klart og tyde­lig at det­te er uakseptabelt.

Print Friendly, PDF & Email