Undervisning som podcast for n’te gang

Spørs­må­let om å gjø­re fore­les­nin­ger og annen under­vis­ning til­gjen­ge­lig som podcast duk­ker sta­dig opp, sist på kon­fe­ran­sen “Med rett til å dele” i Tromsø. Stu­dent­par­la­men­tets repre­sen­tant sa at det­te var høy­et prio­ri­tert hos dem.

Under­vis­ning som podcast er et flott sup­ple­ment til mer tra­di­sjo­nel­le medi­er. Stu­den­te­ne vil ha det, noe jeg for­står godt. Men ingen kan få alt de øns­ker seg, hel­ler ikke stu­den­te­ne. Jeg er til­hen­ger av å gjø­re under­visng til­gjen­ge­lig også på den måten, men jeg er mot­san­der av å påleg­ge lærer­ne å gjø­re det, noe jeg nylig også har gitt uttrykk for i et inter­vju med IT-avi­sa ved UiO.

Det er fle­re grun­ner til at man ikke bør påleg­ge lære­re å podcas­te fore­les­nin­ger m.m.

1. Noen gan­ger vil man benyt­te fore­lø­pi­ge og upub­li­ser­te resul­ta­ter i under­vis­nin­gen. Man kan øns­ke at det­te ikke skal spres for vidt før alt er fer­dig og resul­ta­te­ne pub­li­sert. Påleg­ges man å gjø­re fore­les­nin­ger til­gjen­ge­lig som podcast kan resul­ta­tet bli at man ikke len­ger vil bru­ke sli­ke eksemp­ler, med det resul­tat at de som er til ste­det i audi­to­ri­et får en dår­li­ge­re undervisning.

2. Man kan bru­ke tredje­parts­ma­te­ria­le i en van­lig under­vis­nings­si­tua­sjon som man ikke har lov til å gjø­re til­gjen­ge­lig for en vide­re krets. I van­lig under­vis­ning vil man f.eks. kun­ne spil­le av musikk uten noen begrens­nin­ger. Men man har ikke lov til å frem­stil­le eksemp­lar og gjø­re musik­ken til­gjen­ge­lig på nett, noe man vil gjø­re om den inn­går i en podcast. Påleg­ges man å podcas­te har man to mulig­he­ter: Man kan ute­late tredje­parts­ma­te­ria­le som er opp­havs­retts­lig ver­net, eller man kan redi­ge­re det ut av podcas­ten før den­ne gjø­res til­gjen­ge­lig. Det førs­te kan gi dår­li­ge­re under­vis­ning, det and­re gir mer­ar­beid for lære­ren eller for den som har ansva­ret for etter­be­hand­lin­gen. Må lære­ren gjø­re det selv vil nok resul­ta­tet blir at man i mind­re grad bru­ker slikt materiale.

3. I en under­vis­nings­si­tua­sjon kan man til­la­te seg å ha litt “løs jak­ke”. Vi kan til­la­te oss noen litt slei­ve­te sleng­be­merk­nin­ger både om per­soner og feno­me­ner. Hvis det­te skal gjø­res til­gjen­ge­lig for alle vil man kun­ne bli mer for­sik­tig. Når noe blir tatt ut av sam­men­hen­gen, den kan­skje munt­re stem­nin­gen i audi­to­ri­et blir ikke med når det bru­kes i and­re sam­men­hen­ger, alt har en tendens til å for­ster­kes når det gjen­tas, osv. Der­som man hele tiden må vok­te sine ord for ikke å si noe man ikke vil bli kon­fron­tert med i and­re sam­men­hen­ger, da kan nok under­vis­nin­gen bli mind­re spon­tan og leven­de. De som er til ste­de i audi­to­ri­et får dår­li­ge­re undervisning.

4. Ikke alle er kom­for­tab­le med å stå foran en for­sam­ling, hel­ler ikke en for­sam­ling av stu­den­ter. Da blir man nok ikke mer kom­for­ta­bel om noen stik­ker en mik­ro­fon og even­tu­elt et video­ka­me­ra opp i ansik­tet på en og insis­te­rer på at det hele skal tas opp.

5. Fore­le­se­re, som alle and­re, har noen gan­ger en dår­lig dag. Det kan være vans­ke­lig­he­ter i pri­vat­li­vet som gjør at man har vans­ke­lig for å yte opp mot sitt bes­te, eller man kan gans­ke enkelt være ute av form. Alle vi som fore­le­ser har nok også opp­levd at det som vir­ket så flott under for­be­re­del­se­ne viser seg ikke å fun­ge­re når det pre­sen­te­res. Så står man der og ser fram til det hele over, vel viten­de om at det­te ikke ble en god fore­les­ning. Det­te er ikke noe man øns­ker at skal være til­gjen­ge­lig for alle alltid.

6. Noen kan mis­li­ke sterkt at det de gjør spres ukon­trol­lert for alle og enhver på inter­nett. Selv om en fore­les­ning er offent­lig, så er det stor for­skjell på at alle har til­gang til ste­det hvor det skjer når det skjer, og at det blir arki­vert og spredt til alle etter­på. Ingen liker å bli over­vå­ket. Kan­skje liker man ikke at kol­le­ger, nabo­er, bar­nas klasse­ka­me­ra­ter og and­re skal kun­ne føl­ge alt man gjør i auditorium.

Stu­den­ter kre­ver ofte, og får stor for­stå­el­se for sin situa­sjon og sine behov. Men stu­den­ter, i alle fall ikke stu­dent­re­pre­sen­tan­ter og stu­dent­po­li­ti­ke­re, er ikke all­tid så rau­se med for­stå­el­se og respekt over­for de som skal undervise.

Selv har jeg valgt å gjø­re opp­tak av fore­les­nin­ger til­gjen­ge­lig i Fron­ter for de som er påmeldt det aktu­el­le faget, men ikke for and­re. Jeg er ikke kom­for­ta­bel med å pub­li­se­re åpent det som jeg ikke en gang har “lest kor­rek­tur” på. Men at stu­den­te­ne som stu­de­rer faget får det, har jeg ingen pro­ble­mer med. And­re vur­de­rer det­te på en annen måte, og har ingen beten­ke­lig­he­ter med å gjø­re opp­tak av fore­les­nin­ger til­gjen­ge­lig for alle. Jeg vil ikke dis­ku­te­re om man bør gjø­re sånn eller slik. Hoved­po­en­get er at folk vur­de­rer det­te på uli­ke måter og det får bli opp til den enkel­te hva man vel­ger å gjøre.

I til­legg har jeg pro­du­sert “radio­fore­les­nin­ger” som er til­gjen­ge­li­ge for alle som podcast, og det vil kom­me fle­re av dis­se. Dis­se er redi­gert og bear­bei­det på en helt annen måte enn van­li­ge fore­les­ning­sopp­tak og er laget for å stå på egne ben. Bru­ker du iTu­nes kan du fin­ne dem her: Intro­duk­sjon til jus­stu­di­et, Kjøps­rett og Penge­kravs­rett.

Mitt enk­le råd til stu­den­ter, byrå­kra­ter, ivri­ge utvik­le­re av nye lærings­platt­for­mer osv er det­te: Glem tan­ken om å påleg­ge de som under­vi­ser å gjø­re opp­tak som gjø­res til­gjen­ge­lig. Sats på de som fak­tisk er inter­es­sert. Legg for­hol­de­ne til ret­te slik at det blir enkelt for de som vil.  Fun­ge­rer det godt vil and­re kom­me etter. Etter at NTNU begyn­te å gjø­re fore­les­nin­ger til­gjen­ge­lig gjen­nom iTu­nes U er det så man­ge som øns­ker å være med at de har pro­ble­mer med å hånd­te­re køen av fore­le­se­re som gjer­ne vil nå ut på den­ne måten. I en slik situa­sjon er det menings­løst å kom­me med pålegg til de som ikke alle­re­de har meldt seg på. (UiO for­be­re­der også pub­li­se­ring gjen­nom iTu­nes U, så for­hå­pent­lig­vis får jeg ikke rett i mine dyst­re spå­dom­mer om dette.)

Noen vil ikke uan­sett, enten de har gode grun­ner til å si nei eller bare er sære og vans­ke­li­ge. Det er bort­kas­te­de res­sur­ser å skul­le tvin­ge dem til noe de ikke vil. Glem dem, og sats på de som vil være med.

Print Friendly, PDF & Email