En honnør til NRK

podcast_logo_02Jeg arbei­der for tiden med en podcast serie om opp­havs­rett. Til en av “epi­so­de­ne” øns­ket jeg å bru­ke et lite klipp fra pro­gram­met “Mozart og Madon­na”, sendt i juni i år. Pro­gram­met blir podcas­tet, men av en eller annen grunn var det et hull akku­rat i den aktu­el­le peri­oden. Om fei­len er hos NRK eller meg skal være usagt, men jeg had­de det i alle fall ikke.

Jeg send­te der­for en fore­spør­sel til redak­sjo­nen om det var mulig å få tak i et opp­tak av det aktu­el­le inn­sla­get (hvor kom­po­nis­ten Olav Anton Thom­me­sen snak­ker om musikk og tek­no­lo­gi), sam­ti­dig som jeg for­klar­te hva jeg vil­le bru­ke det til. Et par timer etter fikk jeg opp­ta­ket som ved­legg til en e‑post, med et øns­ke om lyk­ke til med mitt prosjekt.

Det var utmer­ket ser­vice. Jeg tol­ker det også som et sam­tyk­ke til at jeg kan bru­ke (deler av) opp­ta­ket slik jeg skis­ser­te i min forespørsel.