Akademia og delingskultur

Deling og delings­kul­tur har blitt et mote­ord. Kan­skje er ordet, i den betyd­ning det bru­kes i nett­sam­fun­net, avle­det fra ukul­tu­ren som går ut på å stje­le and­res verk og la alle som vil kopiere. Men feno­me­net er langt eld­re, og det har en lang og stolt tra­di­sjon i akademia.

I aka­de­mia deler man. Vi pub­li­se­rer våre arbei­der med det mål at resul­ta­te­ne skal være til­gjen­ge­lig for flest mulig (av de som er i stand til å nyt­tig­gjø­re seg dis­se). Det kan selv­sagt også lig­ge øns­ke om per­son­lig pre­sti­sje og pleie av sitt ego bak det­te, men jeg ser ikke noe galt i det­te. Vi deler våre kunn­ska­per gjen­nom under­vis­ning som i stor grad er åpen for alle inter­es­ser­te. Og vi bru­ker mye tid på for­mid­ling av forsk­nings­re­sul­ta­ter og kunn­skap til den inter­es­ser­te allmennhet.

Kva­li­tets­sik­ret pub­li­se­ring kos­ter, og kost­na­de­ne er langt mer en utgif­ter til tre­vir­ke og trykk­sver­te. Noen må beta­le det­te. Til nå har det­te vært de som vil ha de pub­li­ser­te arbei­der. Kan­skje vil en del kost­na­der for­sky­ves gien­nom Open Access pub­li­se­ring, men de for­svin­ner ikke. Det er nok også rik­tig at noen har tjent gode pen­ger på den­ne pub­li­se­rin­gen, men det er de sto­re for­la­ge­ne, ikke de som skri­ver. Like­vel: Det er gra­tis til­gjen­ge­lig for alle inter­es­ser­te i bibliotekene.

Con­ti­nue read­ing Aka­de­mia og delings­kul­tur

Mauseth-saken ankes

Norsk skue­spil­ler­for­bund sier i en presse­mel­ding 2.11.09 at Mau­seth-saken ankes til Høy­este­rett. Jeg har tid­li­ge­re gitt uttrykk for at at resul­ta­tet i lag­manns­ret­ten var rik­tig, hvor NRK ble fri­kjent. Det vil etter min mening være uhold­bart om man skal inn­føre en form for sekund­jus hvor det blir kri­tisk når man klip­per en sce­ne eller noe annet som siteres.

At Skue­spil­ler­for­bun­det har beslut­tet å anke saken betyr ikke at den fak­tisk blir behand­let i Høy­este­rett. Kjære­måls­ut­val­get må slip­pe saken inn til Høy­este­rett. Men det er en prin­si­pi­ell sak, så det kan være inter­es­sant å få en avgjø­rel­se i Høyesterett.