Misforstått om opphavsrett og Creative Commons

Maja Soj­ta­ric, jour­na­list ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø skri­ver 4. novem­ber 2009 en artik­kel om opp­havs­rett og Crea­tiv Com­mons på forskning.no, under over­skrif­ten “Det­te er en remiks”. I artik­ke­len skri­ver hun bl.a:

Crea­ti­ve Com­mons-lisen­sen (CC) er mye mer flek­si­bel enn dagens opp­havs­rett.

Mens opp­havs­ret­ten tra­di­sjo­nelt har beskyt­tet verk slik at ingen kan kopiere det, skri­ve det ut eller arbei­de vide­re med det uten først å spør­re ret­tig­hets­ha­ver om til­la­tel­se, inne­bæ­rer CC at den som har skapt ver­ket på for­hånd gir til­la­tel­se til kopie­ring og bruk, på vis­se vil­kår.

For eksem­pel er det all­tid krav om at den ori­gi­na­le opp­havs­per­sonen kredi­te­res, og ofte kre­ves det at ånds­ver­ket ikke kan bru­kes i kom­mer­si­ell sam­men­heng eller end­res på.

Crea­ti­ve Com­mons er der­med et geni­alt verk­tøy for dagens ung­dom som lever sine liv på nett og for­me­lig er klipp og lim-gene­ra­sjo­nen.”

Her viser  Maja Soj­ta­ric at hun har mis­for­stått både opp­havs­ret­ten og Crea­ti­ve Com­mons, og vi kan nok si at mis­for­stå­el­sen gjel­der fri­bruks­li­sen­ser i sin all­min­ne­lig­het. Det­te er utbred­te mis­for­stå­el­ser, men det er synd at en pub­li­ka­sjon som forskning.no videre­brin­ger dem på den­ne måten.

Opp­havs­ret­ten er basert på at man som hoved­re­gel må ha sam­tyk­ke fra opp­havs­man­nen om man vil kopiere det eller arbei­de vide­re på det. Det er også Crea­ti­ve Com­mons. CC er et stan­dar­di­sert sam­tyk­ke som til­la­ter nær­me­re angit­te for­mer for bruk og skil­ler seg slik sett ikke fra and­re lisens­av­ta­ler. Men CC går len­ger i å til­la­te bruk av et verk enn det som ellers er van­lig i lisens­av­ta­ler.

Crea­ti­ve Com­mons og and­re fri­bruks­li­sen­ser er fullt og helt basert på tra­di­sjo­nell opp­havs­rett og kun­ne ikke ha eksis­tert uten den­ne. Det er den tra­di­sjo­nel­le opp­havs­ret­ten som gjør det mulig å set­te sli­ke vil­kår som at et verk ikke skal end­res, eller at end­re­de ver­sjo­ner skal gjø­re til­gjen­ge­lig på sam­me vil­kår.  En av pio­neer­e­ne innen fri pro­gram­vare, Richard Stall­man, sier det på den­ne måten:

The GNU Gene­ral Pub­lic Licen­se and other copy­l­eft licen­ses use copy­right law to defend free­dom for eve­ry user. The GPL perm­its eve­ryone to pub­lish modi­fied works, but only under the same licen­se. Redis­tri­bu­tion of the unmo­di­fied work must also pre­ser­ve the licen­se. And all redis­tri­butors must give users access to the software’s source code.”

Tra­di­sjo­nell opp­havs­rett har ald­ri vært til hin­der for at man gjør verk til­gjen­ge­lig på CC-lig­nen­de vil­kår. Jeg skrev for en del år siden en intro­duk­sjon til opp­havs­ret­ten (som for­hå­pent­lig­vis vil være opp­da­tert om ikke så alt for lang tid). Den­ne er opp­rin­ne­lig skre­vet før CC ble etab­lert, og jeg har for­synt den med det­te vil­kå­ret:

For­uten den bruk som er til­latt etter de gene­rel­le reg­ler, kan den­ne artik­ke­len bru­kes, kopiere og dis­tri­bu­eres til bruk i under­vis­nin­gen ved ikke-kom­mer­si­el­le under­vis­nings­in­sti­tu­sjo­ner. Den kan ikke tas inn i kom­pen­di­er eller lig­nen­de, uten etter avta­le. Det er ikke til­latt å fore­ta end­rin­ger.”

Jeg kun­ne i dag ha valgt å benyt­te en CC-lisens, og kan­skje gjør jeg det når en opp­da­tert ver­sjon fore­lig­ger. Det vik­tigs­te CC-lisen­sen bidrar med i for­hold til det jeg har gjort, er at man har lyk­kes med å etab­le­re en de facto stan­dard for sli­ke lisen­ser som ver­den kan for­hol­de seg til, omtrent på sam­me måte som Micro­soft Win­dows og Inter­net Explo­rer er etab­lert som de facto stan­dar­der. Man kan like eller la være å like måten det er gjort på, men ver­den kjen­ner sys­te­met og kan for­hol­de seg til det.

CC er ikke “mye mer flek­si­bel enn dagens opp­havs­rett”. CC er basert på den flek­si­bi­li­te­ten som all­tid har eksis­tert i opp­havs­ret­ten. At opp­havs­man­nen skal navn­gis (kredi­te­res) er ikke noe spe­si­elt for CC. Det føl­ger av den all­min­ne­li­ge opp­havs­rett.

Maja Soj­ta­ric skri­ver at CC er et “geni­alt verk­tøy for dagens ung­dom som lever sine liv på nett og for­me­lig er klipp og lim-gene­ra­sjo­nen”. Det­te skri­ver hun etter først å ha skre­vet at det  ofte kre­ves “at ånds­ver­ket ikke kan … end­res på”. Hvis man har satt det vil­kår at ver­ket ikke kan end­res, da sten­ger det for slik “klipp og lim” virk­som­het som Maja Soj­ta­ric er så begeist­ret for.

Man kan også lure på hvor­for Maja Soj­ta­ric mener at CC skal være så geni­alt for klip­per­ne og limer­ne. De kan rik­tig­nok stil­le egne verk til and­res dis­po­si­sjon. Men om de selv skul­le vel­ge CC-lisen­sie­ring så gir ikke det dem noe mer rett til å bru­ke and­res mate­ria­le.

Det Maja Soj­ta­ric har laget er ikke en remix, og hel­ler ikke en “mash-up” (som det står i en kom­metar til artik­ke­len). Det er et helt almin­ne­lig jour­na­lis­tisk arbeid hvor man hen­ter infor­ma­sjon fra uli­ke kil­der og skri­ver en artik­kel basert på det­te. Dess­ver­re skjem­mes artik­ke­len også feil og den sed­van­li­ge man­gel på pre­si­sjon som man så alt for ofte ser i jour­na­lis­tis­ke arbei­der.

Når alt det­te er sagt: Crea­ti­ve Com­mons repre­sen­te­rer en sunn reak­sjon mot en uhel­dig utvik­ling innen opp­havs­ret­ten. Man har bl.a. rett til å site­re og man har rett til å utnyt­te et verk på en slik måte at man ska­per et nytt og selv­sten­dig verk. Men over­iv­ri­ge kom­mer­si­el­le aktø­rer pres­ser på for å få sta­dig mer bruk innen­for sin kon­troll, og snev­rer inn det krea­ti­ve rom­met. Ofte skjer det ved at man tru­er med søks­mål, og folk tør ikke annet enn å gi etter — selv om kra­vet godt kan være ube­ret­ti­get. Det er som regel ikke opp­havs­men­ne­ne som er pro­ble­met, men kom­mer­si­el­le aktø­rer som Dis­ney, War­ner, osv.

Kuns­ten og kul­tu­ren har all­tid utvik­let seg ved at man har tatt det noen har gjort før og byg­get vide­re på det­te. Vi må ikke aksep­te­re at f.eks. Dis­ney, som selv uhem­met har for­synt seg av and­res arbei­der, skal kun­ne stop­pe utvik­lin­gen ved å hev­de at de har ret­tig­he­ter til ver­den slik den ser ut i dag. And­re må kun­ne gjø­re som Dis­ney har gjort før dem, hvil­ket også kan bety å utnyt­te Dis­neys ver­ker. Det­te er det verdt å sloss for.

Opp­havs­rett bør også vike for ytrings­fri­he­ten der dis­se kol­li­de­rer. Ytrings­fri­he­ten gir ikke noe vern for å brin­ge vide­re and­res ytrin­ger, slik at musikk­pi­ra­ter ikke kan for­sva­re sitt ulov­li­ge vir­ke ved å vise til ytrings­fri­he­ten. Men man skal ikke kun­ne fri seg fra et kri­tisk søke­lys ved å påbe­ro­pe seg opp­havs­rett, enten det er modi­fi­sert rekla­me for jogge­sko (som er nevnt i artik­ke­len), eller det er det engels­ke sel­ska­pet Tra­fi­gu­ra som vil hind­re at deres vur­de­rin­ger da de utsat­te Gulen for livs­fare skal kom­me fram.

Men skal man få en debatt om dis­se vik­ti­ge spørs­må­le­ne må i alle fall den noen­lun­de opp­gå­en­de delen av norsk pres­se samt våre poli­ti­ke­re kla­re å skil­le skitt og kanel. Man må inn­se at musikk­pi­ra­ter og annen “deling” av and­res verk ikke er noe som bør for­sva­res. Der­imot må man for­sva­re ret­ten til å ska­pe og ytrings­fri­he­ten, både over­for Dis­ney, Nike og Tra­fi­gu­ra.

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav: Med risk för att jag har mis­sat någon nyans i språ­ket tyck­er jag att du är lite hård mot Maja. Fram­förallt i cita­tet som du plock­ar upp “CC er ikke “mye mer flek­si­bel enn dagens opp­havs­rett”. CC er basert på den flek­si­bi­li­te­ten som all­tid har eksis­tert i opp­havs­ret­ten. At opp­havs­man­nen skal navn­gis (kredi­te­res) er ikke noe spe­si­elt for CC. Det føl­ger av den all­min­ne­li­ge opp­havs­rett.”

  CC är en licens­sytem som byg­ger på upp­hovs­rätt. Natur­ligt­vis kan den inte gå län­g­re än det som lagen til­lå­ter. MENCC har gen­om sin stora accep­tan­ce ska­pat något som inte tidi­ga­re licen­ser har kunnat göra. Tid­punk­ten var vik­tig och CC som verk­tyg kom i rätt tid. När verk­ty­gen gör att det är kopie­ring och bear­bet­ning blir enkla­re och bil­li­ga­re ska­pas en idé att upp­hovs­rät­tens begrän­san­de makt måste bli star­ka­re.

  CC som licens­sys­tem är inte spec­iellt (juri­diskt). Men som verk­tyg är den enkel att använ­da och ska­par en enorm mängd lätt­till­gäng­ligt mate­ri­al som kan använ­das enkelt (och rela­tivt säkert). Ingen annan licens (för “con­tent” jag vill inte dra in GPL här) har lyckats göra det som CC har gjort. Där­för kan man argu­men­te­ra att CC är “mer flex­i­bel” än upp­hovs­rät­ten — även om det­ta är natur­ligt­vis for­mellt fel.

  Ett exem­pel: En lära­re som söker bil­der till en power­point hit­tar allt online men att söka till­stånd indi­vi­du­ellt är tids­krävan­de. Natur­lig­vis kan alla som läg­ga upp bil­der ska­pa enskil­da licen­ser men lära­ren kan inte läsa licen­ser på japans­ka och är osä­ker på gil­tig­he­ten. Det finns över 130 mil­lio­ner bil­der licen­sie­ra­de under CC på Flickr (http://www.flickr.com/creativecommons/). Natur­ligt­vis kun­de det­ta ska­pas på mån­ga oli­ka sätt men gen­om att erbju­da en enkel metod för licen­sie­ring ska­pas ett alter­na­tivt infra­struk­tur som får upp­hovs­rät­ten att fun­ge­ra även för amatö­rer (som har bli­vit web­bens rygg­rad). På det sät­tet hål­ler jag med Majas inställ­ning att CC är “mye mer flek­si­bel enn dagens opp­havs­rett” även om jag hade hell­re sagt att CC “gör dagens opp­havs­rett mye mer flek­si­bel” och använd­bar för icke-proffs.

 • Ps. Glöm­de läg­ga till “dis­closure”: Jag är pro­jekt­leda­re för Crea­ti­ve Com­mons Sve­ri­ge.

 • Jeg er ikke uenig i det du skri­ver, Mathias. Men artik­ke­len i forsning.no gir et feil bil­de av opp­havs­ret­ten og av CC, og ikke minst av for­hol­det mel­lom dis­se.

  Opp­havs­ret­ten er ikke et pro­blem. Opp­havs­ret­ten er en løs­ning. Det er opp­havs­ret­ten som gjør det mulig f.eks. Hen­ning Man­kell å leve av å være for­fat­ter. Shake­spea­re kun­ne ikke leve av sitt for­fat­ter­skap, for de gan­gen fan­tes det ingen opp­havs­rett. Da fikk han sine 4–5 pund for å leve­re et styk­ke til tea­te­ret, og så var det fritt for enhver å bru­ke det. Han skrev i snitt 2 skue­spill i året, men det ga en inn­tekt som ikke var mer enn ca 1/3 lærer­lønn, og lære­re var dår­lig betalt.

  Men opp­havs­ret­ten gjør det også mulig å stil­le verk fritt til and­res dis­po­si­sjon, even­tu­elt å set­te vil­kår for å gjø­re dem til­gjen­ge­lig. Om man tar utgangs­punkt i CCs slo­gan “Some rights reserved”, så er det opp­havs­ret­ten som gir some rights to reser­ve. Det er også opp­havs­ret­ten som gjør det mulig å hånd­heve vil­kår, f.eks. at bear­bei­del­ser må gjø­res til­gjen­ge­lig på sam­me vil­kår. Som Richard Stall­man sier i den artik­ke­len jeg viser til, så er opp­havs­rett en nød­ven­dig for­ut­set­ning for å sik­re at fri pro­gram­vare for­blir fri.

  Fri­bruks­li­sen­ser for inn­hold er ikke noe nytt. Det har all­tid vært man­ge som er mer opp­tatt av at det de skri­ver skal bli lest enn av å tje­ne pen­ger på det­te, i alle fall direk­te. Noen liker å se sitt navn på trykk, noen har et bud­skap de vil nå ut med, noen vil byg­ge opp sitt ren­nomé som fors­ker, og noen vil ska­pe opp­merk­som­het rundt sin virk­som­het eller sitt pro­dukt, for på den måten å tje­ne pen­ger. Der­for kun­ne vi len­ge før det fan­tes noe inter­nett se vil­kår som “etter­trykk til­latt” eller “etter­trykk til­latt med klide­an­gi­vel­se”.

  Det er helt feil, som i artik­ke­len i forskning.no, å frem­stil­le opp­havs­ret­ten som lite flek­si­bel. Det er nett­opp opp­havs­ret­tens flek­si­bi­li­tet som gjør det mulig å ha tra­di­sjo­nel­le for­lags­av­ta­ler, open access, del på sam­me vil­kår, eller helt fri bruk. CC utnyt­ter opp­havs­ret­tens flek­si­bi­li­tet og har etab­lert en de facto stan­dard innen­for opp­havs­ret­ten. Den er ikke noe alter­na­tiv til opp­havs­ret­ten.

  Kjer­nen i opp­havs­ret­ten er at det er jeg og ingen and­re som bestem­mer om det jeg skri­ver og mine foto­gra­fi­er skal offent­lig­gjø­res eller ikke, på hvil­ken måte de skal offent­lig­gjø­res, om det skal skje gra­tis eller mot veder­lag, osv. Ingen and­re har rett til å offent­lig­gjø­re mine verk uten mitt sam­tyk­ke, og slik mener jeg det skal være.

  Jeg har vært kri­tisk til inne­hol­det i i alle fall de førs­te ver­sjo­ne­ne av CC-lisen­se­ne for­di de var alt for USA domi­nert. Men de har blitt bed­re og mer inter­na­sjo­na­le i sene­re ver­sjo­ner. Og enten man liker dem eller ikke så er de etab­lert som en de facto stan­dard. Det er der­for de kan sam­men­lig­nes med Win­dows og Inter­net Explo­rer. Det er bra at en stan­dard er etab­lert, slik at det blir enkelt å gjø­re verk til­gjen­ge­lig med en fri­bruks­li­sens, og det blir rela­tivt trygt å anven­de verk som er mer­ket på den­ne måten. Alle ære til CC for å ha fått til det­te.

 • Jag har precis läst Bill Bryson’s under­hål­lan­de bok om Shake­spea­re så det är lite roligt att du näm­ner honom. Som du säger stäm­mer det att det inte fanns någon upp­hovs­rätt men sam­ti­digt var det ett annan affärs­sys­tem. För­fat­ta­re ägde inte ver­ket utan sål­de den direkt till tea­tern. Men det­ta hind­ra­de inte att två kol­le­gor till Shake­spea­re gav ut en sam­ling av hans verk efter hans död utan att de behöv­de be om lov.

  Men Shake­spea­re dog inte fat­tig han tjä­na­de bra för sin tid (men inte som för­fat­ta­re). Var­för jag tar upp det­ta är för att det är svårt att använ­da dåti­dens för­fat­ta­re som exem­pel på var­för vi behö­ver den upp­hovs­rätt vi har idag.

  Jag är inte emot upp­hovs­rätt den är nöd­vän­dig för myck­et och fram­förallt för CC eller Fri Pro­gram­vara men jag är en anhän­ga­re av James Boy­le som menar att dagens skydds­tid (död +70) är inte pro­duk­tiv och bör vara myck­et kor­ta­re.

 • Stig H

  Strengt tatt er det vel slik at noen har valgt å lage noen stan­da­ri­ser­te avta­ler innen­for dagens lov­verk. I ste­det for å bru­ke advo­ka­ter og tid på å inn­hen­te sam­tykek osv. kan man bare bru­ke en stan­dard­av­ta­le?

 • Selv­føl­ge­lig had­de man and­re for­ret­nings­mo­del­ler den gang det ikke var mulig å leve av sitt for­fat­ter­skap. Shake­spea­re tjen­te pen­ger som skue­spil­ler, siden også som med­ei­er i tea­te­ret. Og han var også flink med å plas­se­re sine pen­ger.

  Man­ge av ver­ke­ne til Shake­spea­re ble også gitt ut mens han lev­de, men bare i det vi i dag vil kal­le pirat­ut­ga­ver.

  Jeg er enig i at liv + 70 år er for len­ge. Liv + 50 år, som det var fram til 1995 omtrent, var mer enn nok. Men får man orden på hvor­dan man skal hånd­te­re “orp­han works” behø­ver ikke verne­ti­dens leng­de å være et stort pro­blem.

 • CC er stan­dar­di­ser­te avta­ler som fun­ge­rer innen­for dagens lov­verk, men som også er utfor­met slik at de skal kun­ne fun­ge­re inter­na­sjo­nalt.

  Det er opp­havs­man­nen som even­tu­elt vel­ger å bru­ke en CC-lisens eller en annen avta­le. Den som øns­ker å utnyt­te en annens verk kom­mer ikke uten­om å inn­hen­te sam­tyk­ke med mind­re opp­havs­man­nen har valgt en avta­le av den­ne type.

 • Jag til­l­ta­las mer och mer av en modell med 28 årig skydd från offent­lig­göran­de och en möj­lig­het att ansö­ka om 28 år till. Den all­ra största delen av verk är egent­li­gen oin­tres­san­ta efter fem år… Ja, vis­sa skul­le för­lo­ra på det­ta men majo­ri­te­ten skul­le gyn­nas.

 • Det­te er USAnsk nos­tal­gi hos de som drøm­mer seg til­ba­ke til hvor­dan det var før USA til­tråd­te Bern­kon­ven­sjo­nen. Hvis man skal søke om for­len­gel­se vil det for­ut­set­te en regist­re­ring, noe vel nos­tal­gi­ke­re som James Boy­le og Lar­ry Les­sig beg­ge er til­hen­ger av.

  Hvis et verk er uin­ter­es­sant så er det vel uin­ter­es­sant. Da spil­ler det liten rol­le om det er ver­net eller ikke. Men om et verk skul­le bli inter­es­sant på et sene­re tids­punkt, som f.eks. da hvi­te euro­pe­ere opp­da­get gam­mel svart musikk. Jeg synes det vil ha vært ille (noe det til dels var) om Rol­ling Sto­nes og and­re skal kun­ne tje­ne gode pen­ger på å spil­le musikk av Mud­dy Waters og and­re uten at dis­se får noe for det­te.

  Krav om regist­re­ring har også ofte vært en fel­le for folk som har hatt lite res­sur­ser, og der­for ikke har sør­get for å regist­re­re sine verk. Char­lie Par­ker skal ha vært blant dem som fikk lite eller ingen ting igjen for sin musikk for­di han ikke fikk fylt ut de skje­ma­ne som var nød­ven­dig for regist­re­ring.

  Hvor lang verne­ti­den bør være kan det nok være man­ge menin­ger om. Jeg mener at den i alle fall bør vare i opp­havs­man­nens leve­tid, så kan man dis­ku­te­re hvor len­ge den bur­de vare ut over det­te. Jeg synes det vil­le gitt et uak­sep­ta­belt resul­tat om Chuck Ber­ry ikke len­ger skul­le ha ret­tig­he­ter til san­ger han laget på 1950-tal­let. Men en verne­tid som er kor­te­re enn liv + 50 år er i prak­sis så urea­lis­tisk at det bare har aka­de­misk inter­es­se å dis­ku­te­re den. Bern­kon­ven­sjo­nen sier liv + 50 år som mini­mum, og den kon­ven­sjo­nen er det i prak­sis svært vans­ke­lig å end­re. Her har nok USA­ne­re en tendens til å gjø­re som USA­ne­re gjer­ne gjør: Ta det for gitt at alt som ikke er “Made in USA” egent­lig ikke angår dem.

  Hvis man har gode kla­re­rings­tje­nes­ter, noe vi har i Skan­di­na­via, men som man ikke har i USA, så er det ikke et vel­dig stort pro­blem at et verk er ver­net. Det kan bety at man må beta­le noe for å utnyt­te ver­ket, men jeg ser ikke noe uri­me­lig i at man må gjø­re det. Legg til at man må beva­re det krea­ti­ve rom­met av stå i mot pres­set sær­lig fra USAn­ske inter­es­ser, så er pro­ble­met hånd­ter­bart.

  Det er selv­fø­ge­lig en del uløs­te spørs­mål. Men om det tar fem år å ryd­de opp i hvor­dan man kan utnyt­te gam­le verk med ukjent ret­tig­hets­ha­ver, så betyr det ingen ting i den sto­re sam­men­hen­gen. Vi har tid til å ven­te.

 • Hei Olav.
  Flott og infor­ma­tiv artik­kel om Crea­ti­ve Com­mons.
  Jeg synes ikke du var for hard mot Maja Soj­ta­ric, for det er vik­tig at offent­li­ge pub­li­ka­sjo­ner er nøy­ak­ti­ge, spe­si­elt når det gjel­der jour­na­lis­tikk, forsk­ning og opp­havs­rett.
  Fint at du opp­kla­rer for oss lek­menn så vi slip­per å set­te oss inn i lov­ver­ket.

 • Pingback: Creative Commons- Nannirk()

 • Stig H

  Strengt tatt er det vel slik at noen har valgt å lage noen stan­da­ri­ser­te avta­ler innen­for dagens lov­verk. I ste­det for å bru­ke advo­ka­ter og tid på å inn­hen­te sam­tykek osv. kan man bare bru­ke en stan­dard­av­ta­le?