Uavhengige plateselskaper vil ikke begrense NRKs podcasting

podcast_logo_02NRK har måt­tet revi­de­re sin avta­le om bruk av musikk i podcasts. NRK har det sis­te året kun­net leg­ge ut pro­gram­mer med inn­til 70% musikk som podcast. Nå blir musikk­an­de­len redu­sert til 50%. Det er de inter­na­sjo­na­le plate­sel­ska­pe­ne, repre­sen­tert ved IFPI, som har krevd dette.

Nå har uav­hen­gi­ge plate­sel­ska­per skre­vet et åpent brev til NRK.  De skri­ver bl.a:

Der­for til­la­ter vi oss å fore­slå at dere fra nå av fyl­ler de av deres sen­din­ger som skal podkas­tes med kun 49 pro­sent musikk fra plate­sel­ska­per som er orga­ni­sert gjen­nom IFPI. De res­te­ren­de 21 pro­sen­te­ne med musikk kan dere fyl­le opp med spen­nen­de, ny musikk fra uav­hen­gi­ge plate­sel­ska­per som ikke ser noen grunn til å kre­ve sto­re penge­sum­mer utover TONO-pen­ge­ne for at musik­ken kan bli lig­gen­de ute i podkaster.”

De skri­ver også at 10% av nors­ke plate­sel­ska­per ikke er med­lem av IFPI. Her tar de nok feil. IFPI i Nor­ge har 14 med­lem­mer. FONO, som repre­sen­te­rer de uav­hen­gi­ge nors­ke plate­sel­ska­pe­ne, har til sam­men­lig­ning 122 med­lem­mer. Så sann­he­ten er at bare 10% av de nors­ke plate­sel­ska­pe­ne er med­lem­mer av IFPI. Rik­tig­nok er de sto­re kom­mer­si­el­le sel­ska­pe­ne, og der­med best­sel­ler­ne, orga­ni­sert i IFPI. Så i føl­ge IFPI står dis­se for 90–95% av sal­get. Men FONO-sel­ska­pe­ne står for 80% av utgi­vel­se­ne. Den mest spen­nen­de musik­ken utgis for det mes­te av FONO-sel­ska­pe­ne. Det betyr også at de mest inter­es­san­te radio­pro­gram­me­ne har en rela­tivt liten andel IFPI-musikk. Så om IFPI-ande­len begren­sen, vil det nep­pe være noe stort tap.

Jeg hen­ger på et lite til­legg her:

Jeg vet at man for en del år siden had­de uttryk­ket “GRAMO-frie minut­ter” i NRK. Det anga hvor mye musikk man had­de spilt som av uli­ke grun­ner falt uten­for veder­lags­plikt for utøven­de kunst­ne­re, som inn­kre­ves av GRAMO. Nå er det slik at NRK og and­re musikk­bru­ke­re må beta­le til­sva­ren­de veder­lag til Fond for utøven­de kunst­ne­re der­som det ikke skal beta­les veder­lag til GRAMO. Det var ikke god kul­tur­po­li­tikk å gjø­re det mer for­del­ak­tig å spil­le for eksem­pel USAn­ske inn­spil­lin­ger enn nors­ke. Der­for reg­ner jeg med at det uttryk­ket ikke len­ger er i bruk.

Men kan­skje bur­de man begyn­ne å tel­le IFPI-frie minut­ter når man skal vur­de­re om et pro­gram kan podcas­tes eller ikke?

Print Friendly, PDF & Email