Nyttig for alle som trenger gratis musikk

Erik Sol­heim fra NRK Beta har laget en nyt­tig lis­te over nett­ste­der hvor man kan søke etter musikk kan kan bru­ke fritt til f.eks. video- eller podcast­pro­duk­sjo­ner. I kom­men­ta­re­ne har and­re sup­plert lis­ten. Den er ikke akku­rat ny, men ikke mind­re nyt­tig av den grunn.

Vi hører jevn­lig om folk som har fått et plate­sel­skap på nak­ken for­di de har lagt ut en video på YouT­ube som også inne­hol­der noe av deres favo­ritt­mu­sikk, f.eks. i en dansevideo.

Det er ingen tvil om at det å inklu­de­re musikk i en video som så gjø­res til­gjen­ge­lig gjen­nom YouT­ube eller på annen måte både inne­bæ­rer eksemp­lar­frem­stil­ling og til­gjenge­lig­gjø­ring av musik­ken. Man kan der­for ikke bru­ke musikk på den­ne måten uten samtykke.

Man kan mene mye om plate­sel­ska­pers iver etter å for­føl­ge gla­de ama­tø­rer som gjer­ne vil dele en video med barn som dan­ser og til­sva­ren­de. Selv mener jeg at det bør vises mye stør­re roms­lig­het i for­hold til en ikke-kom­mer­si­ell bruk som umu­lig kan ska­de de berør­te opp­havs­menn. Men uan­sett hva vi måt­te mene, så har plate­sel­ska­pe­ne ret­ten på sin side her.

Men det fin­nes alt­så musikk som man kan bru­ke uten å være redd for sin­te og grå­di­ge plate­sel­ska­per. Erik Sol­heim har gjort det litt let­te­re for oss å fin­ne fram til den. Takk!