Telenor og Pirate Bay — etter å ha lest kjennelsen

Jeg har nå lest kjen­nel­sen i saken som musikk­bran­sjen anla mot Tele­nor, med krav om at Tele­nor skul­le sten­ge til­gan­gen til Pirate Bay. Kjen­nel­sen har jeg gjort til­gjen­ge­lig her.

For å begyn­ne med kon­klu­sjo­nen: Jeg er ikke enig i ret­tens resul­tat. Jeg mener at det bur­de ha vært avsagt kjen­nel­se for å sten­ge til­gan­gen til Pirate Bay.

Ret­ten skri­ver på s. 7:

Ret­ten kon­sta­te­rer at både e‑handelsloven § 20 og opp­havs­retts­di­rek­ti­vet artik­kel 8.3 for­ut­set­ter at det fore­lig­ger et selv­sten­dig retts­grunn­lag for at tjenesteyteren/mellommannens påståt­te kren­kel­se skal kun­ne brin­ges til opp­hør. Dis­se bestem­mel­se­ne gir såle­des ikke selv noe slikt rettsgrunnlag.”

Så langt har jeg ingen pro­ble­mer med å føl­ge retten.

Con­ti­nue read­ing Tele­nor og Pirate Bay — etter å ha lest kjen­nel­sen

Telenor og Pirate Bay

Tele­nor har vun­net, i alle fall i førs­te omgang, saken som musikk­bran­sjen anla for å sten­ge til­gan­gen til Pirate Bay. Jeg har ennå ikke fått lest avgjø­rel­sen og er all­tid dypt skep­tisk til jour­na­lis­ters evne til å refe­re­re retts­av­gjø­rel­ser. Så jeg vet ikke hvor­dan resul­ta­tet er begrunnet.

Jeg er ikke vel­dig over­ras­ket over resul­ta­tet. Jeg synes ikke det er sær­lig tvil­somt at Tele­nor med­vir­ker til til­gjenge­lig­gjø­ring av opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le når de for­mid­ler tra­fikk fra Pirate Bay. Tele­nor vet også utmer­ket godt at de gjør det­te. Skyld­kra­vet i åvl § 54 (for­sett eller uakt­som­het) bør der­for være opp­fylt. Con­ti­nue read­ing Tele­nor og Pirate Bay