Regjeringen prioriterer å ikke prioritere

I valg­kam­per kap­pes de poli­tis­ke par­ti­ene om sat­sing på sko­len. Et par måne­der etter kan vi lese at 25 sko­ler har blitt ned­lagt i Møre og Roms­dal i løpet av fem år. I den kom­mu­nen hvor jeg voks­te opp, Pors­grunn, har man nett­opp ved­tatt å leg­ge ned fem sko­ler.  Lis­ten kun­ne sik­kert vært mye lenger.

Det kom selv­sagt fler, nå Fred­rik­stad. Og jeg skjøn­ner ikke helt hvor­dan jeg i førs­te omgang kun­ne over­se det­te at 101 sko­ler er ned­lagt under den rød-grøn­ne regje­rin­gen.

Vi kan sik­kert leg­ge syke­hjem på lis­ten, men der har jeg ikke hen­tet inn eksempler.

Stor­tings­par­ti­ene lover. Men i alle fall under det nåvæ­ren­de regi­met er ansva­ret over­latt til kom­mu­nen. Kom­mu­ne­ne får rammeoverføringer.

Jeg skal ikke her dis­ku­te­re om man skal ha øre­mer­ke­de over­fø­rin­ger eller dele­ge­re det til kom­mu­ne­ne. Men jeg er tem­me­lig lei av poli­ti­ker­nes dob­belt­kom­mu­ni­ka­sjon. Enten prio­ri­te­rer man sen­tralt, og da må sen­tra­le myn­dig­he­ter også ha virke­mid­le­ne. Ellers over­la­ter man prio­ri­te­rin­gen til et desen­tralt nivå. Men da bør man også har rygg­rad nok til å si at regje­rin­gen har gitt fra seg virke­mid­le­ne og at deres “prio­ri­te­rin­ger” har mer preg av from­me ønsker.

Print Friendly, PDF & Email