Classical Spectacular (London): Flott, men hvor for må de bruke mikrofoner?

Jeg har akku­rat kom­met til­ba­ke etter å ha vært på “Clas­si­cal Specta­cu­lar” i Royal Albert Hall. Det er flott at de lager show ut av et pro­gram med klas­sis­ke “svis­ker”. Her er det laser­show, flagg, all­sang, mus­ket­ter og kano­ner, fyr­ver­ke­ri og bal­lon­ger. De fyl­ler hal­len til seks kon­ser­ter, hvil­ket vil si ca. 30.000 tilhørere.

Men hvor­for i all ver­den må de bru­ke mik­ro­fo­ner, for­ster­ke­re og høy­ta­le­re? En ting er at det bur­de være unød­ven­dig å for­sø­ke seg på et lyd­nivå som nær­mer seg en rocke­kon­sert. Had­de det bare fun­gert vil­le de ha vært OK. Men lyden var ikke bra.

Jeg har til gode å være på en klas­sisk kon­sert med for­sterk­ning hvor lyden er god. De får det ikke til.  Jeg antar at det er kom­plek­si­te­ten i lyd­bil­det som de ikke kla­rer å hånd­te­re. Anta­ge­lig­vis kla­rer de ikke å hånd­te­re de kom­plek­se over­to­ne­ne. Det blir en metal­lisk blikk­bok­s­lyd, det blir tørt og hardt med alt for domi­ne­ren­de mel­lom­to­ner. Dess­uten blir det grø­te­te.  Dog var det en bonus for en knotto­fil å bli sit­ten­de slik at vi så de som sto for lyd og lys under fore­stil­lin­gen. Royal Albert Hall er ikke kjent for god akus­tikk. Men Royal Phil­har­mo­nic Orchest­ra, Royal Phil­har­mo­nic Choir og oper­stjer­ner fra Covent Gar­den bur­de kla­re å fyl­le hal­len uten å måt­te ty til mikrofoner.

Jeg klar­te ikke å la være å ten­ke på som­mer­ens fan­tas­tis­ke opera­fo­re­stil­ling med “La Tra­via­ta” i Oran­ge (Frank­ri­ke). Det­te var uten­dørs. Det 2000 år gam­le tea­te­ret rom­mer 9.000 per­soner. Her var det ingen for­sterk­ning, men alle hør­te utmer­ket. Det blir en magi når musikk og ikke minst stem­mer møter pub­li­kum direk­te, uten å ha gått gjen­nom noen form for elekt­ro­nikk. Der­for har jeg da også kjøpt bil­let­ter til opp­set­nin­gen av “Tos­ca” som­mer­en 2010. Den magi­en mang­let i Royal Albert Hall.

Men for all del. Det var en flott opp­le­vel­se. Jeg kom­mer til­ba­ke om det skul­le klaf­fe slik at jeg er i Lon­don ved en sene­re anled­ning hvor det­te set­tes opp.